Vi kan ikke la politisk prestisje ødelegge det gode arbeidet som har vært lagt ned for å få en viktig flyplass i Østfold. Moss Lufthavn Rygge genererer arbeidsplasser og næringslivet trenger stimulansen luftfarten gir til økonomien.

Under budsjettforhandlingene i desember ble det kjent at de fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre foreslo å innføre en ny flyseteavgift. Vi mener det er viktig at man utreder konsekvensene før man innfører en slik avgift.

Ingen miljøeffekt.

Å kalle forslaget om en ny flyavgift for en miljø- eller klimaavgift er en stor misforståelse. Flytrafikken er omfattet av EUs handel med CO2-kvoter, som vil bli redusert med 43 prosent innen 2030. Dette er altså en del av utslippene, der Stortinget har overlatt til markedet å finne en løsning - og det virker.

Norske politikeres ansvar i klimapolitikken er å treffe tiltak overfor de sektorene som ikke er omfattet av kvotehandelen. En grundig behandling av dette er foretatt i Grønn skattekommisjon fra desember i fjor. Satt på spissen kan vi fly så mye vi vil i Europa uten at det påvirker klima, fordi kvotehandelen sørger for at kuttene tas der de er billigst.  

Bakgrunn:

  • Høringsfristen i saken om flyseteavgiften får ut 21. februar.
  • NHO Østfold har samarbeidet nært med hovedforeningen og bransjeforeningen NHO Luftfart i saken.
  • Kronikken gjenspeiler hva et samlet NHO vil uttale i saken.
  • Det er Regjeringen som etter høringsrunden avgjør om avgiften blir innført.

Oslofjordregionen vil oppleve en ekstra miljø- og trafikkbelastning ved at hele regionen må reise gjennom Oslo for å kunne ta et fly.

Rammer distriktene og private.

Vi vet i dag at Østfolds flyplass vil bli nedlagt hvis avgiften innføres 1. april, fordi Ryanair vil slutte å bruke Rygge som basestasjon. Også de to private flyplassene Torp og Stord står i fare. Med en forventet reduksjon i flytrafikken på cirka fem prosent, vil flyseteavgiften få konsekvenser ikke bare for Rygge, men hele landet.

Avgiften innføres på et tidspunkt som konkurransen i luftfarten er svært høy, norsk økonomi sliter og der flytrafikken faller for første gang siden 2009. Innenlands flytrafikk falt med 2,4 prosent i 2015 sammenlignet med året før. En rekke regionale flyplasser, også Rygge, merket at nordmenn flyr mindre i økonomisk dårlige tider.

Flyseteavgiften på 88 kroner tilsvarer en ekstraskatt på over en milliard for luftnæringen. Det vil ikke bare gå utover billettprisene. Det vil også gå utover distriktene med færre avganger og nedlagte flyplasser.

Rammer arbeidslivet.

I Østfold vet vi at det forsvinner 500 arbeidsplasser som er direkte knyttet til Rygge flyplass og minst like mange indirekte, slik at 1000 arbeidsplasser går tapt. Det er allerede cirka fem tusen registrerte arbeidsledige i Østfold fylke – vi trenger ikke ett tusen til.

Vi vet hva dette betyr for den offentlige økonomien: Lavere skatteinntekter og økte utgifter til trygd. Det skal ikke lang økonomisk utdannelse til for å skjønne at inntektene fra den nye avgiften raskt vil bli spist opp.

I tillegg til disse ett tusen arbeidsplassene vet vi at den langsiktige økonomiske effekten av å miste Rygge flyplass er store.

Flyplasser binder folk sammen og er en forutsetning for vekst i andre bransjer:

 Økt handel med varer og tjenester i en rekke bransjer på grunn av økt markedstilgjengelighet.

 Bedre flyforbindelser er en viktig forutsetning for økt turisme.

 Flyforbindelser skaper forutsetninger for større markeder og gir stordriftsfordeler i industrien.

For det store flertall befolkningen i Østfold er dette et tiltak som skaper hoderystelse og frustrasjon.

Lavere vekst i regionen.

Statistisk analyse viser at en økningen i flytilbudet på ti prosent gir en økning i BNP på 0,5 prosent. 0,5 prosent av fastlands-BNP er 12 milliarder kroner og tilsvarer i overkant av 12.000 nye arbeidsplasser. Ikke bare vokser antall reisende når økonomien vokser, men et bedre flytilbud fører til økt økonomisk vekst. Dette betyr at regionen vil gå inn i en fase med lavere økonomisk vekst enn ellers, hvis Rygge flyplass må legges ned.

Regionens hoteller og reiseliv rammes av kutt i flyruter og ikke minst av at Rygge kan bli nedlagt.  Det gjør det vanskeligere for både norske og utenlandske turister å nå reisemålene.

For OSL på Gardermoen er også avgiften svært uheldig. Den svekker OSLs strategi som innfartsport til Norge. Passasjerer fra utlandet vil måtte betale en ekstra avgift på 88 kroner for hvert flybytte videre til andre destinasjoner i Norge.

For det store flertall befolkningen i Østfold er dette et tiltak som skaper hoderystelse og frustrasjon. Det som er viktig er at vi nå klarer å finne en pragmatisk løsning, som gir en inndekning på 1,1 milliarder kroner på budsjettet for 2016. Det burde ikke være vanskelig, hvis vi legger politisk prestisje til side. Vi oppfordrer alle våre representanter på Stortinget bidra til en god løsning.