Glommas munning og elveløp har lenge vært preget av en viktig industrihistorie og vært et symbolet på havnebyen Fredrikstad. Nå er det de fantastiske naturverdiene, kommende feiring av 40 år med Øra naturreservat, gjenoppdagelse av nye ålegressamfunn og restaurering av økosystemer som er Fredrikstads nye stolthet.

Da er det også på tide at vi spør oss selv om forringelse av naturverdiene er verdt å ofre, for å få plass til større skip.

Vil mudre Glomma

I Kultur- og miljøutvalget behandlet vi Kystverkets søknad om mudring av Glomma. Fra kommunen var det skrevet et høringssvar. De store naturverdiene som befinner seg nær havnen og i områdene det er ønskelig å mudre og sprenge i, er godt beskrevet.

Miljøpartiet De Grønne mener høringssvaret er i tråd med vedtatt kommunedelplan for naturmangfold.

Arbeiderpartiet (Ap) la frem et tilleggsforslag, som i grove trekk går ut på at de vil mudre, uansett konsekvenser. Forslaget fikk også støtte fra de andre partiene. Men hvordan kan samfunnsnytten være så stor at vi skal risikere forringelse av viktige naturverdier?

Fylkesmannen er bekymret for at tiltakene vil føre til skade på viktige og sårbare naturtyper. Ytre Hvaler nasjonalpark mener at vi risikerer forringelse av både kysttorsken gyteområder og verdifulle koraller. De er svært kritiske til både sprengning og mudring i elvedeltaet.

Mudring og sprenging av grunner vil påvirke badevannet og båtfolket blir rammet, men vi vil også se mer langsiktige problemer.

Sjøens blomstereng, kysttorsk og koraller

Vi har svært viktige naturverdier som må ivaretas. Ålegressenger er en av disse. Derfor stiller kommunen seg kritisk til at det ikke har blitt foretatt en kartlegging i nyere tid av hele området.

En blomstereng under vannskorpa med stor naturrikdom. Ålegressenger spiller en like viktig del som regnskogen i å ta opp karbondioksid. Fysiske inngrep som mudring og drenering er noe av de største truslene mot ålegress.

Så sterkt press som det er på disse verdiene i dag, burde også de store partiene få øynene opp for at naturverdier er samfunnsmessige ressurser.

Mudring kan også føre til nedslamming av kaldvannskoraller. Rett på utsiden av Glommas har vi forekomster av koraller. Det største korallrevet er 1200 meter langt og befinner seg ved Tisler. Disse revene er svært skjøre og kan lett ta skade av forurensning og økt slam i vannet.

Ytre Hvaler nasjonalpark skriver i sin høring om restaurering av fiskebestander i blant annet prosjektet «Krafttak for torsken». Gytefeltene kan endres negativt med de tiltakene det søkes om.

EUs vanndirektiv og domfellelse

I Norge er vi underlagt EUs vanndirektiv. Direktivets hovedmål er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet. Det sier at vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå «god tilstand».

En havn i Tyskland tok ikke tilstrekkelig hensyn til de strenge reglene i direktivet, da de skulle mudre i elven Weser. Det tyske naturvernforbundet gikk til sak mot staten Tyskland, og staten tapte saken. De hadde gjort endringer i vannsystemet, og endringene førte til en forverring av elvens miljøkvalitet.

EU-domstolen mente mudringen medførte forringelse av naturverdiene og anså dette som brudd på vanndirektivet. Siden forrige søknad fra Kystverket om mudring, har vi fått fornyet kunnskap om både det juridiske vern av naturverdier og ansvaret for å ivareta de verdiene vi har igjen.

Den grønne ledertrøya

Nå er Fredrikstad kommune i ferd med å etablere seg som en foregangskommune på flere gode klima- og miljøområder. Vi trenger økt biologisk mangfold, ikke en forringelse av disse verdiene.

Les også

Farleden skal mudres: Når myndighetene forgifter havet vi vil verne, er det noe som er veldig galt

Miljøpartiet De Grønne vil ha levende hav og rike naturområder. Så sterkt press som det er på disse verdiene i dag, burde også de store partiene få øynene opp for at naturverdier er samfunnsmessige ressurser.

Hvor blir det av den grønne ledertrøya? Forfatter av «Bienens historie» og «Blå», Maya Lunde, etterlyser at de store partiene tar ansvar. Saken om mudring skal behandles av bystyret. Da har Arbeiderpartiet og de andre partiene muligheten til å virkelig vise miljøansvar.