NAV Fredrikstad hadde i 2013 en økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp på over 18 millioner kroner fra året før. Følgende tiltak ble da igangsatt, og bidro til reduksjon i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp i 2014 og 2015:

  • Bedre internkontroll av vedtak om økonomisk sosialhjelp.
  • Økt fokus på utgifter, og på arbeidet med midlertidig botilbud, i samarbeid med Tildelingskontoret for helse og velferd, virksomhet Friskliv og mestring og Boligforvaltningen i Teknisk drift, i Fredrikstad kommune.
  • Prosjekt «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier».
  • Prosjekt «Jobbsjansen» – oppfølging av innvandrerkvinner.
  • Rett tiltak til rett bruker, uavhengig av om tiltaket er statlig eller kommunalt.
  • Økt fokus hos alle ansatte, og etablering av et eget markedsteam som jobber tettere på arbeidslivet for å fremme overgang til arbeid.
  • Prosjekt «Innsatsgjengen», som ble etablert etter et politisk vedtak i 2013.

«Innsatsgjengen» har siden oppstart vært et av flere virkemidler som har bidratt til at flere sosialhjelpssøkere har lyktes med overgang til arbeid og aktivitet, og dermed også til at NAV Fredrikstad har holdt seg innenfor budsjettet både i 2014 og 2015.

Det er registrert følgende resultater for de innbyggerne som ble henvist til «Innsatsgjengen» i perioden 2014-2016:

  • 147 personer (22,4 prosent) ble avsluttet til arbeid.
  • 192 personer (29,3 prosent) avsluttet på grunn av manglende oppmøte.
  • 317 personer (48,3 prosent) avsluttet av andre årsaker, som utdanning, soning, helseforhold eller annet.

Fra 1.1.2017 vedtok Stortinget endringer i lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen. Endringene innebærer at kommunene nå skal, ikke bare kan, stille vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år – bedre kjent som «aktivitetsplikten».

Endringen innebærer at brukerne har en rettighet om aktivitet, og kommunen har en plikt til å stille med et egnet tilbud til alle. De tilbudene vi har hatt til nå er da ikke lenger tilstrekkelig. NAV Fredrikstad har siden nyttår jobbet med å utvide og forbedre aktivitetsplikten, og har foretatt en opptrapping og videreutvikling av tilbudet til unge under 30 år.

Det som tidligere ble kalt «Innsatsgjengen», blir integrert og opprettholdt i det utvidede tilbudet ved NAV Fredrikstad. Satsingen vil fremover også innbefatte mer samarbeid med andre instanser, som for eksempel Daghøyskolen, frivillige, næringslivet, egne lavterskeltilbud, Hjørgunn gård og NAV Hvaler.

Tilbudet må endres og tilpasses i takt med brukergruppens behov. Før oppstart i aktivitetstilbud får alle brukere en grundig kartlegging og avklaring, for at overgangen til aktivitet og arbeid skal være i tråd med brukers ønsker og behov. NAV Fredrikstad er opptatt av god medvirkning fra brukerne selv, og individuelle aktivitetsplaner.

NAV Fredrikstad jobber kunnskapsbasert. I overensstemmelse med forskningen, har vi tro på at de tiltakene som velges må gi deltagerne en reell kompetanse som kan brukes i arbeidslivet etterpå. Brukere som har utfordringer med rus og psykisk helse, må i tillegg få tett individuell oppfølging.

NAV Fredrikstad er avhengig av god samhandling med andre aktører, virksomheter, næringsliv og hele Fredrikstad-samfunnet for å lykkes med vårt samfunnsoppdrag om å få flere folk i jobb i tiden som kommer. Vi har tro på at de endringene vi nå gjør, over tid vil bidra positivt til at flest mulig av Fredrikstads innbyggere kommer i ordinært arbeid.