Trenger sterke tiltak for å sikre tilgjengelig kyst

Mer enn et årsbudsjett: Slevik skanse ble for dyr for Fredrikstad og fylkeskommunen. Kjøpesummen overgikk hele det statlige budsjettet til sikring av friområder i strandsonen.

Mer enn et årsbudsjett: Slevik skanse ble for dyr for Fredrikstad og fylkeskommunen. Kjøpesummen overgikk hele det statlige budsjettet til sikring av friområder i strandsonen.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Østfold er et fylke med stort press på arealer og vårt ønske er at politikerne ser den klare sammenhengen mellom god folkehelse og tilgangen til å drive friluftsliv, skriver Nina Frydenlund som representerer ti organisasjoner innen natur og friluftsliv.

DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Bortfall og endring av areal er den største trusselen mot muligheten til å drive friluftsliv. Sett i et folkehelseperspektiv er nærfriluftslivet det aller viktigste tiltaket. Hvordan kan vi sikre at vi har tilgjengelige rekreasjonsområder også i nær tilknytning til kyst og vassdrag når disse områdene har så høy pengeverdi for kommuner og utbyggere?

I følge en SSB-rapport som kom i juli 2016, er tilgjengelig strandsoneareal redusert med et areal som tilsvarer 9500 fotballbaner dette århundret. Det forteller meg at regelverket og tiltakene vi har ikke er gode nok i forhold til å ta vare på allmennhetens rett til ferdsel i strandsonen.

Bakgrunn

Nina Frydenlund.

Nina Frydenlund. Foto:

I 1965 ble det innført byggeforbud langs sjø i 100-metersbeltet. Før dette var Østfold-kysten utsatt for kraftig nedbygging. Store deler av kysten var utilgjengelig på grunn av private hytter og hus.

Bakgrunn:

  • Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold er et samarbeid mellom følgende ti  tilsluttede organisasjoner: Oslofjordens Friluftsråd, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet i Østfold, DNT Vansjø, DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold, Tistedalens Friluftslag, 4H, Østfold Botaniske Forening og Norsk Ornitologisk Forening Østfold.

Oslofjordens Friluftsråd (OF) startet allerede før krigen med å kjøpe opp områder i konkurranse med hytteplanene. I dag kan vi takke disse foregangspersonene og entusiastene for at store deler av kysten ble reddet for allmennheten.

I 1985 ble byggeforbudet i strandsonen bakt inn i Plan- og bygningsloven. I samme lov ble det også åpnet for å gi dispensasjon, og myndigheten for dette ble lagt hos kommunene.

På landsbasis ble det i 2015 levert omtrent 900 søknader om dispensasjon, og 83 prosent av disse ble innvilget. Kampen om strandsonen er altså på ingen måte vunnet selv om tap av areal er noe mindre nå.

I 2013 utgjorde det bygningspåvirkede arealet av strandsonen i Østfold 47,1 prosent. Det har vært en liten økning i antallet dispensasjoner som er gitt og de fleste av disse er utenfor tettbygde strøk. En liten økning synes kanskje ikke så dramatisk, men om dette får pågå lenge nok, vil graden av nedbygging i strandsonen til slutt være til hinder for at våre barns barnebarn kan nyte godt av fri ferdsel i kystnære områder.

I 2011 kom statlige planretningslinjer som skal være en veiledning til kommunene i hvordan de kan ivareta de forskjellige interessene i sin forvaltning av strandsonen. I tillegg har Østfold en egen Kystsoneplan som ble vedtatt i 2014. Her står det at målet for Østfoldkysten blant annet er: Kysten skal nyttes som områder for opplevelse og reiseliv, friluftsliv, båtliv, fritidsboliger, helårsboliger, næring og transport, samtidig som kystens spesielle landskaps- natur- og kulturverdier skal bevares.

Kort sagt skal kyststripa vår på 277 kilometer brukes til det meste.

Kort sagt skal kyststripa vår på 277 kilometer brukes til det meste.

Statlig sikring og kystled

Statlig sikring av friluftsområder er en måte å gjøre kystnære områder tilgjengelige for allmenheten. Det er ikke uvanlig at kommuner og fylkeskommune sammen med staten kjøper områder for å sikre at de forblir tilgjengelig for all tid framover. Men ordningen er tungrodd og det vil også være tilfeller hvor summene helt enkelt blir for store. Som i tilfellet med Slevik Skanse,  en eiendom som til slutt ble solgt for et titalls millioner kroner og dermed ble for dyr for Fredrikstad kommune og fylkeskommunen.

Regjeringen sier i sin Stortingsmelding om Friluftsliv (Meld.st.18 (2015-2016) at de er opptatt av å verne friluftslivet i strandsonen, men det følger ikke økte bevilgninger med og da blir det opp til kommunene å prioritere. Den totale summen til statlig sikring på 40 millioner over statsbudsjettet er forøvrig omtrent den sammen summen Slevik Skanse ble solgt for.

Kystled er en annen god måte å sikre tilgang på friluftsliv i strandsonen. Utleie av gamle fyr og hytter er svært populært og en rimelig form for friluftsliv som er tilgjengelig for de fleste. Dette er tiltak som i ofte kommer i stand med god hjelp av dugnadsarbeid og frivillig innsats.

Kartlegging og verdsetting

Flere kommuner i Østfold har startet eller er ferdige med å kartlegge og verdsette friluftsområder. Miljødirektoratets mål er at dette skal være ferdig innen 2018, og at kartgrunnlaget skal brukes i kommunenes planlegging. Dette arbeidet er i all hovedsak et skrivebordsarbeid, og vi har satt stor pris på at en kommune som Fredrikstad har gått bredt ut og bedt om tilbakemeldinger fra folk på hvilke områder som brukes og hvordan. Men man vil neppe fange opp aktuelle private strandeiendommer.

For alle organisasjoner tilsluttet Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold er det viktig med tilgang på friluftsarealer langs kyst og vassdrag. Østfold er et fylke med stort press på arealer og vårt ønske er at politikerne ser den klare sammenhengen mellom god folkehelse og tilgangen til å drive friluftsliv. Dette må prioriteres sterkere i planlegging og tiltak nasjonalt, regionalt og ikke minst lokalt. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken