De nasjonale klimamålene og nå etterhvert tiltakene begynner å ta grep også om vårt næringsliv. Bygg- og anleggsbransjen er intet unntak og disse må nå rigge seg for fullt mot fossilfrie byggeplasser, da dette nå begynner å bli en del av kravspec´en ved utlysning av anbud.

Det er viktig at byggenæringen er med på laget om man skal nå målene om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, ikke minst på bakgrunn av at klimagassutslippene fra bygg- og anleggsvirksomheten står for omlag 30 prosent av transportrelaterte utslipp. For å kunne få i gang en endring stiller naturlig nok de store aktørene sterkere, men i denne sammenheng er det viktig at hele næringen står samlet. Ved å stå samlet, etterspørre og ta i bruk løsningene som finnes, har nemlig Norge en anledning til å stille sterkere ovenfor utenlandske aktører og vi kan dermed også ha anledning til å kunne ta markedsandeler.

Materialvalg og byggeprosesser vil naturlig nok også være viktige elementer for å nå klimamålene og her vil det dermed bli et økende fokus på bruken av tre i større prosjekter som i dag i all hovedsak bygges i betong og stål. Det er også dokumentert at det å benytte tre som bærekonstruksjon i store prosjekter gir betydelige miljøgevinster og gir et stort verdiskapningspotensial.

En tidligere rapport fra Statsbygg til Mat- og landbruksdepartementet viste at lite bruk av tre i store konstruksjoner skyldes manglende bestillerkompetanse både i det offentlige og private markedet.

Tømmer er en ressurs vi har rikelig av, faktisk 850 millioner kubikk i de norske skoger og den årlige tilveksten er over tre ganger så stor som den årlige hogsten. Dermed er det et enormt uutnyttet potensial for økt avvirking og økt bruk av tre. Økt bruk av tre vil jo dermed være positivt på mange områder om vi heller klarer å utnytte en større del av denne ressursen selv enn å transportere den ut av landet som skjer med over en tredjedel av dagens avvirkning.

Byggeprosessene fremover bør derfor bli sterkt preget av massivtreelementer da dette gir en klar forenkling på byggeplass med fordeler som, bedret HMS, mindre væravhengighet, raskere tett bygg, lavere oppvarmingsbehov, ekstrem nøyaktighet og forenkling av alle prosesser i bygg fasen.

Den lave vekten på massivtreelementer kontra betongelementer gir samtidig en enorm klimafordel i andelen mindre transportbehov. Bruksfasen i trebygg har også en rekke fordeler som at det er positivt for alle våre sanser, gir behagelig klima og innemiljø og lavere energibehov.

På bakgrunn av dette mener jeg det nå er på høy tid at vi får på plass et flott signalbygg i tre for Østfold som treregion på lik linje med Brumunddal sitt Mjøstårn som er under bygging.