Vi har fire hovedpunkter for forurensing i et pukkverk, og det er støv, luft, vann og støy. Alle punktene henger nøye sammen. Støyforurensning kommer av boring, sprenging, pigging og forflytting av stenmasser (stål mot sten har aldri vært lydløst). Støv og luftforurensing kommer av boring, knusing og forflytting.

Ved boring i fjell brukes som regel en borerigg som er drevet med luft fra en kompressor, og deler som går rundt må ha smøring, og oljen som smører blir tilført med den komprimerte luften som en tåke. Når luften har gjort arbeidet med å drive boret rundt, forsvinner oljeforurenset luft ut i naturen og faller ned på bakken.

Stenmasser skal knuses og forflyttes, og til det brukes anleggsmaskiner og lastebiler med store dieselmotorer som slipper ut store mengder med eksos som blir til lokal luftforurensing (motorvolumet pr. annen omdreining).

Vannforurensing kommer av boring og sprengning. Ved boring i fjell danner det seg mengder med støv som blir liggende på bakken og blander seg med oljen fra smøringen av fjellboringen.

Ved sprengningen brukes det sprengstoff (dynamitt) med en tennsats påmontert en plastbelagt ledning (skyteledningen) som fører frem til tenningsmekanismen. Ved sprengningen blir deler av skyteledningen ødelagt og plasten blir brutt ned til mikroplast.

Nå har vi en blanding av støv fra boringen olje fra smøringen av boret, mikroplast fra skyteledningen under sprengningen og vi har også fragmenter fra sprengstoffet.

Ved regnvær og eller spyling renner blandingen ned i Tangebekken som kommer fra Arekilen Naturreservat og renner ut i Ørekroken som er Nasjonalpark.  Når mikroplasten kommer ut i havet, blir den spist av fisk, fugl og dyr i den tro at det mat, og da er plasten kommet inn i næringskjeden. Blandingen kan også sige ned i grunnvannet og forurense dette. Vann har den egenskap at det renner mot laveste punkt som er havet.

Mikroplast som ligger på bakken kan også spres med vind, blåser det sydvest vil plastsen reise mot Arekilen Naturreservat, og ved nordlige vinder reiser plasten ned til Ørekroken som ligger i Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Når det gjelder mengden av mikroplast, er det store stenmasser som skal sprenges; 500.000 kubikkmeter. Det er en søyle på 500 meter opp i luften med en grunnflate på ett mål (1000 kvadratmeter). 500 meter opp i luften er 4,3 ganger høyere enn Oslo Plaza som er 117 meter.

Det er mye sten, og her må det bores mange borehull, det må brukes mye sprengstoff, og det går med mange tennsatser og mange meter med skyteledning som blir ødelagt, som igjen medfører ganske mye mikroplast som forsvinner ut med spylevannet.

Det er blitt snakket om filtrering av spylevannet, men når de store vannverkene med den nyeste renseteknologien ikke klarer å filtrere vekk mikroplasteni drikkevannet, klarer vel heller ikke et pukkverk denne filtreringen! Moss kommune og Statens Vegvesen har nylig fått en bot for dumping av sprengsten i vannet som inneholdt skyteledninger som er brutt ned til mikroplast.

Hvorfor har vi ikke hørt noe fra styret i Nasjonalparken? Kommer det av at styreleder er Frp-ordføreren som stemmer for et forurensende pukkverk?