Å møte fremtiden i Fredrikstad, er tittelen på et kapittel i forslag til kommuneplanens samfunnsdel. Fremtiden skal møtes gjennom flere tiltak, blant annet «Sikre og ivareta grønne korridorer fra elva til marka, et bynært friluftsliv, og sammenhengende turmuligheter langs elv og kyst».

Det er akkurat det en aksjonsgruppe ønsker at byens politikere skal gjøre. Beboere, barnehager og lokalsamfunnsutvalg har reagert etter Fredrikstad Blads omtale av saken tidligere i år.  «Redd skogen i Fredrikstad - Bingedammen / Mørkedalen», er både en facebookside og en underskriftskampanje. De ønsker å ta vare på en naturperle midt i sentrum.

Mørkedalen og Bingedammen er i dag kartlagt som friluftsområde. Skogen strekker seg fra Lisleby Allé og ned mot Bydalen. Dette er en artsrik skog med løvtrær og noen sjeldne arter. Spissnutefrosk er et eksempel. Det er også tidligere funnet ferskvannsmusling i dammen.

Dette er naturmangfold, friluftsliv og folkehelse, alt i et rikt og veldig sentrumsnært område. Fremfor utbyggingsiver og kortsiktig profitt, håper vi nærnatur og grønne lunger får forrang i denne saken. De Grønne støtter aksjonsgruppa og håper de blir lyttet til av alle byens politikere.