I min kronikk i Fredrikstad Blad «Romfolket- De glemte» beskrev jeg den sosiale situasjonen til romfolket i byen. Mitt viktigste politisk budskap i denne konkrete saken er å få selve situasjonen høyere på den aktuelle dagsorden, samt å bidra til en saklig og konstruktiv debatt. Argumentasjonen som Storli legger opp til er av en usaklig og unyansert karakter, uten faglig forankring.

Mitt ønske er å stoppe den økende avhumaniseringen av denne sosiale gruppen, samtidig som at vi forvalter vår kollektive historie på en god måte. Vi må motkjempe en debattkultur preget av fremmedfiendtlighet, polarisering og politisk generalisering. En praktisering av negative ordkombinasjoner som «turister» og «fremmede», er med å skape motsetninger i den politiske debatten.

Argumentasjonen som formidles fra Storli er av en avhumaniserende karakter i måten han beskriver denne sosiale gruppen og deres kulturelle praksis. Storli forankrer sine politiske refleksjoner utfra en sitert hendelse relatert til denne problemstillingen. Med all respekt forsvarer jeg høflighet og takknemlighet som gode normer i samfunnet, men å spille politisk mynt på generalisering er lite nyttig.

Jeg ønsker også å presisere mitt politiske utsagn om den flerkulturelle berikelsen som denne gruppen representerer i det urbane bylivet. Dette utsagnet underbygger jeg fra et flerkulturelt perspektiv. Dette perspektivet omhandler det kulturelle og nasjonale mangfoldet denne gruppen representerer i det urbane bybildet. Storli misforstår dette budskapet om den flerkulturelle berikelsen, og blander denne refleksjonen med debatten om avskaffelse av tigging. Med all respekt er dette et politisk sidespor.

Vi er alle en del av den europeiske historien gjennom vår geografiske og kulturelle tilhørighet. Romfolket i Europa har igjennom historien blitt forfulgt, deportert og diskriminert i ulike samfunn. De har blitt utsatt for sosiale utpressinger, rasisme og ulike former for voldelig hatkriminalitet. Vi har alle et medansvar å motvirke denne historien. Det er viktig at vi lærer av historien, ikke adopterer den. Intensjonen bak mine politiske budskap var å genere i en god lokal debatt, preget av saklighet og respekt.