Neppe småbåthavn uten et upopulært vedtak

TIL INGEN NYTTE? To planer om småbåthavn i Kjøkøysundet kan ende i at ingen av dem blir realitet, skriver Tor Prøitz. (Arkivfoto: Geir A. Carlsson)

TIL INGEN NYTTE? To planer om småbåthavn i Kjøkøysundet kan ende i at ingen av dem blir realitet, skriver Tor Prøitz. (Arkivfoto: Geir A. Carlsson)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Politikerne må vise mer mot enn rådmannen. Uten et upopulært vedtak fremstår ikke kommunen som næringsvennlig, skriver Tor Prøitz.

DEL

Meninger 

Under den årlige Fredrikstadkonferansen ble det flere ganger referert til kommunens næringsplan. Bakgrunnen for at det er utarbeidet en næringsplan er blant annet et stort behov for etablering av nye arbeidsplasser. Det er uheldig for et samfunn ikke å kunne tilby tilstrekkelig med arbeid til folk som vil bo og arbeide i samme område.

Det er svært mange hensyn å ta i dagens samfunn når noe nytt skal etableres, naboforhold, kulturminner, støy, trafikk og mange flere. Alle disse hensyn er det laget regler og forskrifter for slik at særinteresser kan bli ivaretatt på beste måte. I dette bildet hender det også at noen vil etablere arbeidsplasser. Arbeidsplasser betyr verdiskaping som er helt nødvendig for å kunne ivareta alle hensynene. Noen ganger mister vi synet av nødvendigheten for å skape arbeidsplasser og økt verdiskaping slik at dette settes til side til fordel for alle de andre hensynene. Får en slik handtering av nye tiltak et stort omfang, vil det til slutt kunne gå ut over vår velferd da verdiskapingen vil bli for liten.

Så over til detaljer og hva vi er opptatt av i det daglige. Fredrikstad kommune har gjennom samarbeid med næringslivet og med en grundig politisk behandling laget en næringsplan som skal fremme næringslivet i kommunen til beste for alle innbyggere. Nye næringsetableringer burde derfor være svært velkomment.

I Kjøkøysundet har Kjøkøysund Marina holdt på svært lenge for å få anlagt en småbåthavn. Dette har resultert i protester fra beboere på Kjøkøy. Det har også ført til at beboerne har etablert en konkurrent til å anlegge en småbåthavn omtrent på samme sted. Begge har gjort dette med utgangspunkt i Fredrikstad kommunes kystsoneplan som peker på dette området som aktuelt å anlegge en småbåthavn. Konkurrentens forslag til havn er noe forskjellige og skiller seg mest ut ved hvordan anleggene er tenkt utformet og hvem det er som skal bruke dem. Kjøkøysund Marina vil at småbåthavnen skal brukes av alle som er interessert og er også inneforstått med å samarbeide om plasser til beboere. Beboernes forslag vil preferere de omkringliggende boliger.

Gjennom utarbeiding av kystsoneplanen har byens politikere pekt ut området som aktuelt for småbåthavn. Samtidig har administrasjonen og politikerne også et ansvar for å følge opp næringsplanen. Forskjellen på de to konkurrentene ligger nettopp i at Kjøkøysund Marina vil bygge noe som vil skape videreutvikling av et eksisterende selskap, økt verdiskaping og flere arbeidsplasser. Dette vil ikke rådmannen i sitt saksfremlegg ta stilling til fordi han da må velge side mellom to interesser.

Rådmannen har to planer å forholde seg til, næringsplanen og kystsoneplanen som overordnede planer. Som tidligere nevnt er det mange andre planer også med motstridende interesser. Skal imidlertid Fredrikstad fremstå som en troverdig kommune overfor et næringsliv som ikke har noen beskyttende planer for å sikre etableringer, må det tas noen upopulære avgjørelser. Nå er det innstilt på at saken skal avslås.

Det betyr at det neppe vil bli etablering av et småbåtanlegg på Kjøkøy, ikke på grunn av beboerne på Kjøkøy som protesterer, men på grunn av rådmannen som ikke drister seg til å gjøre kommunen til en næringsvennlig kommune. Det gjenstår å se om politikere kan fremheve kommunens næringsvennlighet.

Skal Fredrikstad fremstå som en troverdig kommune overfor et næringsliv som ikke har noen beskyttende planer for å sikre etableringer, må det tas noen upopulære avgjørelser. Nå er det innstilt på at saken skal avslås.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags