Aktivitetsplikten er en rimelig og effektiv måte å få mennesker raskere i arbeid på. En fersk rapport bestilt av KS viser at aktivitetsplikt fungerer.

Frp har i mange år jobbet for at sosialhjelpsmottagere skal kunne pålegges aktivitetsplikt. Det er en selvfølge at det skal kunne stilles krav til folk som mottar sosialhjelp. Frp har kjempet for dette i årrekke, og i fjor fikk vi endelig gjennomslag og saken ble vedtatt i Stortinget.

Rapporten viser at en del av mottagerne også har behov for den sosiale kontakten som aktivitetene innebærer.

Aktivitetsplikt ble innført, som del av enighet om endringene i Arbeidsmiljøloven og andre lover. Frp, H, V og KrF ble enige om en endring i sosialtjenesteloven som pålegger kommunene en plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av stønad til livsopphold (sosialhjelp). Formålet er å styrke stønadsmottagernes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget.

Når KS sin egenbestilte rapport viser at kommuner som har erfaring med aktivitetsplikt anslår lavere kostnader, så er det en klar indikasjon på at aktivitetsplikt fungerer. Rapporten viser at en del av mottagerne også har behov for den sosiale kontakten som aktivitetene innebærer.

Sosialhjelpsmottagere lever ofte ganske isolert og en del trenger å trene på å være sammen med og samhandle med andre for å komme seg videre mot utdanning og arbeid.

Erfaringene fra de utvalgte case-kommunene viser at aktivitetskrav fører til raskere og bedre avklaring av brukerne.

Vi mener at aktivitetsplikt er en god investering i enkeltmenneskets hverdag, og hjelper den enkelte til å komme raskere ut i arbeid. Dette er en vinn-vinn-situasjon for hele samfunnet.