Oslo og områdene rundt vil oppleve en eksplosiv befolkningsvekst i årene som kommer. Skal fremtidens Norge bli slik vi ønsker, må Stortinget satse tungt på Østfold.

Man kan godt si at Østfold får nok i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) som ble lagt frem før påske. Men det kommer for sent, og med en uklar tidshorisont. Det er uheldig både for oss i Østfold og for resten av landet. 

For av de store byene er det Oslo som vil ha sterkest befolkningsvekst i årene frem mot 2040. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil det bo 850.000 innbyggere i Oslo om 23 år – en økning på formidable 30 prosent fra i dag.  

Som en del av Oslo-regionen kommer Østfold til å bidra til høy befolkningsvekst. Prognosene viser at Fredrikstad nærmer seg 100.000 innbyggere i 2040. Men Østfold vil også ta av noe av presset som vil komme på bo- og arbeidsmiljøer nær hovedstaden.

Samtidig som vi blir flere innbyggere, opprettholdes fundamentale og nødvendige statlige klimamål – som nullvekst for persontransport med bil i byområdene. Transporten mellom byene må gå mye mer smidig enn i dag.

Med denne kunnskapen som bakteppe, er det ikke vanskelig å se at Østfold vil danne en viktig del av grunnmuren i fremtidens Norge. Vi er et fylke med mange byer, vi ligger rett sør for Oslo, og vi er hovedporten ut og inn til resten av Europa. Dette gir oss en unik rolle for norsk og skandinavisk bo- og arbeidsliv.

Dermed er det også forståelig at Østfolds infrastruktur må bygges kraftig opp. Staten skal bruke milliarder av kroner på vei- og jernbaneutbygging. Et sterkt Østfold skapes ikke av seg selv. Det kreves tøffe prioriteringer, og klar og konsekvent planlegging fra et samlet storsamfunn.

På dette punktet er det rom for forbedring i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2018–2029. Forslaget ble presentert av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen før påske, og skal nå på høring i Stortinget.

Det er riktignok en del positivt. Vi får 23,5 milliarder kroner til flere samferdselstiltak. Vi får fullført utbyggingen av E18. Og vi er, riktignok i andre del av planperioden, inne med ny havnevei til fergekaien i Moss – en omlegging av riksvei 19, hvor store deler av veien trolig legges i tunnel. Det vil være et kjærkomment og nødvendig tiltak for Moss, ettersom tungtrafikken som har gått rett igjennom byen har vært svært uheldig for bybildet.

Det er også gledelig at det gis betydelige midler til innseilingen til Borg Havn i Fredrikstad – et viktig grep for å få mer godstransport fra vei over til sjø. Og planfri påkobling av Østre linje på Ski stasjon ligger også inne i planen, om enn altfor langt ut i tid.

Men spesielt når det gjelder utbyggingen av Intercity gjennom fylket vårt forblir flere helt sentrale spørsmål ubesvart, eller gir svar som er urovekkende.

■ Det aller viktigste spørsmålet vi må få svar på er hva som faktisk menes når det sies at IC-utbyggingen skal være ferdig frem til Sarpsborg innen 2026. Her vil det være avgjørende at dette inkluderer Hafslund, og dermed kryssing av Glomma. Dette fordi det skal bygges bruer for både vei og jernbane samtidig over Sarpsfossen – et komplekst arbeid som vi ikke tåler ytterligere utsettelser på. Denne usikkerheten må samferdselsministeren raskt oppklare når høringsrunden nå begynner i Stortinget og komiteene.

■ Det er også svært bekymringsfullt at Intercity-utbyggingen frem til Halden er utsatt til 2034. Det må være i alles interesse å holde seg til tidligere uttalte statlige planer – ferdig utbygd dobbeltspor til Halden innen 2030. Regjeringen har et uttalt mål om å sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten, og legge til rette for en omlegging i mer miljøvennlig retning. Da klinger det dårlig å utsette jernbaneutbyggingen – som vil være nødvendig for å nå dette målet storsamfunnet stiller seg bak.

Legg så til at en slik målsetting – mer gods fra vei over til bane og sjø – også fordrer at vi får nødvendig infrastruktur på plass, som gode og tidsriktige godsterminaler. Da skjønner alle at vi har mye jobb foran oss. Dermed må vi unngå usikkerheten og utsettelsene som nå ligger i NTP.

Jernbanen frakter i dag en minimal del av godstrafikken ut og inn av landet. Det komplekse arbeidet med å øke denne andelen henger også sammen med hva som skjer på den andre siden av riksgrensen. Å få et sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Göteborg vil være svært viktig for både person- og godstrafikken mellom våre to land. Det må rett og slett være et anliggende av nasjonal interesse.

Det tas for lite høyde for at mange av tildelingene vi får, er avhengig av parallell fremdrift.

Men igjen: Dette er en tidkrevende jobb og fordrer godt samarbeid med aktører på svensk side. Da blir det ikke lettere å komme i mål når det på norsk side foreslås å skyve Intercity-tidsskjemaet til Halden med fire år, og det ikke sies noe om tidsperspektivet på strekningen videre fra Halden mot riksgrensen.

Helheten må bli tydeligere i den videre behandlingen av NTP. Slik det ser ut nå, blir gevinstene våre reelt sett mindre enn de kan se ut som isolert sett. Det tas for lite høyde for at mange av tildelingene vi får, er avhengig av parallell fremdrift for prosjekter vi ikke får midler til.

Gleden over den nevnte tildelingen til Borg Havn for eksempel kommer med en bismak når vi ser at det ikke ligger inne noen midler til oppgraderingen av riksveiene i fylket. En utvikling av havnene er avhengig av god veiforbindelse, strekningen fra Borg Havn til Årum er i sterkt behov for utbedring. Men også å oppgradere riksvei 110 fra Fredrikstad til Råde er svært viktig for byen og havnas veitilknytning mot Osloområdet – og resten av landet. Slike muligheter har vi ikke i NTP-meldingen som nå foreligger.

Det er mye arbeid som gjenstår i Østfold, og for å holde ønsket fremdrift er det viktig at vi har klare og tydelige planer. Akkurat nå fremstår ikke NTP slik, men vi håper de neste ukene vil gi oss mer klarhet, og en mer offensiv fremdriftsplan på Østfold og landets vegne.