Til Fredrikstads ordfører: Sprengning går på rettssikkerheten løs

– Vedtaket mener jeg går på rettssikkerheten løs, skriver Almgren om at kommunen mener arbeidet på bildet ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

– Vedtaket mener jeg går på rettssikkerheten løs, skriver Almgren om at kommunen mener arbeidet på bildet ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Foto:

Av

Helge Andreas Almgren med nytt innlegg om naboens spengning som kommunens avdeling for regulering og byggesak ikke har innsigelser til: – Kommunen ivaretar i praksis ikke folks interesser og presser folk over i rettsapparatet.

DEL

Leserbrev

Viser til undertegnede sitt åpne brev til ordfører og politikerne i planutvalget, samt ordfører sitt svar torsdag 9. januar.

Jeg registrerer at verken ordfører eller saksbehandler i kommunen svarer på saken i forhold til byggeforskriftens SAK §4.1; ”Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk”.

Jeg har nå blitt kjent med at planutvalget på sitt møte 2.april 2019 i sak 24/19;
”Bygningsmyndighetenes ulovlighetsoppfølging”, vedtok at kommunen aktivt skal benytte den skjønnsmessige adgangen de har til å avstå fra ulovlighetsoppfølging, fordi de må prioritere ut fra et ressurshensyn.

Ingen i tettbygd strøk skal måtte tolerere sprengning hver hverdag i over åtte uker uten nabovarsel.

I planutvalgets vedtak heter det videre:
En del konflikter som i hovedsak gjelder andre ting enn tiltak etter plan- og bygningsloven utkjempes i byggesaker og ulovlighetsoppfølginger. Hensynet til effektivitet tilsier derfor at enkelte saker av mindre plan- og bygningsrettslig betydning, og som i hovedsak fremstår som konflikter mellom naboer, familiemedlemmer, utleier/leietager, heller bør løses i konfliktrådet, forliksrådet og domstolene. I avgrensningen mot denne typen saker kan kommunen bruke pbl § 32-1 andre ledd, som gir en skjønnsmessig adgang til å avstå fra å forfølge ulovligheter av mindre betydning. Fordi plan- og bygningsloven ivaretar et bredt spekter av hensyn som gjør seg gjeldende i ulik grad på ulike steder, er det ikke mulig å stille opp en uttømmende liste over hvilke saker som er av «mindre betydning». Om vilkåret er oppfylt må derfor vurderes fra sak til sak. Rådmannen anbefaler at bestemmelsen brukes aktivt i prioriteringsarbeidet.

I plan- og bygningslovens §32.1 står det at:
”Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven”.
Videre står det:
”Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak”.
Det er altså den siste setningen som planutvalget har vedtatt at kommunen skal bruke aktivt. Planutvalget vedtok denne enstemmig på rådmannens anbefaling på det nevnte møtet.

Dette vedtaket mener jeg går på rettssikkerheten løs, da kommunen i praksis ikke ivaretar folks interesser og presser folk over i rettsapparatet, og kommunen selv sørger for at det ikke er klageadgang, og Fylkesmann ikke har noe vedtak fra kommunen å behandle.

Det er vel konsekvens av denne politikken vi ser et eksempel på i denne saken?

Men nå er det nye medlemmer i planutvalget; og jeg oppfordrer planutvalget til å revurdere vedtaket i sak 24/19. Jeg ser også at denne saken kan skape en meget uheldig presedens, ingen i tettbygd strøk skal måtte tolerere sprengning hver hverdag i over åtte uker uten nabovarsel.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags