Det er mange som har spørsmål om samordning av pensjon. Grunnen er at det er komplisert. Hvorfor får du for eksempel mindre fra KLP når du får mer fra NAV?

Astrid Eriksen skriver om urettferdig samordning av offentlig tjenestepensjon 2. august i Fredriksstad Blad.

Vi har forståelse for at det virker urettferdig når pensjonen din fra KLP blir lavere når pensjonen fra Folketrygden økes. Reglene gjelder de fleste med offentlig tjenestepensjon og fortjener en forklaring. Mener du fortsatt at NAV eller KLP har gjort en feil i beregningen, bør du sende en klage til de(n) du mener har gjort feil, for å få en ny beregning.

Sikter på 66 prosent

Offentlig tjenestepensjon sikter mot at alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen til sammen skal bli 66 prosent av lønnen. For å få til dette samordnes pensjonene. Det betyr at vi beregner hva 66 prosent av lønnen utgjør, deretter trekkes det fra en beregnet folketrygd, og så utbetales resten som offentlig tjenestepensjon.

Folketrygd pluss tjenestepensjon

I offentlig tjenestepensjon fra KLP skal det altså gjøres fradrag for (samordning) pensjon fra folketrygden. Når pensjonen fra folketrygden øker mer enn den offentlige tjenestepensjonen, fører det til nedgang i pensjonen fra KLP. Ser du på folketrygden og offentlig tjenestepensjon samlet sett, blir det litt mer i samlet alderspensjon fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon.

Full opptjening

For å få full opptjening i offentlig tjenestepensjon må du ha jobbet i 30 år på heltid og jobbe i offentlig sektor når du går av med pensjon. Har du for eksempel jobbet i 20 år i det offentlige får du 20/30 deler av den tjenepensjonen du ville fått med full opptjening.

Økt folketrygd i 2016

Det er rundt 650.000 pensjonister som skal få økt pensjon som følge av endringene.

Stortinget økte grunnpensjonen i folketrygden til gifte og samboende pensjonister med omlag 4.000 kroner med virkning fra 1. september 2016. Stortinget vedtok også å øke minstepensjonen for enslige alderspensjonister med 4.000 kroner fra samme tidspunkt. Disse endringene får først full effekt i 2017, og det er rundt 650.000 pensjonister som skal få økt pensjon som følge av endringene.

Endret folketrygd påvirker offentlig tjenestepensjon

Siden offentlig tjenestepensjon skal ses i sammenheng (samordnes) med folketrygden, betyr det at tjenestepensjonen kan bli mindre når folketrygden øker. Det er resultatet av den økte folketrygden som nevnt over. Det er Stortinget som har vedtatt reglene for folketrygd og samordning mellom offentlig tjenestepensjon og folketrygd.

Økte kostnader og lavere pensjonspremie

Isolert sett vil endringene medføre økte kostnader i folketrygden og lavere pensjonspremier for kommuner og andre arbeidsgivere med offentlig tjenestepensjon. Men husk at det også er andre forhold som påvirker pensjonsutgifter og pensjonspremier.