Nærpolitireformen ble vedtatt i Stortinget i fjor. Øst politidistrikt er et resultat av nærpolitireformen og av at de gamle politidistriktene Follo, Romerike og Østfold ble sammenslått ved inngangen av året. Den siste tiden har vi opplevd økt interesse, men også bekymring for hvordan politidistriktet skal organiseres, spesielt når det gjelder nedleggelse av lensmannskontorer.

Jeg ønsker å forklare hvorfor jeg som politimester mener at nærpolitireformen vil føre til at vi i politiet sammen med kommunene kan levere bedre polititjeneste og være tettere på innbyggerne Øst i fremtiden.

Hvorfor trenger politiet å endres?

Øst politidistrikt har i dag polititjenester på 22 lokasjoner. Politimesteren: Vi skal gi innbyggerne et effektivt, synlig og bedre politi

I dag har vi mer kriminalitet på nettet, med mobile vinningskriminelle, organisert kriminalitet og seksuelle overgrep mot barn.

Politireformen

  • Poliitidistriktene Romerike, Follo og Østfold ble fra 1. januar 2016 slått sammen til Øst politidistrikt.
  • Steven Hasseldal (tidligere politimester i Østfold) er politimester.
  • En arbeidsgruppe i politiet foreslår at det skal være åtte tjenestesteder: Ullensaker (Jessheim), Lillestrøm, Ski, Indre Østfold (Askim), Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.
  • Samtlige lensmannskontor legges ned. Det betyr at Aremark legges under Halden, Marker under Indre Østfold, Rakkestad under Sarpsborg, Hvaler under Fredrikstad og Vansjø under Moss.
  • Gruppen legger frem sitt endelige forslag 1. oktober.

 

Håndtering av disse kriminalitetsformene krever tung kompetanse, noe et lite kontor alene ikke besitter i tilstrekkelig grad. Kompleks kriminalitet betyr at vi i politiet må utvikle bedre kompetanse hos våre ansatte og det fordrer igjen gode fagmiljøer.

Politiet skal gjennom både en kvalitetsreform og en strukturreform. Den som får mest oppmerksomhet i media er struktur – beholder vi lensmannskontoret i kommunen? Hvordan vil kartet se ut i 2018?

Øst politidistrikt er nest minst i areal og nest størst etter Oslo politidistrikt i antall innbyggere og ansatte. Er det noe sted i landet vi kan effektivisere den lokale strukturen, så er det nettopp her i Øst hvor vi har korte avstander. Slik kan vi levere mer og bedre tjeneste der innbyggerne våre trenger fagkompetansen vår – enten det er i forbindelse med seksuelle overgrep eller IT-kriminalitet.

Mer til stede når vi trengs

Kvalitetsreformen er viktigere enn hvilke bygg politiet skal være i. Gjennom satsingene «politiarbeid på stedet» og «etterforskningsløftet» skal vi øke kvaliteten i arbeidet vi utfører for å gi deg som innbygger bedre polititjeneste og være mer til stede når vi trengs. Vi ønsker at våre politiansatte skal være til stede i nærområdene, i motsetning til å sitte inne på et kontor.

Det betyr at vi skal gjøre ferdig mer av politiarbeidet ute når hendelsene skjer. Patruljen skal få utstyr til å ta avhør, skrive rapporter og gjennomføre åstedsgranskning på stedet. Vi skal gjøre en bedre jobb med én gang. Samtidig skal vi øke etterforskningskompetansen og skape sterke fagmiljøer slik at vi får utnyttet ressursene og kompetansen på den tyngste og mest krevende kriminaliteten. Vi skal styrke etterforskning og ledelse.

På sikt vil du som innbygger kunne søke om pass, tillatelse for å ha våpen og å anmelde flere forhold enn i dag via nettet.

Kommune- politikerne bør være mer opptatt av tjenesten innbyggerne får enn et bygg med et politiskilt på veggen.

 

Vi må jobbe med å øke forståelsen for at politiarbeid ikke er knyttet til et bygg, men avhenger av hvordan vi kan forvalte ressursene vi har på en bedre måte. Kommunepolitikerne bør være mer opptatt av tjenesten innbyggerne får enn et bygg med et politiskilt på veggen.

I dag er lensmannskontorene stort sett kun bemannet og åpne på dagtid. Det er med andre ord ikke slik at noen rykker ut fra lokalkontoret når du trenger politiet på kvelden. Vakt og beredskap har i flere år vært organisert som et samarbeid mellom ulike politikontorer fra et større område for å yte best mulig beredskap for deg som innbygger.

Bedre forebygging

Noen frykter at en sammenslåing av lensmannskontorer vil svekke forebyggingen fordi man ikke kjenner problemene i kommunen og ikke er til stede. Politiet skal fortsatt være til stede i kommunene. Vi ser at kvaliteten på det forebyggende arbeidet som utføres i Øst i dag varierer mye. Vi må bygge sterkere forebyggende fagmiljøer for å få bedre treffsikkerheten i det forebyggende arbeidet slik at vi kan bli bedre til å hindre at kriminalitet skjer.

I tillegg skal alle kommuner, også de som i dag ikke har lensmannskontor, få sin egen politikontakt som skal ivareta kontakten med kommunen og de andre samarbeidsaktørene til politiet. Jeg mener derfor vi skal klare å forebygge bedre enn i dag.

Innlevering av forslag til organisering innen 1. oktober

Øst politidistrikt har etablert arbeidsgrupper som jobber med forslag til hvordan distriktet best skal være organisert for å kunne møte kriminalitetsutfordringene på en bedre måte enn vi gjør i dag. Innen 1. oktober skal arbeidsgruppene levere forslagene sine til meg. Etter å ha behandlet forslagene sender jeg mitt forslag ut på høring til kommunene 15. oktober.

Kommune har seks uker til å gi innspill på forslaget. I denne perioden arrangerer politiet en høringskonferanse for kommunene hvor vi presenterer forslaget og bakgrunnen for organiseringen. Etter at vi har gjennomgått høringssvarene skriver jeg mitt endelige forslag til Politidirektøren som fatter endelig beslutning innen 1. februar 2017.

Kommunene har underveis i prosessen vært representert i styringsgruppen som jobber med reformen i politidistriktet, og vært med på møter annenhver uke. Det har vært svært verdifullt for oss å være i dialog med kommunene, og jeg håper på mange gode høringssvar.

Avslutningsvis ønsker jeg å uttrykke forståelse for at et forslag om nedleggelse av enkelte lensmannskontorer skaper usikkerhet for innbyggere og at kommunepolitikere er redde for å miste statlige arbeidsplasser og politi i sin kommune. Det er derfor nødvendig å minne om målet med nærpolitireformen – å få et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og å sikre innbyggernes trygghet.

Jeg kan forsikre dere om at jeg og medarbeiderne mine i Øst politidistrikt har dette som vårt viktigste mål i endringsprosessen vi er inne i. Jeg er ydmyk for at jeg ikke sitter med svarene på alle utfordringene vi står overfor. Jeg forventer at jeg etter å ha fått gode innspill fra mine medarbeidere og kommunene, vil kunne ta valg som gjør at innbyggerne opplever oss som et nært politi som sørger for trygghet.