Østfold er på mange måter et transportfylke. Eksport-/importbedriftene er avhengig av gode transportløsninger og E6 går tvers igjennom fylket vårt. Vi påvirkes derfor av nye løsninger innen transport. Førerløse biler og båter vil tvinge frem nye måter å tenke samferdsel og transport på i Østfold. Det er nødvendig å bygge ny, modernisere og vedlikeholde gammel infrastruktur for milliarder av kroner. Dette for å sikre Østfolds konkurransekraft.

Videre ser Borregaard nå på fremtidige muligheter for transport på vei med elektriske kjøretøyer.

 

En rapport som er utarbeidet av Thema Consulting Group for NHO viser at digitalisering allerede er en viktig driver i transportsektoren. Dette ser vi i Østfold også. Borregaard og Borg Havn har nå et felles pilotprosjekt for å se på mulighetene for førerløse løsninger med skip over Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Videre ser Borregaard nå på fremtidige muligheter for transport på vei med elektriske kjøretøyer. Dette er bare et eksempel. 

Den teknologiske utviklingen vil også endre de politiske prioriteringene fremover. Det vil dessuten endre vår måte å arbeide med samferdsel på, og spørsmål knyttet til infrastruktur. Mulighetene ligger der, og det store spørsmålet er hvordan vi selv ønsker å prioritere og investere for å møte fremtidens utfordringer. Vår utfordring blir å møte alle disse mulighetene offensivt og ta viktige lederposisjoner, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette vil også ha stor betydning for måten vi tenker globalisering, arbeidsliv, klima og miljøutfordringer. Digitaliseringen er godt i gang, og nå gjelder det å sette seg i førersetet slik at vi kan få best mulig effekt av utviklingen.

Samferdselsinvesteringer må ha til hensikt å gi positive ringvirkninger for regionens økonomi gjennom tre ulike kanaler: gode prosjekter som skaper vekst, gode ringvirkninger og bidrar til næringsutvikling. Vi må ikke bare løse problemer, men skape muligheter når vi fikser et problem. Da må næringslivets behov bli prioritert i samferdselspolitikken, både under utforming og gjennomføring.

Verdiskaping i lokale bedrifter gir positive ringvirkninger for hele Østfold-samfunnet. Slik vil det være også når det gjelder investeringer og prioriteringer i samferdsel. For vår verdiskapning er avhengig av konkurransedyktige bedrifter, og de bedriftene vil ikke være i stand til å skape nok verdier for oss hvis ikke de har gode nok transportmuligheter, så enkelt er det.