Politireformen medfører en rekke nødvendige styrkinger av dagens politi. Målet er mer synlig politi i både bygd og byer.

Klare krav til politiets utrykningstid medfører endring i hvor politiet har lensmannskontorene sine. Det er i dag bare fire prosent av lensmannskontorene som er døgnåpne. Dette er ikke holdbart, og publikum har et behov for å kunne kontakte politiet også utenfor ordinær kontortid. Derfor settes det nå som et krav at samtlige lensmannskontorer skal kunne levere polititjeneste døgnet rundt minst en gang i uken.

Et tilgjengelig politi er helt nødvendig, og det er derfor også gledelig å kunne melde at det nå vil bli mulig å levere de fleste anmeldelser over i

Reformen innebærer at 90 prosent av befolkningen i distriktet skal ha maksimalt 45 minutter kjørevei til nærmeste politikontor. Det må opprettes nye politiposter der dette kravet ikke er møtt. Noen steder ligger lensmannskontorene tett, og dette binder opp bemanning. Selv om noen kontorer legges ned, er det et absolutt krav om nærhet til en politipost innenfor hvert enkelt politidistrikt.

Hvorfor nedlegge lensmannskontorer i det hele tatt?

Det typiske lensmannskontor har i dag under fem ansatte, og er åpent én til fire dager frem til klokken 15.00. Hovedregelen er at et slikt lensmannskontor ikke medfører noen patruljevirksomhet, eller er til stede på selve kontoret etter kontortiden. Det koster også penger å leie og vedlikeholde lokaler. Dette er penger som kunne blitt brukt på eksempelvis nye politibiler.

Bakgrunn:

  • Politireformen - hva vil det betyr for oss i Østfold? er tema på debattmøtet Seniorsaken arrangerer på Litteraturhuset onsdag kveld. Runar Arnesen og Ulf Leirstein er blant innlederne.
  • Politireformen gir en helt ny organisering av norsk politi fra 1. januar 2016.
  • Antall politidistriktet i landet reduseres fra 27 til 12.
  • Det nye «Øst» politidistrikt vil bestå av nåværende Follo, Romerike og Østfold politidistrikt.

Fremskrittspartiet ønsker å binde opp færrest mulig politifolk til å sitte på kontor, og ønsker flest mulig politifolk ute i gatene. Det er også viktig at politiet ikke bare er til stede i kontortiden, det er på kveldstid mesteparten av kriminaliteten skjer. Det er illustrerende at det i Norge er flest politifolk på jobb på dagtid tirsdager, dette er også det tidspunktet det skjer minst kriminalitet. Det er færrest politfolk på jobb på natterstid i helgene, tidspunktet det erfaringsmessig skjer desidert mest kriminalitet. Frp ønsker at politiet i større grad skal være til stede der kriminaliteten skjer, og være mye mer synlige i by og bygder enn hva tilfellet er i dag.

Ifølge politianalysen vil vi kunne frigjøre rundt 350 politifolk med den nye distriktsinndelingen. Dette er 350 politibetjenter som nå vil kunne patruljere, etterforske og forebygge. Disse frigjorte stillingene vil komme i tillegg til FrpH-regjeringens satsning på 1050 nye politistillinger de siste tre årene. Å kjøre 20 minutter lengre for nytt pass, er en liten pris å betale for at politiet er raskt på stedet dersom det verst tenkelige skulle skje.