Til den som vil vite hva planutvalget gjør

Av

Rune Fredriksen, leder av planutvalget i Fredrikstad, svarer på spørsmål om hvilke retningslinjer utvalget jobber etter.

DEL

Leserbrev 

På siste side i FB den 1/9-2017 (På tråden) stiller Liv Rekdalsbakken noen spørsmål om planutvalget, og skriver at «det hadde vært fint om planutvalget kunne informere innbyggerne, for eksempel i en avisartikkel om om hvilke retningslinjer de jobber etter.»

Planutvalget i Fredrikstad kommune består av 11 medlemmer med varamedlemmer. Bystyret velger medlemmer og varamedlemmer, og blant medlemmene leder og nestleder. Medlemmer og varamedlemmer velges fortrinnsvis blant bystyrets medlemmer, men uten at det er et absolutt krav. Valgene skal gjelde for valgperioden.

Planutvalget skal lede kommunens arbeid på følgende områder:

■ bygnings – og reguleringsmyndigheten.

■ være høringsinstans for overordnede arealplaner.

■ avgi uttalelser i saker innen planutvalgets hovedarbeidsområder.

Innenfor sine arbeidsoppgaver, bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter og innenfor de mål, rammer og retningslinjer som bystyret vedtar, har planutvalget myndighet til:

I bygge- og fradelingsaker:

■ avgjøre alle større byggesaker: større blokkbebyggelse, industri, kontor og forretningsbygg, skolebygg, kaianlegg m.m.

■ avgjøre byggesaker av mindre kurant art eller av prinsipiell betydning.

■ behandle klager på vedtak fattet av planutvalget selv, og klager i bygge- og fradelingsaker.

■ ilegge tvangsmulkt, vedta forelegg og tvangsfullbyrdelse og ilegge overtredelsesgebyr med over 10.000 kroner.

I plansaker:

■ vedta mindre endringer i reguleringsplaner.

■ vedta midlertidig forbud mot oppretting/endring av eiendom, eller mot byggearbeid i et område som utvalget mener bør reguleres eller omreguleres.

■ behandle klager på vedtak fattet av planutvalget selv.

■ opprette komiteer for å løse tidsbegrensede oppgaver.

■ innstille direkte til bystyret i saker etter plan- og bygningsloven som ikke er av overordnet arealpolitisk betydning.

Planutvalgets leder har rett til å utforme egne innstillinger i tillegg til rådmannens forslag til innstilling og fastsetter sakslisten for utvalgets møter.

Rune Fredriksen

Planutvalgsleder Fredrikstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags