Østfold skal bli en del av noe større. Men Viken betyr ikke at vi forsvinner. Tvert imot. Det meste ligger til rette for at Østfold blir mye sterkere i årene som kommer. 

Hvor kommer vi egentlig fra? Hvilket sted knytter vi vår identitet til?

Personlig vil jeg alltid tenke på meg selv som en gutt fra Kråkerøy. Men jeg er også fra Fredrikstad. Og fra Østfold. Og Østlandet. Om noen år er jeg fra Viken.

Likevel vil jeg fortsatt være fra Kråkerøy.

Spør du noen fra Varteig hvor de kommer fra, svarer de Varteig. Skjebringer er skjebringer. Men de er også sarpinger, østfoldinger og østlendinger. Snart er de vikinger. Og fortsatt vartinger og skjebringer.

For slik er det heldigvis. Det ene utelukker ikke det andre. Vi hegner om røttene våre, men evner også å sette dem i større sammenhenger.      

Derfor deler jeg heller ikke bekymringen jeg har hørt fra enkelte om hva som skjer med Østfold når fylket vårt blir en del av noe større. Østfold kommer nemlig ikke til å forsvinne selv om Østfold fylkeskommune gjør det. Tvert imot. Vi skal vokse og bli sterkere. Men vi blir det som en del av Viken fylkeskommune.

Det ene utelukker ikke det andre. Vi hegner om røttene våre, men evner også å sette dem i større sammenhenger.

 

Arbeidet med kommune- og regionreformen har pågått over flere år nå, men i 2017 fikk vi en viktig avklaring. For til tross for at fylkestingene i Østfold, Akershus og Buskerud sa nei til å slå sammen de tre fylkene til Viken, ville flertallet på Stortinget det som kjent annerledes. I juni 2017 vedtok Stortinget at Viken skal realiseres.

Med mindre noe helt spesielt skjer, vil den nye fylkeskommunen være i funksjon fra 1. januar 2020.

Mange syns det er underlig at Stortinget velger å overprøve nærmest likelydende vedtak fattet av tre ulike fylkesting. Det har vært et krevende utgangspunkt for alle tre parter. Så ærlige må vi være. Men vi har gode og konstruktive samtaler med Akershus og Buskerud, og vi vil hverandre vel. Fordi vi har et felles mål, nemlig å gjøre Viken fylkeskommune til landets mest slagkraftige og attraktive. 

For at vi i Østfold skal få gjennomslag for våre ønsker i Viken, må imidlertid et kriterium oppfylles: Vi må stå samlet og vi må ikke være redde for å markere oss.

Det er avgjørende viktig at vi i Østfold-samfunnet er forent i grunnsynet på hvilke kjernesaker som er viktige for oss som helhet. Vi må tørre å prioritere hardt. Det vil kreve stor innsats på flere nivå, og det fordrer at vi fra fylket vårt er bredt representert på de viktige arenaene.

Nettopp derfor blir påbegynte «Østfold-satsinger» viktigere enn noen gang. Eksempelvis har partnerskapet Næringsriket Østfold allerede bidratt til å samle flere gode krefter fylket vårt. Gjennom forpliktelse fra både offentlige og private aktører om tettere samarbeid, stiller vi sterkere i kampen om statlige arbeidsplasser. Og gjennom markedsføringskampanjen Mulighetsriket Østfold ser vi hvordan flere gode, dyktige ambassadører fra hele fylket går sammen om å fremsnakke Østfold. 

Lykkes vi med å stå samlet når vi går inn i Viken, får vi muligheter vi tidligere ikke har hatt. For faktum er at vi nå blir storebror i Norge. Viken blir landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Det gir oss betydelige muskler. Vi får en samlet, stor økonomi – og vi får robuste fagmiljøer. Og det er med på å gi Østfold svært gode forutsetninger for positiv vekst og utvikling. Fremtiden tilhører oss.

Der vi tidligere ble hengende etter hva både utdanningsnivå og arbeidsliv angår, er vi nå i ferd med å få en annen posisjon. Vi trenger ikke ta hensyn til omstillinger i oljebransjen. Vi har vært vant til å klare oss selv. Det som tidligere har vært en hemsko, kan dermed bli et fortrinn når nasjonen er i ferd med å gjennomføre det grønne skiftet og vi er på vei over til mer digitale og automatiserte løsninger: ting skal fortsatt oppfinnes, utvikles og produseres et sted.

Og her ligger Østfold godt an med mange spennende bedrifter og miljøer.

Hvis jeg skal si det på eiendomsmegler-språket: Beliggenhet går aldri av moten. Østfold ligger her hvor det ligger. Som landets viktigste port inn og ut av Europa, og med «passe» nærhet til landets hovedstad. Det er et fortrinn vi alltid vil ha med oss, og som vi kan forsterke ytterligere når vi blir en del av enda mer slagkraftig fylkeskommune.

Om noen år vil vi også ha på plass en kraftig oppgradert og moderne jernbane, hvor avgangene blir hyppigere, og reisetiden til Oslo betydelig kortere. Det gjør at vi kobler oss på vekstområdet rundt hovedstaden i enda større grad enn i dag. I året vi legger bak oss har vi også fått fullført utbyggingen av E18 frem til riksgrensen, noe som har gitt oss to topp moderne Europa-veier gjennom fylket. Veiutbyggingene fortsetter med full styrke i årene som kommer. 

Denne moderniseringen av Østfold vil gi oss nye krefter, og bidra til å gjøre oss til et kraftsentrum både på Østlandet, men også i landet som helhet.

Vi ser også at næringslivet ser lyst på fremtiden. NHOs siste økonomibarometer viser at det går godt med bedriftene i Østfold, og at det er kraftigere jobbvekst i fylket vårt enn på landsbasis for øvrig. Flere piler peker med andre ord i riktig retning.

I bunn og grunn jobber vi sammen for at regionen vår skal være et godt sted å bo og jobbe for alle. Det er et arbeid som ikke stopper selv om navn endres og fylkesgrenser flyttes. Østfoldinger skal få det godt i Viken.

Det er med andre ord god grunn til å være optimistisk på Østfolds vegne når kalenderen viser 2018. Når vi skriver historien om 2017, er det i visshet om at vi fortsatt står sterkt. Og at identiteten vår aldri hviskes ut.

Selv skal jeg feire nyttårsaften hjemme på Kråkerøy – et levende lokalsamfunn, i en attraktiv bykommune, i et hjemfylke med en lys fremtid.

Kjære alle østfoldinger, godt nytt år.

Les også

La oss ta med en porsjon selvtillit inn i 2018