Første januar 2016 slås politidistriktene Romerike, Follo og Østfold formelt sammen til Øst politidistrikt. Jobben med å etablere og organisere det nye politidistriktet starter da for alvor.

Stortinget la de politiske rammene for fremtidens politi 10. juni. Vi skal bidra til å levere et godt resultat i forhold til denne bestillingen fra de folkevalgte, samtidig med den viktige jobben å ivareta ansatte som blir berørt.

I tillegg til beslutningen om færre og større politidistrikt, er det blant annet beskrevet en forventning om at nærpolitiet skal styrkes, det skal forebygges og etterforskes mer og bedre. Politiet skal i større grad enn i dag forplikte seg overfor samfunnet.

Dette er vel og bra. Og nødvendig.

Det er både muligheter og utfordringer i dette landskapet. Tidenes største omstilling av norsk politi stiller store krav til riktige endringsprosesser. En av forutsetningene for at endring og omstilling skal kunne skje på en god måte er at rammevilkårene er på plass. Politiet skal ivareta sitt samfunnsoppdrag uavhengig av endring og omstilling. Det skal skapes trygghet og kriminalitet skal forebygges også midt i en stor omstillingsprosess.

Da er det et paradoks at det ser ut som at bemanningen må tas ned i denne omstillingsperioden.

Bakgrunn:

  • Politireformen - hva vil det betyr for oss i Østfold? er tema på debattmøtet Seniorsaken arrangerer på Litteraturhuset onsdag kveld. Runar Arnesen og Ulf Leirstein er blant innlederne.
  • Politireformen gir en helt ny organisering av norsk politi fra 1. januar 2016.
  • Antall politidistriktet i landet reduseres fra 27 til 12.
  • Det nye «Øst» politidistrikt vil bestå av nåværende Follo, Romerike og Østfold politidistrikt.

Politidirektoratet skriver i Plan- og rammeskrivet for 2016 følgende:

2016 vil imidlertid også bli et meget krevende år som følge av den økonomiske situasjonen etaten står overfor. Handlingsrommet kommende driftsår kan bli begrenset som følge av produktivitetsgevinst, finansiering av fellesprosjekter og eventuelle andre satsninger. Alle virksomheter må derfor planlegge med to ulike rammer:

a) Tildelt budsjett 2015.

b) Planramme to prosent lavere.

Politidistrikt og særorgan kan altså få det enda trangere neste år. Politidirektoratet selv har fått omtrent doblet både budsjett og bemanning siden 2011.

Joda, regjeringen har bevilget penger til nye stillinger. Men når man ikke får nok penger til andre utgifter er det bare én virkelig effektiv måte å spare på. Det er å holde stillinger ledige og på den måten spare lønnsutgifter. Samtidig prøver man så godt man kan å spare penger på andre måter.

Det nye Øst politidistrikt har fått tilsagn om tildeling av midler til opprettelse av 29 nye politistillinger neste år. Men øvrig underfinansiering gjør at man må holde omtrent 58 stillinger ledige for å unngå å gå med underskudd. Det er hvis budsjettrammen blir som i år. Hvis det blir en reduksjon på to prosent øker dette tallet til 115.

Man behøver ikke være i besittelse av spesielt gode kunnskaper i matematikk for å se at dette i realiteten betyr en reduksjon i bemanning, ikke en økning. I tillegg til politistillinger må man ta av de sivile stillingene – også det ansatte som fra før av har et for stort arbeidspress.

Hvis denne situasjonen fortsetter vil politireformen mislykkes.

Det sier seg selv, at en forventning om at produksjonen skal opprettholdes samtidig med at man skal gjennomføre tidenes omstillingsprosess blir vanskelig å innfri med slike rammevilkår.

I mellomtiden gjør vi så godt vi kan, det må vi alltid gjøre. Men vi håper på en endring.

Man kan få inntrykk av at politireformen skal løse alle utfordringer i norsk politi. Så enkelt er det ikke. En ny strukturell organisering av norsk politi løser ingenting alene. Og vi er nødt til å passe på at dette ikke blir en sentraliseringsreform, noe slike store reformer lett kan bli.

Men her er det ikke bare utfordringer, det er muligheter også.

I hvert fall hvis rammevilkårene kommer på plass. Da får vi råd til å øke bemanningen etter intensjonen. Både denne og forrige regjering har sørget for et høyt antall studenter på Politihøgskolen. Regjeringens ambisjon om bemanningsnivå innen 2020 er fortsatt tilstede. Det er i hvert fall det som sies, og vi må regne med at det stemmer.

Da kan vi sørge for at vi får en bedre beredskap og et desentralisert politi som er tilstede og integrert i lokalsamfunnene, at forebygging blir prioritert, at vi videreutvikler etterforskningsmiljøene og at vi leverer gode sivile tjenester.

Vi har uansett en mulighet til å se på organiseringen med nytt blikk. Jeg er ikke sikker på at vi har organisert oss riktig til nå. Vi bør dessuten levere på bestillingen i forhold til ledelse og kultur.

Politiets Fellesforbund kommer til å være en kritisk men konstruktiv part i dette arbeidet.