Senterpartiet vil sikre at Østfold fortsetter som eget fylke og avlive region Viken. Min største bekymring i regionreformen er folkestyrets legitimitet. Det vil bli en utfordring å få folkevalgte fra hele regionen representert i det nye regiontinget. Redusert antall folkevalgte og lengre avstander er ikke en styrke for demokratiet, men tvert imot en trussel!

Jeg er redd for at færre kvinner kommer til å engasjere seg, større avstander og store saksmengder vil tvinge frem møter med overnatting. Mange kvinner og menn med barnehage- og skolebarn vil vegre seg for å takke ja til et verv som krever betydelig mer fravær fra hjemmet enn dagens organisering.

Betingelsen for et levende folkestyre er tilhørighet og deltakelse. Dette tror jeg blir vanskeligere i en gigangregion som strekker seg fra de ytterste Hvaler-øyene til Turistforeningens hytter på Hallingskarvet.