Hvorfor Råde bør velge Fredrikstad

Moss eller Fredrikstad?   Synnøve Kihl (74) og Solveig Thorvaldsen (74) så mot hver sin by, da de ble spurt om tilhørighet i 2014. I dagens kronikk begrunner Aps Jarle Tranøy hvorfor han fortrekker at Råde slår seg sammen med Fredrikstad. Arkivfoto: Erik Hagen

Moss eller Fredrikstad? Synnøve Kihl (74) og Solveig Thorvaldsen (74) så mot hver sin by, da de ble spurt om tilhørighet i 2014. I dagens kronikk begrunner Aps Jarle Tranøy hvorfor han fortrekker at Råde slår seg sammen med Fredrikstad. Arkivfoto: Erik Hagen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Gruppeleder Jarle Tranøy i Råde Ap med klar tale: Råde bør slå seg sammen med Fredrikstad.

DEL

Kronikk

Hoi! Jeg vet ikke hvor mye hver og en egentlig bryr seg, men nå begynner det virkelig å dra seg til her. For oss lokalpolitikere som innen 1. juli er avkrevd et svar på om Råde skal være, eller ikke være, en egen selvstendig kommune også etter år 2020.

Skal vi nå virkelig tørre å kaste loss, og la oss drive inn i dette litt større, og skumle felleskommunale farvann? Eller skal vi fremdeles holde oss for oss selv, hvor alt er trygt og såre vel? Slik det alltid har vært, siden 1837?

Som en av Rådes folkevalgte har jeg nå sammen med ordføreren og varaordførerens vararepresentant tatt aktivt del i det som har vært kommunens utredningsutvalg, og senere forhandlingsutvalg, hvor vi etter beste evne har prøvd å trekke i de trådene som antas relevant for saken. For deretter å samle dem sammen igjen, til et nå nokså stort og omfattende nøste av saksforberedende dokumenter. En prosess som nå har pågått over mer enn en vinter og vår.

Jarle Tranøy.

Jarle Tranøy.

Med dette som grunnlag, og ikke så rent lite nyvunnet kunnskap og erfaring på veien, sitter det følgelig langt inne for meg personlig, fremdeles å påberope meg noe særlig tvil. Og selv om det ikke ligger til utredningsutvalgets mandat å gi noen anbefalinger, ser jeg det likevel som min plikt også å gi nettopp det. Primært overfor eget partis gruppemedlemmer, men også gjerne overfor øvrige kommunestyrerepresentanter. Til dem som måtte være mottagelig, og/eller fremdeles i tvil. Og da ikke bare om hvordan ordføreren vil innrette debatten og til slutt legge frem saken for votering, men også om sakens innhold.

Men først en viktig presisering: Mye ved dagens Råde er bra! Mesteparten av dette vil da også forbli upåvirket, uavhengig av hvilke kommunegrenser som trekkes etter 01.01. 2020. Barnehage og skolestruktur, sykehjem og omsorgsboliger, lokale idrettslag og lokal identitet vil bestå. Ei heller vil vi miste vårt fine landskap, kultur eller historie. Eller noen av tjenestene som vi per i dag får dekket gjennom alle våre interkommunale samarbeidsløsninger. Innbyggerne som sådan vil med andre ord ikke merke noen særlig forskjell. Så: Hvorfor i all verden bry seg mere om dette da?

Opp med en hånd dere som bryr dere om hvordan kommunen til daglig blir administrert eller hvordan alle våre tjenestetilbud er organisert? Om det er på en hensiktsmessig måte, eller ikke, så lenge du får det du har krav på? Eller du som bryr deg om din kommune har en planstrategi? Eller samfunnsplan? Næringsplan, eller klima og miljøplan? Om det er FREVAR eller MOVAR du får vannet i dusjen fra?

At kommunens økonomiplan henger på greip, eller ikke? Enn du som tror at vi lokalpolitikere bare kan bestemme at eiendomsskatten skal opp, eller ned, eller på sikt fjernes helt, uten andre konsekvenser enn nettopp det?

Dersom du i tillegg tror at det blant oss lokalpolitikere finnes særlig mange som har tilstrekkelig innsikt i, og at Rådmannen og hans administrasjon klarer å holde tritt med alle disse forhold, må du gjerne også mene at Råde er best tjent med å bli videreført som nå. Der er dessverre ikke jeg. Ei heller opplever jeg at trengselen av politisk engasjerte som kan og vil ta på seg disse vervene, ikke er spesielt påtrengende.

For å kunne løse alle de oppgaver en kommune er ment å løse, både politisk og administrativt vil jeg derfor mene at slik vi står i dag, vil vi stille vesentlig svakere alene, enn sammen med minst en av våre nabokommuner etter 2020.

Hvorfor? For det første er Råde allerede i dag for liten til å kunne løse mange av de oppgavene som staten har pålagt kommunen å løse, uten å måtte ty til et svært komplisert nettverk av samarbeidsløsninger. På kryss og tvers av eksisterende kommunegrenser. Noe som helt sikkert ikke kommer til å avta i omfang etter hvert som tiden og utviklingen løper av sted.

Å følge opp alle disse avtalene på en god nok måte, er allerede en for krevende øvelse for mange av oss. Både blant oss lokalpolitikere, men også av rådmannen og hans nokså tynt bemannede stab. Vi kommer kort og godt for fort til kort. Med ditto overflatisk og lett tilfeldig håndtering av litt for mange store og små saks- og samfunnsforhold.

Vi står derfor etter min vurdering overfor en demokratisk utfordring som vanskelig løses med større nærhet, kjennskap eller vennskap til en mer eller mindre tilfeldig valgt lokal politiker. Et bedre Folkestyre vil derfor etter mitt syn primært kreve bedre og mer kompetente politikere. Mennesker av kjøtt og blod som både har lyst og kapasitet til å engasjere seg i litt mer enn lokale festivaler og kommunale blomsterkasser. Ikke fordi sistnevnte eksempler ikke anses viktige nok, men fordi de med letthet kan overføres til et minst like engasjert, men partipolitisk uhildet lokalt samfunns styre/forening.

Etter dette skulle det mest naturlige for Råde ha vært at vi slår oss sammen med Rygge, Moss og Våler. Ettersom det er med disse vi allerede har innrettet de aller fleste av våre interkommunale samarbeidsløsninger som vi her snakker om. Per i dag, vel å merke. Så hva da med Fredrikstad og Hvaler? Hvorfor bry seg med flere alternativ?

I intensjonsavtalen for nye Moss kommune (K3), står det under pkt. 1.1 Geografi at: « ... det vil være naturlig at K3 utvikles til å bli en kommune som ser mot Oslo, og videreutvikler sin attraktivitet for pendlere og for næringsvirksomhet med utgangspunkt i Stor-Oslo.»

Billedlig forklart betyr dette at brorparten av nye Moss sine innbyggere vil være orientert med nesa pekende nordover, mens vi som bor i Karlshus og Saltnes rent geografisk vil henge bakpå, litt lenger nede, bak (på) Rygge(n). Som halen på kua. I motsetning til i nye Fredrikstad, der vi brått vil fremstå som, om ikke selve hode, så i hvert fall som hornet på en betraktelig større melkeku. Les: I en mer fremskutt posisjon mot hovedstaden og med langt bedre forutsetninger for å bli både sett og hørt. Både internt på egen låve, og om så, blant løvene i Oslo. Gitt at vi kan velge, vil jeg mene at det siste er å foretrekke, fremfor det første. Hvilket igjen forutsetter at flertallet til slutt ikke velger å stå igjen alene. Og i så fall da, mer som ei kuriøs geit å regne, om du spør meg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags