Pukkverket på Kirkøy – skjulte næringsinteresser på bekostning av miljø- og naturvern?

Stenbruddet der Kirkøy Maskinentreprenør AS ønsker å etablere pukkverk ligger, slik det beskrives i innlegget, tett omgitt av Nasjonalparken, Kyststien, Ørekroken rekreasjonsområde, samt Prestegårdsskogen og Arekilen naturreservater. – Et pukkverk hører ikke hjemme i dette området! skriver styreleder i velforeningen, Leif Ervik.

Stenbruddet der Kirkøy Maskinentreprenør AS ønsker å etablere pukkverk ligger, slik det beskrives i innlegget, tett omgitt av Nasjonalparken, Kyststien, Ørekroken rekreasjonsområde, samt Prestegårdsskogen og Arekilen naturreservater. – Et pukkverk hører ikke hjemme i dette området! skriver styreleder i velforeningen, Leif Ervik. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Ørekroken Vel mener Hvaler kommune på ny har begått alvorlig feil i behandlingen av pukkverksøknaden på Kirkøy. Ved forrige behandling ble saken sendt tilbake til kommunen på grunn av saksbehandlingsfeil.

DEL

Leserbrev 

Torsdag 19. oktober skal kommunestyret i Hvaler nok en gang behandle søknad om godkjennelse av detaljreguleringsplan for stenbruddet på Kirkøy.

Skulle rådmannens forslag til vedtak bli godkjent, åpner dette for etablering av et pukkverk beliggende tett omgitt av Nasjonalparken, Kyststien, Ørekroken rekreasjonsområde, samt Prestegårdsskogen og Arekilen naturreservater. Fylkesmannen utreder i disse dager Tangebekken som gyteplass. Miljøverndepartementet har for øvrig nylig lagt Nasjonalparken inn i det internasjonale Smaragdnettverket av områder med unike kvaliteter. Rådmannen synes i sitt saksfremlegg helt å ha oversett disse forholdene.

Det er Rambøll AS som har fremmet søknaden på vegne av Kirkøy Maskinentreprenør AS. Prosessen har pågått gjennom en årrekke, og Hvaler kommunes forrige vedtak ble etter klagebehandling av Fylkesmannen i Østfold tilbakesendt for ny behandling grunnet saksbehandlingsfeil.

Det er etter dette tidspunkt avdekket nye alarmerende forhold knyttet til kommunens saksbehandling. Det synes å være avdekket at minst en – kanskje to – av de saksbehandlerne som har arbeidet med saken hos kommunens administrasjon, har eller har hatt en tilknytning til Rambøll AS. Saken er bragt inn for Kontrollutvalget i Hvaler, som i vedtak av 21.09.17 har funnet rådmannens kommentarer i saken utilstrekkelige. Kontrollutvalget har bedt om ytterligere opplysninger, og vil behandle spørsmålet om habilitetsinnsigelser i sitt neste møte 23.11. d.å.

Hvaler kommune er bedt om å utsette behandlingen av detaljreguleringsplanen til etter dette tidspunkt, men noe svar foreligger ikke.

Mens det i alle tidligere saksfremstillinger fra Hvaler kommune fremgår at det er Rambøll AS som fremmer søknaden, fremgår det i Rådmannens saksfremstilling til kommunestyrets behandling 19.10.2017 at søknaden fremmes av Gplan AS.

Av de saksdokumentene som er fremlagt for gjennomgåelse av kommunestyrets medlemmer, fremkommer ingen brev eller annen synlig dokumentasjon fra Gplan AS. Ifølge Brønnøysundregistrene er firma G-Plan AS registrert inneværende år.

Det er vårt håp at kommunestyrets medlemmer setter spørsmålstegn ved denne fremgangsmåten.

Det er under tidligere høringer fremmet innsigelser knyttet til manglende behovs- og konsekvensutredninger knyttet til støy, forurensning, nærheten til Nasjonalparken m.v., trafikale forhold samt forvaltningspraksis for sammenlignbare anlegg. I rådmannens innstilling til kommunestyret fremholdes det at vi har påpekt disse forholdene, uten selv å ha fremlagt eventuelle faglige motbevis. Dette er direkte galt.

Dokumentasjonen befinner seg i allerede innsendt materiale. Søker har på sin side kun fremlagt dokumentasjon utarbeidet av det firma som fremmer søknaden, nemlig Rambøll AS. Selskapets støyutredning er basert på gammelt regelverk (T1442-2012), og er dessuten mangelfull. Det er for øvrig kommunens ansvar at alle relevante og nødvendige utredninger foreligger før vedtak treffes.

Saksfremlegget viser med all tydelighet at høringsinnspill, herunder blant annet fra Østfold fylkeskommune, Brannsjefen i Fredrikstad, og Ørekroken Vel m.fl. søkes bortforklart som uviktige. Østfold fylkeskommune etterlyser uttrykkelig konsekvensutredning i sin høringsuttalelse av 4. mai 2017.

Saken ble behandlet i Utvalget for samfunnsutvikling 27.09.2017, og ble vedtatt med knappest mulig flertall.

Ørekroken Vel består av ca. 100 berørte fastboende og hytteeiere. Det er vårt håp at medlemmene i Hvaler kommunestyret er seg sitt ansvar bevisst i forhold til å treffe sin beslutning på et veloverveid og korrekt grunnlag, samt til å bevare dette unike området, ikke minst på vegne av fremtidige generasjoner. Et pukkverk hører ikke hjemme i dette området!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags