Gå til sidens hovedinnhold

Ber miljøvernministeren om støtte til Øra og tiltak mot kloakk og plast

Artikkelen er over 3 år gammel

David Tehrani ber i dette åpne brevet miljøvernminister Ola Elvestuen om hjelp til tre ting: et løft for Øra naturreservat, tømmestasjoner for båtkloakk og tiltak mot plast.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samfunnet retter stadig større oppmerksomhet mot miljø, bærekraft og en sunn livsstil. Flere og flere er opptatt av klima og biologisk mangfold. Samfunnet krever at vi finner gode løsninger for å bevare miljøet for neste generasjon. Fredrikstad er et eksempel på en kommune hvor folk tar initiativ til å bevare naturen, slik vi for eksempel ser i diskusjonene om Øra naturreservat og suksessen med gratis ferge.

3785 arter løper en risiko for å dø ut i Norge i relativt nær fremtid. Vi har imidlertid hatt nok kunnskap til å vurdere bare 18.500 av i alt ca. 60.000 norske arter, og vi står altså i fare for å miste enkelte før de er oppdaget. Vi må kartlegge viktige naturområder før det er for sent! Tiden er moden for å gi Miljøverndepartementet en overordnet styringsmyndighet.

Fredrikstad kommune er blitt valgt ut til å delta i et nasjonalt pilotprosjekt om å utarbeide kommunedelplaner for naturmangfold. Planen er på høring nå. Med dette ønsker regjeringen å legge til rette for at kommunene skal øke sin kompetanse. Fredrikstad og Hvaler har til sammen godt over 600 kilometer kyst, og er et av de viktigste områdene i Norge for rekreasjon og friluftsliv. De norske nasjonalparkene ligger stort sett i fjellet, men den største artsrikdommen er faktisk knyttet til lavlandet, og særlig til kysten, der land og hav møtes.

Øra naturreservat

Fredrikstad og Hvaler er omgitt av noen av de vakreste havområdet i hele Skandinavia med en fantastisk natur og et hav som skjuler både unike korallrev, fiskeslag og fugleliv. Vi har 13 naturreservater, i tillegg til to fuglevernområder og seks hekkeholmer for sjøfugl. Rett utenfor Fredrikstad sentrum ligger Øra naturreservat som er en perle. Det har et rikt artsmangfold med rike tareskoger, fisk, skjell og krepsdyr under vann og dyreliv.

Den største artsrikdommen er faktisk knyttet til lavlandet, og særlig til kysten, der land og hav møtes.

 

Totalt regner vi med at det finnes nesten 6000 forskjellige marine arter i dette havområdet. I den ytre skjærgården vokser frodige og artsrike tangskoger som blant annet rommer 200 sjeldne dyrearter og ni algetyper. Øra-området er interessant også fordi Norges største elv, Glomma, har sitt utløp i havet her. Reservatet ble opprettet i 1979 for å verne store grunne områder som ved lavvann får preg av mudderområder, og som i fugletrekkperiodene vår og høst brukes som rasteplass. Til sammen er over 250 fuglearter registrert her.

Siden 1985 har naturreservatet status som Ramsar-område. Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale hvor formålet er å beskytte verdens våtmarksområder generelt og særlig som leveområder for vannfugl. I reservatet finner vi ulike typer aks og siv som er viktig føde for blant annet svaner og ender. I tillegg finner vi den eneste faste hekkeplassen for skjeggmeis i Norge.

Gudeberg lokalsamfunnsutvalg og Ornitologisk forening i Østfold har laget en god planskisse for å bevare området og gjøre det mer tilgjengelig og attraktivt for besøkende. På den måten kan man skape ende større oppmerksomhet rundt og interesse for naturmangfold. Jeg håper statsråden bidrar ved å øremerke midler til prosjektet.

Vannkvalitet

For å ta vare på biologiske mangfoldet er god vannkvalitet er viktig. 15. april 2015 innførte svenskene totalforbud mot tømming av kloakkavfall til sjø. I Norge har vi ikke et slikt forbud. Tvert imot er den eneste begrensningen at tømming av septiktank skal skje minimum 300 meter fra land! Det sier seg selv at dette verken er hygienisk eller miljøvennlig.

Hvaler og Fredrikstad har forbud mot utslipp av kloakk til sjø som følge av opprettelsen av Ytre Hvaler Nasjonalpark i 2009. Forbudet gjelder imidlertid bare for kystlinjen som ligger i nasjonalparken. Vi trenger flere tømmestasjoner, men dette er kostbart for to kommuner med lang kystlinje. Jeg oppfordrer dessuten statsråden til å fremme forslag i Stortinget om et generelt forbud mot å tømme kloakkavfall i sjøen.

Marin forsøpling og plast

Plastposer har lenge vært identifisert som en av de største årsakene til miljøskader og helseproblemer, og dreper fugler, fisker og andre dyr som feilaktig tror posene er mat. Produksjonen av plast øker år for år. Fire av fem kilo plast har aldri blitt brutt ned eller gjenbrukt, og finnes derfor fremdeles på søppelplasser eller i naturen. Bare ni prosent av den totale produksjonen ble gjenbrukt. I april 2015 vedtok det europeiske parlamentet at bruken av plastposer skal reduseres med 80 prosent innen 2025. Mange ønsker å bidra til mindre forsøpling og forbruk, men dersom vi skal få til endringer, må det gjøres en innsats på politisk nivå. Nettopp fordi vi har så lang kyst, er kommunene spesielt sårbare for plastforurensning. La Fredrikstad og Hvaler bli prosjektkommuner!

Fredrikstad ble kåret til landets verste bymiljø av Miljøverndepartementet i 2006. Det har skjedd mye siden da. Byen har fått gratis ferge, vi har fått pris for være Norges mest attraktive by og sentrumsprisen. Vi har mange miljøfyrtårnbedrifter, og kommunen har miljø som et av sine fokusområder. Målet kunne være å bli kåret til Europas «miljøhovedstad».

Det er et vårt mål å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner. Marint vern etter naturmangfoldloven skal bidra til at et utvalg av representative, særegne, sårbare eller truede marine undersjøiske naturtyper langs kysten og i territorialfarvannet blir tatt vare på. Derfor må vi sette tiltak for bevare naturmangfoldet i området.

Jeg har følgende spørsmål til statsråden:

■ Kan vi få bevilgninger for å satse og løfte opp Øra naturreservat?

■ Kan statsråden garantere økt bevilgning for å etablere mottaksstasjoner for kloakk i Hvaler og Fredrikstad slik at tømming av kloakk i sjø kan forbys?

■ Kan vi få midler for å sette i gang et prosjekt for å redusere bruken av plastposer i regi av Fredrikstad og Hvaler med intensjon om nå EUs mål om 80 prosent reduksjon innen 2025?

Les også

Øra – en naturattraksjon som bør frem i lyset!

 

Kommentarer til denne saken