Hvaler Ap står fast ved sitt nei til pukkverk

Disse mobiliserte mot pukkverk i juni 2013: Fra venstre Steinar Mathisen, Erik Marv, Grete Kittelsen, Trond Abrahamsen, Johan Jervell, Tom Kofoed, Stig Løkkeberg, Ragnhild Jervell og Inger Johanne Kolberg. De har fortsatt støtte fra Hvaler Ap, men ikke lenger fra et flertall i kommunestyret etter at Høyre har snudd. (Arkivfoto: Tore Tindlund)

Disse mobiliserte mot pukkverk i juni 2013: Fra venstre Steinar Mathisen, Erik Marv, Grete Kittelsen, Trond Abrahamsen, Johan Jervell, Tom Kofoed, Stig Løkkeberg, Ragnhild Jervell og Inger Johanne Kolberg. De har fortsatt støtte fra Hvaler Ap, men ikke lenger fra et flertall i kommunestyret etter at Høyre har snudd. (Arkivfoto: Tore Tindlund)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Hvaler Arbeiderparti forklarer sitt fortsatte nei til pukkverk ved Ørekroken.

DEL

Leserbrev

Som politikere har vi et selvstendig ansvar for å vurdere alle sider ved de saker vi får til behandling. Denne saken er spesiell siden det dreier seg om et pukkverk i nærhet til både Arekilen naturreservat og Nasjonalparken.

Området ligger innenfor hensynsone kulturmiljø, er et regionalt viktig kulturmiljø og har stor verdi for friluftslivet. Det politiske ansvaret er å vurdere fordeler og ulemper satt opp mot kommunale planer og føringer, spesielt i forhold til kommuneplanens arealdel.

Pukkverksdrift ved Ørekroken er ikke forenlig med de andre aktivitetene i området.

Etter vårt syn er det ingen store positive forandringer i planene siden behandlingen i kommunestyret 04.09.2014, snarere tvert imot. Noen viktige grunner til at vi, som medlemmer av Utvalget for samfunnsutvikling, valgte å stemme mot planen er blant annet at vi mener etablering av pukkverk er i strid med kommuneplanen og viktige føringer i kommunens overordnede politiske dokumenter, spesielt kommuneplanen.

I detaljplanen for Stenbruddet Kirkøy kan vi lese at det kan bli fem bevegelser med lastebil per time ved normal drift fra 08.00-1800. En bil hvert 12. minutt. Det skal anlegges en ny vei i ni meters bredde som atkomstvei.

I det opprinnelige planforslaget (2014) står det: «I driftsperioden august-juni vil det bare være behov for å knuse og sprenge to-tre ganger i året i to-tre uker.» Dvs. at i den gamle planen var det planlagt sprengning og knusing i maks ni uker. Det reviderte planforslaget (2016) legger opp til en utvidelse av driftstiden med fire uker og ikke en reduksjon. Sprenging og knusing av masse skal kun foregå innenfor tre perioder a fire uker innenfor tidsperioden 1. oktober til 1. mai.

Vi mener at det er i realiteten ingen vesentlige endringer i saken i forhold til 2014 da kommunestyres flertall sa nei.

Pukkverksdrift ved Ørekroken er ikke forenlig med de andre aktivitetene i området. Pukkverket er like stort, uttaket like stort, og ligger samme sted. Det vil være naivt å tro at det bare er Kirkeøy og de østre øyer som vil få stenmasser herfra. Stenmasse selges selvfølgelig til alle som vil kjøpe, uansett om sten må kjøres gjennom Hvalertunnelen.

Det finnes usikkerheter i beregningene, både med tanke på lydeffektnivå, og plassering av knuseverket. For knuseverk er lydeffektverdier mellom 110 og 123 dB observert. I denne rapporten er det benyttet lydeffekt-nivå på 120 dB, noe som anses som betydelig. Mye av støyen vil ligge rundt 500 Hz til 2 kHz. I dette bølgeområdet ligger lyder som transporteres over mange kilometer.

Det er natur, friluftsliv, kulturlandskap og kulturmiljøer som danner grunnlaget for Hvalers fremtid. Som politikere må vi verne om Hvalers unike egenart og naturverdier. Noen ganger må vern komme foran vekst. Det foreligger 1339 underskrifter mot et pukkverk i dette området. Her vil et stenbrudd gagne noen få, mens det store flertallet vil lide.

Stillhet, fred og ro er de vesentligste kvaliteter for friluftslivet. Det er grunn til å tro at verdien av disse kvalitetene bare vil øke i dagens samfunn der hverdagen for mange er preget av støy, stress og mas. «Regjeringen vil legge stor vekt på å ivareta muligheten for å oppleve stillhet, fred og ro. Stillheten kan på mange måter sees på som en truet ressurs.» Stortingsmelding nr. 39; Friluftsliv (200/2002)

Helse er mye mer enn fravær av sykdom, det er også fravær av stress og en følelse av legemlig, sjelelig og sosialt velvære. Naturen på Hvaler er spesiell og det er den som er vår store ressurs. Å komme til Hvaler for å oppleve dyre- og fuglelivet knyttet til kystnære områder og åpent hav, er noe som tiltrekker stadig flere, og en verdi vi skal forvalte til det beste også for fremtidige generasjoner.

Hvaler kommune skal ivareta naturgrunnlag, miljø og klima, og legge miljøprioriteringer til grunn for beslutninger på alle forvaltningsnivåer. (Kommuneplanen i Hvaler)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags