I sommer har Oslofjordens friluftsråd (OF) dratt i gang en aksjon for å sikre midler til etablering av et «friluftshus» på Storesand på Kirkeøy som er erstatning for kiosken og toalettbygget fra 80-tallet. Sentralt plassert som Storesand er i nasjonalparken Ytre Hvaler, skal «huset» ikke minst være et inspirasjons- og informasjonssenter for friluftsinteressene ikke bare på Hvaler, men for hele regionen. 

Når Storesand er valgt som sted for etablering av et fritidshus, er det ikke tilfeldig. Allerede i 1939, seks år etter at Oslofjordens friluftsråd ble etablert som et samarbeidsorgan for å «sikre fri strand», som det heter i den første årsberetningen, tok OF grep for å sikre ordnede forhold på Storesand, dog ikke uten motstand fra politikere på Hvaler. At det kom personer fra Oslo-området med sterke meninger om vern og allmennhetens rett til fri ferdsel, ble av mange oppfattet som en upassende inngripen. 

Storesand hadde allerede i mange år vært et attraktivt sted for folk som ønsket å bade og etter hvert telte. I tillegg var stedet kjent av folk fra alle samfunnslag som et møtested for fest og moro. Det siste ikke uten bekymring fra kirken som daværende grunneier i området. I den 60 år lange avtalen som ble inngått i 1940 ble det da også presisert at det ikke måtte finne sted utskjenking av rusdrikk. Heller ikke var det anledning til å arrangere stevner o.l. på Storesand samtidig med gudstjenester i Hvaler kirke.

I 2000 gikk avtalen med Opplysningsvesenets fond, forvaltningsorganet for kirkens eiendommer, ut. Først etter en avtaleløs periode på fem år, der det rådet usikkerhet både om økonomi og forvaltningsansvar, ble området i 2005 overført til Direktoratet for naturforvaltning, men med OF som ansvarlig for drift og tilsyn.

I en kortfattet historisk oppsummering hører det også med å understreke hvor viktig OFs sikring av Storesand og de øvrige områdene i den ytre delen av Hvaler var som grunnlag for opprettelsen av nasjonalparken Ytre Hvaler (åpnet 09.09.2009). Dette spesielt med tanke på den landbaserte delen av nasjonalparken.

At det på Hvaler, som en av landets største hyttekommuner, i dag er lagt til rette for at allmennheten kan utøve et mangesidig friluftsliv er, takket være OFs sikringsarbeid, nedfelt i rundt 60 avtaler, noen begrenset til få dekar, den mest omfattende på Akerøya på hele 1700 dekar. Storsand-området er det avgjort mest benyttede av alle de områdene som OF har sikret på Hvaler.

Arbeidet med å etablere et fritidshus på rundt 240 kvadratmeter, innvarsler således et nytt historisk kapittel i OFs arbeid for friluftslivet generelt og i nasjonalparken Ytre Hvaler spesielt. Et slikt bygg skal ikke fremstå som en konkurrent til nasjonalparksenteret på Kornmagasinet på Skjærhalden (Hvaler kommune har vedtatt at nasjonalparksenteret skal ligge på Skjærhalden), men tvert imot være en viktig «satellitt» som støtter opp under det informasjonsarbeid nasjonalparksenteret står for.

I det nye friluftshuset vil det året igjennom kunne avholdes møter, kurs og inspirasjonsseminarer om ulike former for friluftsliv, samtidig som det formidles kunnskap om de verdier området har både i form av kyststi-traseer, natur- og kulturhistorie. Det siste ikke minst representert gjennom hustuftene på Sjursholmen tett ved teltplassen i Døvika og Hvaler kirke.

Når det nye fritidshuset åpner, forhåpentligvis i 2019, vil dette fremstå som en spydspiss i arbeidet med fritidsinteressene og fremstå som et ressurssenter for arbeidet med folkehelse i vår region. Gjennom det brede perspektivet som vil ligge til grunn for en slik etablering, ser vi også fritidshuset som et signalbygg for den stedstilpassede turismen Hvaler har store forutsetninger for å utvikle også ut over sommersesongen både i området Storesand og på Hvaler for øvrig.

Med tanke på finansiering av «friluftshuset» er allerede rundt 4,2 millioner av et behov på 7,5 millioner på plass. Dette muliggjort gjennom en større bevilgning fra Sparebankstiftelsen DNB (2,5 millioner) samt betydelig støtte fra Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og nasjonalparkforvaltningen.

Les også

Strandrydding – vårens vakreste og viktigste dugnad

Skal vi lykkes med å nå målsettingen om å invitere til åpning om tre år, er vi imidlertid avhengig av stor mobilisering både fra privatpersoner, organisasjoner og næringsliv. De neste årene vil vise om de gode støttespillerne Storesand-utbyggingen allerede har, vil få økt tilslutning. Med den historiske betydning og sentrale plassering Storesand har for friluftsliv, folkehelsearbeid og turisme, er det i så måte all mulig grunn til optimisme.