Økt satsing på samferdsel gir flere jobber og økte verdier

Det må skje noe med alle kategorier samferdsel i Østfold, skriver Prøitz, og nevner seks kjørefelt på E6 som ett av sju tiltak. (Arkivfoto: Sarpsborg Arbeiderblad)

Det må skje noe med alle kategorier samferdsel i Østfold, skriver Prøitz, og nevner seks kjørefelt på E6 som ett av sju tiltak. (Arkivfoto: Sarpsborg Arbeiderblad)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Vi har en unik situasjon for å bli det viktigste knutepunkt for samferdsel for hele landet. Dette må vi utnytte bedre, skriver Høyres Tor Prøitz idet partiet har fylkeskonferanse sammen med næringslivet.

DEL

Leserbrev

Østfold Høyre har i disse dager sin vårkonferanse sammen med representanter fra næringslivet i Østfold for å diskutere Østfolds største utfordring: Det må etableres minst 6000 nye arbeidsplasser i Østfold!

Økt verdiskaping og nye arbeidsplasser har ikke hatt den største fokus blant politikere og byråkrater over mange år. Når først situasjonen er der at det skapes for lite i Østfold, blir en gjort oppmerksom på hva innholdet i fylkesplanen «Østfold mot 2050» egentlig er. Den ble endelig godkjent i 2011 og er nå til revisjon i fylkeskommunen. Her noen eksempler:

Fylkesplanen har tre fremhevede oppfølgingsområder:

 • Kompetanseutvikling
 • Fortetting, byutvikling og vern
 • Transport og fysisk aktivitet

Etter dette kommer seks retningslinjer for energi og arealbruk:

 • Energibruk
 • Beredskap og samfunnssikkerhet
 • Estetikk og kvalitet i byggeområdene
 • Vern av arealressursene
 • Samordnet areal- og transportplanlegging, utbyggingsmønster og effektiv arealutnyttelse
 • Kystsone og vassdragsnære områder

Fylkesplanen har også flere kart som viser

 • Regionalt verdifulle kulturlandskap
 • Regionalt verdifulle kulturmiljøer
 • Grovområder – verdifulle jordvernressurser
 • Viktige natur- og friluftsområder

Infrastrukturen er derfor tett i vårt geografisk lite fylke. Dette gir Østfold et stort fortrinn. Dette kan vi utnytte mye sterkere enn hva vi har klart til nå.

Alt dette er viktige saker for østfoldsamfunnet. Det mangler likevel en vesentlig ting. Alt dette koster penger og har lett tendens til å gå utover næringslivets behov for alminnelige konkurransedyktige betingelser for etablering og drift. Dette momentet er lite hensyntatt i fylkesplanen. De fleste av de ovennevnte punkter skaper lett store utfordringer for næringslivet når det ikke engang er lagt inn et forsøk på balanse mellom retningslinjer for energi og arealbruk og hvordan det skal skapes verdier for nettopp å ta hensyn til det samme.

Ved revisjon av fylkesplanen er det viktig å sørge for å skape større balanse mellom det å skape verdier og det å bruke eller hindre at verdiskaping kan skje.

Et område som vil skape flere arbeidsplasser og økt verdiskaping er satsing på samferdsel. Regjeringen har innsett dette og har sørget for kraftige økninger i samferdselsbudsjettene. Dette begynner vi å se positive effekter av. Bringer vi dette videre vet vi at Østfold her en unik plassering i forhold til all samferdsel.

Østfold har to jernbanestrekninger, to europaveier, 1600 kilometer fylkesveier, flyplass med både militær og sivil del og tre havner, Halden, Borg og Moss. Infrastrukturen er derfor tett i vårt geografisk lite fylke. Dette gir Østfold et stort fortrinn. Dette kan vi utnytte mye sterkere enn hva vi har klart til nå.

Vår strategiske plassering som innfallsport fra utlandet og til befolkningstettheten over hele Østlandet har vi en unik situasjon for å bli det viktigsteknutepunkt for samferdsel for hele landet!Dette bør vi utnytte mye sterkere, men det vil kreve en bedre tilrettelegging. Økt fokus på samferdselsknutepunktet vil som konsekvens generere mange flere arbeidsplasser da nær sagt alle næringsområder har behov for god logistikk for både gods og persontransport.

For å få dette til må det skje noe med alle kategorier samferdsel.

 • E-18 må få fire felt hele strekningen fra Oslo til Østfold grense mot Sverige
 • E-6 må utvides til seks felt på sikt
 • Inter City-toget må følge oppsatte planer med ferdig dobbeltspor til svenskegrensen innen 2030
 • Follobanen er påbegynt for å øke kapasiteten på tog for både Østre og Vestre linje
 • Rygge flyplass må opprettholdes både for militær og sivil lufttrafikk.
 • Dagens tre havner må samarbeide bedre og helst komme frem til en felles havn som skal dekke store deler av Østlandets behov for båttransport. En felles havn for Østfold bør kunne konkurrere med Göteborg, Oslo og Drammen om det mest sentrale knutepunkt for lasting og lossing. I dag sliter alle havnene med miljøutfordringer og beliggenhet. En aktuell felles «Østlandshavn» bør utpekes raskt da det er lang vei frem til realisering.
 • Og til sist en skikkelig terminal som kan koordinere transportbehovet for alle kategorier transporter

Transportvirksomheten i seg selv vil gi arbeidsplasser. Det viktigste med satsing på samferdsel er at det skaper muligheter også fra andre næringer for etablering i tilknytning til transportknutepunktene. Da vil vi oppnå både et effektivt og tidsriktig transportsystem som samtidig gir grobunn for etablering av arbeidsplasser lang transportkorridorene.

Da er vi tilbake til fylkesplanen mot år 2050. Det må legges betydelig større vekt på næringslivets betingelser for økt aktivitet i Østfold. Det må fremkomme i planen at næringslivet vil måtte få første prioritet og ikke bli hengende i løse luften i lengre tid i påvente av en byråkratisk fremstilling og politisk beslutning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags