Råde bør takke nei til beilerne fra Fredrikstad

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Ann-Janette Hansen er meget kritisk til at Råde ikke holder folkeavstemning om kommunesammenslutning. – Derfor er det grunn til å kreve mer av kommunestyrets medlemmer, skriver hun.

DEL

Leserbrev 

Fylkesmannen peker i brev til kommunene, datert 14.04.2016, på viktigheten av å ha gjennomført en grundig prosess med nabokommuner. Innbyggernes syn på retningsvalg i forbindelse med kommunereformen og sammenslåingsproblematikken skal også telle.

I Råde har ikke innbyggerne fått muligheten til å bli hørt gjennom en folkeavstemming. Etter det jeg kjenner til, har det imidlertid blitt gjennomført en innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen viser at 60 prosent av innbyggerne i Råde takker nei til sammenslåing. 57 prosent av innbyggerne sier nei til sammenslåing med Fredrikstad.

Dette betyr at Rådes 27 kommunestyrepolitikere, som har fått det privilegiet, og den tilliten å ta et valg på vegne av oss andre 7330 rådebygdinger, må vise oss å være tilliten verdig. Det betyr at vi i det minste kan forlange å få de vektige grunner som peker på at en sammenslåing med Fredrikstad er det beste alternativet. Forklaringen må være uten krydder, tåkeprat og visjoner som er sammensatt av ord uten betydning.

Ved en tenkt sammenslåing med Fredrikstad ber jeg blant annet om å få vite følgende:

 • Kan vi forvente lavere eiendomsskatt?
 • Får vi tryggere og sikrere levering av vann- og avløp?
 • Vil vedlikeholdsetterslep på vei og ledningsnettet i Råde prioriteres?
 • Vil kommunen prioritere utbygging av ledningsnettet i spredt bebyggelse?
 • Prioriteres ivaretakelse av Vansjø som en viktig drikkevannskilde, og en sårbar resipient for naturmangfold, og i så fall på hvilken måte?
 • Hvordan tenker dere samarbeidet med de andre kommunene mht forurensning fra flyplass og ellers?
 • Hva med vintervedlikehold og hullapping på våre veier ute i rådebygda? Kommer det til å få prioritet?
 • Fredrikstad kommunes gjeldsgrad ligger langt høyere enn landsgjennomsnittet, og med det også langt over Råde kommunes gjeldsgrad. Arver vi gjelden?
 • Med referanse til Onsøyheimen; vil Råde på sikt få beholde sykehjem og skoler, eller får vi være med på stordriftsfordelene i sentrum av Fredrikstad?
 • Vil min alderdom være sikret i Råde, og kan jeg forvente å få god og riktig pleie her i bygda eller kan jeg forvente å bli jeg tvangsflyttet til byen?
 • Vil skolen sikres og også idrettshallen?
 • Hvordan ser man for seg utviklingen av Råde sentrum og med dette også jernbaneutbyggingen med nytt stasjonsbygg?
 • Vil lokaldemokratiet være sikret?
 • Vil fagmiljøene styrkes?
 • Skal vi være med på spleiselaget og nødvendig utbygging av infrastruktur som de store drømmene, og hårete målene som Værste kommer til å kreve?  

Dette er bare noen få av flere spørsmål jeg forventer våre politikere kan svare på. Den neste øvelsen blir å vurdere om svarene gitt i kulepunktene over gir Råde kommune gode og likeverdige tjenester? Gir de oss en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling? Og vil en sammenslåing med Fredrikstad gi oss bedre samfunnssikkerhet og beredskap? Vil Råde få en mer bærekraftig og robust kommune? Det bør fremlegges dokumentasjon som viser det før man velger sammenslåing med Fredrikstad.

Jeg tillater meg også å stille spørsmål om vi får et styrket lokaldemokrati ved å slå oss sammen med Fredrikstad.  Rådes politikere bør om mulig høre med lokalsamfunnsutvalgene i Fredrikstad før de tar beslutningen om sammenslåing.  Lokalutvalget på Slevik etterlyste senest den 6. juni 2016, i Fredriksstad Blad, inkludering fra ledelsen i Fredrikstad. 

Velforeningen rundt Sorgenfridammen har forgjeves forsøkt å hindre dumping av forurensede masser, verne rødlistearter og hindre igjenfylling av Sorgenfridammen. Lokalutvalgene har i denne saken kjempet en tøff kamp, men helt for døve politikerører. Dette bør gjøre oss svært skeptiske til hvilke forventinger vi kan ha til lokalutvalgene.

Stortinget forventer også et styrket fagmiljø når kommuner slår seg sammen. Jeg vil anta at det særlig er akademikerkrefter man sikter til her.  Hvordan har medvirkning med disse viktige aktørene vært, og hva sier de?

Gruppelederen i Råde Arbeiderparti utalte i Fredriksstad Blad den 8. juni 2016 at han er overbevist om at sammenslåing med Fredrikstad er det beste, uten at han la frem en eneste faktabegrunnelse for hvorfor. Dette gir et inntrykk av en seriøsitet som burde skremme de fleste.

Innbyggerne i Råde har ikke fått muligheten til å si sin mening i en folkeavstemning. Dette betyr at ansvaret for mulige feilskjær er overlatt til 27 kommunestyrepolitikere. Det er derfor all grunn til å kreve mer av disse som selv har avgjort at de skal ta beslutningen. Jeg forventer og forlanger at disse 27 har satt seg inn i tematikken og at de kan dokumenter valget med annet enn tåkeprat. At man konkluderer med at Fredrikstad skal fungere bedre som en samarbeidspartner ved en sammenslåing mener jeg er feilslått politikk.

 

Ann-Janette Hansen

Lyngmoveien, Saltnes

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags