Er vi litt på gang i Østfold? Etter tiår med tøff omstilling i tradisjonell industri, har vi en næringsstruktur med grunnlag for vekst. Kraftig utbygging av infrastruktur vil gi oss nye muligheter. Og østfoldingen, hun har det ikke så verst, eller?

Dette er litt av bakteppet når det denne våren er blitt jobbet med revidering av samfunnsdelen av fylkesplanen for Østfold. Bredt sammensatte arbeidsgrupper og referansegrupper har vært i sving for å peke ut retningen for Østfolds utvikling, både på kort og lang sikt. Dette må vi gjøre uavhengig av regionreform eller ikke.

Fylkesplanen er østfoldsamfunnets øverste strategiske plan. Den består av en samfunnsdel og en arealstrategi som dekker hele Østfold fylke. Arealstrategien legger føringer for hvordan byer og tettsteder skal utvikles, hvilken infrastruktur vi bør ha og hvor næringsområder bør plasseres. Fylkestinget behandler i juni forslag til samfunnsdel, som deretter vil bli sendt ut på åpen offentlig høring. Da kan du si din mening om planen. Høsten 2017 gjennomføres arbeidet med arealstrategien.

Hva er viktig?

Hva er viktig for Østfold? Fylkesplanens samfunnsdel fokuserer på tre områder:

  • Verdiskaping og kompetanse
  • Klima og miljø
  • Levekår og folkehelse

Skal vi leve gode liv i Østfold, må vi ha velfungerende og lønnsomme bedrifter. Arbeid er en viktig forutsetning for meningsfulle liv, for at vi skal oppleve gode levekår og for å bedre folkehelsen i fylket. Vi må ha et trygt og rent miljø. Ikke bare for oss, men også for kommende generasjoner. Denne balansen mellom arbeid, klima/miljø og sosiale forhold kan sammenfattes i fyndordet «bærekraftig utvikling».

«Bælgode» på å lage ting

Østfold har stolte industritradisjoner. Vi har alltid vært flinke til å lage ting. Østfold har gode forutsetninger for fortsatt å kunne produsere varer og tjenester, både til markedet i Norge og til resten av verden. Østfolds byer vil være motorer for videre regional utvikling – for byene selv, men også for omlandet.

Vi har ingen spesielt dominerende næringer i Østfold. Samfunnsdelen tar utgangspunkt i fylkets varierte næringsstruktur. Fremfor bransjefokus, må vi se på hvilke innsatsområder som er viktige for å styrke østfoldbedriftenes konkurransekraft. Dette dreier seg om innovasjon, teknologi- og kompetanseutvikling, infrastruktur og samarbeid.

Lavutslippsamfunnet

I 2050 må Østfold være et klimavennlig lavutslippsamfunn. I forslaget til samfunnsdel gis det en fremtidsbeskrivelse av hvordan et slikt samfunn vil se ut og hva som må til for å komme dit. Det må settes klimamål på kort sikt, og det må lages milepæler for tiårene frem mot 2050. Fylkestinget har vedtatt at Parisavtalen skal ligge til grunn for arbeidet med fylkesplanen. Det foreslås derfor at Østfold melder inn egne klimamål til FN, slik Parisavtalen åpner opp for.

God arealplanlegging er avgjørende for å nå Østfolds klima- og miljømål. I byer og tettbebygde strøk må det gjøres enkelt og attraktivt å reise kollektivt, sykle og gå. Byutvikling med fortetting og ivaretagelse av nærliggende rekreasjonsområder, grøntstrukturer og dyrkbar mark, vil være førende for planleggingen.

Har vi det bra?

«Hvorfor scorer alltid Østfold så dårlig på de fleste levekårsindikatorene? Går det ikke an å finne ut av det og gjøre noe med det?» Dette spørsmålet ble stilt i et høringsinnspill. I forslaget til samfunnsdel lanseres begrepet «samfunnsfloker» for å forstå hvor komplekse disse sammenhengene er, men også for å vise hvordan folkehelseproblemene kan angripes.

Har vi det så bra i Østfold? Ja, det store flertallet av oss opplever at vi har god helse og har det bra. Likevel lever østfoldinger kortere enn gjennomsnittet av nordmenn, er mer utsatt for sykdom og har lavere deltagelse i arbeidslivet. På den annen side er det også positive tegn. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det er barn i Østfold som trives aller best på skolen her i landet, og frafallet i videregående skole er på vei ned.

Kanskje det er Østfolds barn og unge som kan vise vei. Vi opplever vekstmuligheter i næringslivet og en kraftig bedring av infrastrukturen. Jo, vi har noe på gang i Østfold.

Fylkesplanens samfunnsdel er et kortfattet dokument. Dokumentet finner du på Østfold fylkeskommunes hjemmeside www.ostfold-f.kommune.no under «fylkesplanlegging»