Odd Løkkevik spør i et leserinnlegg om hvorfor ikke Fredrikstad innfører piggdekkavgift. Hvorvidt dette ville vært et godt tiltak for å redusere svevestøv her i byen, var én av tingene vi vurderte i en tiltaksutredning for å bedre luftkvaliteten.

Fredrikstad kommune har en målestasjon ved Brannstasjonen i St. Croix-krysset som måler svevestøv og NO2. Målingene har vist at det enkelte år har vært flere dager med høyere svevestøvverdier enn tillatt (2009, 2011 og 2013).

I 2014 laget kommunen derfor en tiltaksutredning for å undersøke hva vi kan gjøre for å bedre luftkvaliteten. Etter at tiltaksutredningen ble vedtatt og tiltak er iverksatt, har vi ikke hatt år med ulovlig høye svevestøvverdier.

Piggdekkavgift var ett av tiltakene som ble vurdert i 2014, men det ble ikke innført den gangen. Grunnen til dette er at vi allerede da hadde, og fortsatt har, en høy andel biler som kjører piggfritt. Tellinger viser at ca. 80 prosent av bilene i Fredrikstad kjører med piggfrie dekk. Til sammenligning er tallet ca. 88 prosent for Oslo som har piggdekkavgift, altså kjører åtte prosent flere med piggfrie dekk i Oslo enn her (kilde). Antageligvis har piggdekkavgiften i Oslo bidratt til at så mange kjører piggfritt her i Fredrikstad.

Det er usikkert hvor stor endring en innføring av piggdekkavgift vil ha på piggfriandelen. Miljødirektoratet har utført beregninger som viser at en endring i piggfriandel på fire prosent i Oslo vil ha relativt begrenset innvirkning på årsmiddelverdien der, men vil kunne gi tre til fem færre dager med høye svevestøvverdier i løpet av vinteren.

I Oslo er det betydelig større trafikk, og også noe høyere fartsgrenser enn i Fredrikstad. En endring i piggfriandel på fem prosent her vil sannsynligvis ikke gi store utslag på luftkvaliteten.

Fredrikstad kommune er i gang med å revidere tiltaksutredningen for luftkvalitet. En del av dette arbeidet er å se på mulige tiltak på nytt, og vurdere hva som vil ha best effekt for å holde luftkvaliteten i Fredrikstad god.

Løkkevik skriver i sitt innlegg at det har blitt konkludert med at vedfyring og eksosutslipp er hovedkildene til svevestøvet som måles ved St. Croix. Det har han rett i, både vedfyring og eksosutslipp er viktige kilder til svevestøv. Det er også veislitasje og oppvirvling av støv som ligger langs veien.

Fredrikstad kommune kommer til å jobbe videre med revideringen av tiltaksutredningen for luftkvalitet og vil neste høst fremme forslag til mulige tiltak. I mellomtiden overvåker vi daglig luftkvaliteten gjennom vinteren og vil igangsette strakstiltak som feiing og salting med magnesiumklorid ved behov.

I tillegg til å kjøre piggfritt, kan folk bidra til bedre luftkvalitet med å la bilen stå når det er mulig, bruke tørr ved, og passe på god trekk og riktig opptenningsteknikk, samt bytte vedovn hvis den er fra før 1998.

Les også

Misforstått kjøring «med piggene ute»