Svar til Roger Johannessen: NAV behandler alle søknader i tråd med regelverket

–Hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk stønad er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform, skriver Lise Mette Paulsen.

–Hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk stønad er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform, skriver Lise Mette Paulsen.

Av

Nav-leder Lise Mette Paulsens svar til Roger Johannessen kan sammenfattes i denne setningen: – NAV Fredrikstad behandler søknader om økonomisk stønad i tråd med regelverket.

DEL

Leserbrev

Roger Johannessen stiller i et innlegg i Fredriksstad Blad 13. mars spørsmål «om NAV behandler søknader/saker om økonomisk stønad i tråd med regelverket?», et regelverk han mener er lite forståelig og vanskelig å tolke.

Jeg har stor forståelse for at et menneske som befinner seg i en vanskelig livssituasjon, kan oppleve det som utfordrende å orientere seg om hvilke muligheter som finnes. Jeg skal derfor prøve å klargjøre reglene rundt økonomisk sosialhjelp.

Den som ikke har tilstrekkelig med penger til å dekke sine levekostnader gjennom arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad.

Økonomisk stønad er subsidiær, som betyr at personen først må utnytte alle andre muligheter før man har rett til stønad. Det innebærer for eksempel at alle former for bankinnskudd, formue eller kapitalinntekter først må brukes og at formuesgoder som ikke er nødvendige for livsoppholdet, må selges (for eksempel bil, båt, campingvogn).

Hva det innebærer å utnytte alle andre muligheter, vil være forskjellig fra sak til sak og ses ofte sammen med hvor varig behovet for stønad er. Med andre økonomiske rettigheter menes for eksempel ytelser etter folketrygdloven eller private pensjonsordninger, støtte til livets opphold etter familielovgivningen og ulike statlige og kommunale støtteordninger som bostøtte og introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger.

Hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk stønad er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. NAV-kontoret har både rett og plikt til å foreta skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt sak.

I Fredrikstad benytter vi statens veiledende satser til livsopphold som grunnlag for utmåling av stønad, utover det foreligger det ikke egne retningslinjer/regler for Fredrikstad kommune. Svaret på spørsmålet ditt, er derfor: NAV Fredrikstad behandler søknader om økonomisk stønad i tråd med regelverket. Det er heller ikke riktig, som avisen skriver i ingressen, at Fredrikstad kommune og NAV har en strengere praksis for økonomisk stønad til livsopphold enn det loven sier.

Vi utøver skjønn i hver enkelt sak – slik regelverket sier vi skal. Det er anledning til å klage på alle vedtak til Fylkesmannen som også er tilsynsmyndighet etter dette regelverket.

Jeg viser forøvrig til omtalen i rundskriv til sosialtjenesteloven: https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav#stonad-til-livsopphold for nærmere beskrivelse av hvordan loven skal forstås og praktiseres.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags