Pukkverksaken: Finn virksomhet som støyer mindre

Planlagt pukkverk: Området er på 50 mål ved tunnelåpningen på Kirkeøy. Det er meningen å sprenge seg ned i fjellet og lage pukkverk, noe som førte til voldsomme protester.

Planlagt pukkverk: Området er på 50 mål ved tunnelåpningen på Kirkeøy. Det er meningen å sprenge seg ned i fjellet og lage pukkverk, noe som førte til voldsomme protester. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Forum for Natur og Friluftsliv ber Hvaler kommune planlegge for mindre støyende virksomhet når fylkesmannen har bedt Hvaler gå gjennom pukkverksaken på nytt.

DEL

Leserbrev

Forum for Natur og Friluftsliv var en av klagerne på Hvaler kommunes detaljregulering av stenbruddet Stentippen Øst på Kirkeøy. Dette er som kjent for mange en plan som tidligere har vært oppe i Hvaler kommune, men som da fikk avslag, med argument om at man ikke ville ha den typen støyende virksomhet i nærheten av Ytre Hvaler Nasjonalpark, Arekilen og friluftsområdene som er mye brukt av både hyttefolk og fastboende året rundt.

Våre anførsler i klagen gikk på at vi mente at tiltaket ville få store negative konsekvenser for friluftslivet og verneområdene i umiddelbar nærhet til planområdet. Dette var ikke Hvaler kommune enig i, og vår klage gikk, sammen med to andre, til Fylkesmannen i Østfold.

Fylkesmannen mente at Hvaler kommune har gjort en feil da de ikke la ut revidert plan på høring og kommunen har blitt bedt om å behandle saken på nytt.

FNF Østfold

  • Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold er et samarbeidsforum bestående av følgende organisasjoner:
  • Oslofjordens Friluftsråd, Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, DNT Vansjø, DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold, Tistedalens Friluftslag, Østfold Botaniske Forening, 4H og Norsk Ornitologisk Forening Østfold.

Etter at detaljreguleringen ble vedtatt i kommunen i februar 2016, har det kommet til noen interessante tilleggsopplysninger som vi mener kommunen må ta hensyn til.

I mars 2016 fremmet Fylkesmannen innsigelse mot en planlagt detaljregulering av Murtnes masseuttak i Rakkestad kommune. Ett av hovedargumentene var at et masseuttak i planområdet ville skape støy og forringe friluftsopplevelsen i regionalt viktige friluftsområder som «fjellaområdet» og Linnekleppen er. Linnekleppen ligger omtrent to kilometer unna planområdet.

Fylkesmannen viser også til Stortingsmeldingen Friluftsliv- Natur som kilde til helse og livskvalitet, (Meld. St 18, 2015-2016) hvor det fremgår at en god helhetlig arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å ivareta arealer som er verdifulle for friluftsliv.

På Hvaler ligger planområdet omtrent 250 meter fra Ytre Hvaler Nasjonalpark og Ørekroken, 260 meter fra Arekilen Naturreservat og 510 meter fra Prestegårdsskogen naturreservat. Vi vil påstå at både nasjonalparken og Arekilen naturreservat er av nasjonalt viktig betydning. Vi håper at Hvaler kommune vektlegger dette i sin videre behandling av saken.

Et annet aspekt vi mener bør tas hensyn til, er Østfold fylkeskommunes midlertidige retningslinjer for deponering av masser, vedtatt av fylkestinget 22. september 2016. Disse er basert på fagrapporten Råstoffuttak og masser, som ble laget på bakgrunn av et behov for en helhetlig oversikt og plan for forvaltning av råstoff i Østfold. I retningslinjene heter det:

«Drift av masseuttak og lokalisering og drift av massemottak/deponi skal optimaliseres i henhold til transport, økonomi, naturmangfold, gjenbruk og avveies mot effektene på natur-, kultur- og nærmiljø samt naturressurser.»

Videre sier retningslinjene at et overordnet mål med fremtidig masseuttak bør sørge for en langsiktig drift, opp mot 100 års tidshorisont. I forhold til beliggenhet og transport sier retningslinjene at kommunens planleggere skal ha særlig ansvar for å sørge for at boliger ikke bygges for nær et pukkverk som skal ha langsiktig drift. Da regner vi med at dette også gjelder etablering av nye pukkverk i nærheten av allerede etablerte boliger.

Retningslinjene er midlertidige frem til fylkesplanen har behandlet tematikken masseforvaltning og utarbeidet retningslinjer.

Planområdet det er snakk om er regulert til næring i Hvalers kommuneplan. Vi har forståelse for at man ønsker og har behov for næring og arbeidsplasser, og oppfordrer kommunen til å planlegge for mindre støyende virksomhet som er i tråd med deres egne styrende dokumenter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags