Lisleby lokalsamfunnsutvalg har innen tidsfristen 15. september sendt inn en uttalelse til konsekvensutredningen «Ny bro over Glomma Fredrikstad».

Vi mener at det viktigste formålet med en ny bro må være å redusere trafikkbelastningen på eksisterende veinett generelt og inn mot sentrumsområdene i Fredrikstad og Sarpsborg spesielt. Innenfor vårt nærområde har vi stor konsentrasjon av næringsbygg og butikker i området Råbekken – Østfoldhallene. Trafikken til/fra dette området retning Borge ønsker vi å få ledet nordover slik at Lisleby-området ikke vil bli ytterligere belastet med gjennomgangstrafikk. Det har vi nok av fra før.

Vi har ut fra ovennevnte synspunkter og etter en samlet vurdering av de ulike alternativer sendt inn følgende høringsuttalelse der vi går inn for Alternativ 1.5(Omberg/Valle – Torp Nordre/Moum):

Det er av vesentlig betydning å få redusert trafikken inn mot sentrumsområdene i begge byene.  Ikke minst gjelder dette Fredrikstad.

■ Ved å velge nordre korridor vil man kunne unngå at godstrafikk mellom Valleterminalen og riksvei 111 (til for eksempel Øra) må kjøre ut på fylkesvei 109 for å komme til/fra terminalen.

■ Alternativet vil på vestsiden av Glomma ha Valle som utgangspunkt. Her kan det også opprettes stoppested for persontogene slik at befolkningen på Lisleby/Rolvsøy og Borge kan benytte Rolvsøy stasjon i stedet for å måtte kjøre inn i bysentraene. Dette vil også kunne bidra til å redusere trafikkbelastningen.