Ulike medieaktører bidrar på hver sine måter til mediemangfoldet i Norge. Derfor er det viktig å tilrettelegge både for en sterk offentlig allmennkringkaster og en levedyktig kommersiell mediebransje.

Digitaliseringen har ført til alle medier nå publiserer sitt innhold på nett. Dermed oppleves også konkurransen mellom de ulike aktørene mer direkte enn før. De kommersielle medieaktørenes inntekter er under press, og den digitale transformasjonen er krevende. Denne situasjonen er ikke særegen for Norge, men et globalt utviklingstrekk.

I Norge øker antall betalende, påloggede lesere, og for mange aktører har veksten i antall digitale abonnenter veid opp for fallet på papir. Det er imidlertid ikke tilfelle når det gjelder annonseinntekter, og framskrivninger tyder på at dagens trendbilde vil fortsette.

Konkurranse i mediemarkedet

Når forretningsmodellene er under press, er det også naturlig at konkurransen i mediemarkedet blir tema. Internasjonale aktører som Google, Facebook og Netflix har fått en betydelig posisjon i markedet, og konkurrerer med norske medieaktører både om inntekter og tidsbruk.

NRKs tilbud på nett er reklamefritt og allerede betalt for gjennom kringkastingsavgiften, og er dermed åpent tilgjengelig for alle. Da stilles naturlig nok spørsmålet om NRK gratistilbud på nett påvirker kommersielle mediers mulighet til å ta betalt for sitt tilbud.  

NRKs bidrag til mediemangfold

Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet en rapport som belyser NRKs bidrag til mediemangfoldet, og om NRK påvirker tilbudet til de kommersielle medieaktører på en slik måte at det svekker det totale tilbudet til publikum. Tilsynets rapport er nå ute på høring.

Diskusjonen om NRKs bidrag til mediemangfoldet og betydning for konkurransen i mediemarkedet, må ta utgangspunkt i at NRKs rolle er å fylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. NRK har en særlig viktig funksjon for publikum, og skal nå bredt ut med et variert tilbud til hele befolkningen.

Analysene har heller ikke påvist noen sammenheng mellom bruk av NRKs nyhetstilbud på nett og vilje til å betale for nyheter digitalt.

 

NRK skal fungere som en fellesarena for alle i det norske samfunnet, og er derfor ment å ha en betydelig posisjon i mediemarkedet. Uten dette premisset, bærer diskusjonen om NRKs rolle og posisjon fort galt av sted. Både i et mediemangfolds- og konkurranseperspektiv er det verdien NRK har for det samlede innholdstilbudet til publikum som er avgjørende.

Empiriske analyser

En åpen diskusjon om betydningen av NRKs tilbud og posisjon i det norske mediemarkedet, er nødvendig og ønskelig for å sikre at reguleringen ivaretar den særlige funksjonen den offentlig finansierte allmennkringkasteren skal ha. Medietilsynet er opptatt av at denne debatten må være faktabasert.

Velfungerende konkurranse er egnet til å påvirke det samlede medietilbudet positivt for publikum ved å føre til større variasjon og innovasjon. Konkurranse handler om i hvilken grad publikum opplever to produkter som gode alternativer til hverandre. For å avgjøre om NRK er en nær konkurrent, er det derfor ikke tilstrekkelig å spørre de kommersielle medieaktørene om hvordan de opplever konkurransen fra NRK eller å konstatere at NRK har en betydelig posisjon i markedet. I Medietilsynets rapport er NRKs virksomhet derfor belyst med ulike empiriske analyser, både innen medieforskning og konkurranseøkonomi.

Ingen vesentlig konkurransebegrensning

Med utgangspunkt i summen av de analyser som er gjort, konkluderer Medietilsynet med at NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum og mediemangfoldet positivt. NRK utøver et visst konkurransepress overfor andre medieaktører gjennom sin tilstedeværelse digitalt, både nasjonalt og regionalt, men ikke på en måte som begrenser konkurransen vesentlig. To uavhengige konkurranseøkonomiske analyser underbygger denne vurderingen, og bekrefter dermed også tidligere analyser.

Analysene som er gjort viser at de brede kommersielle aktørene er nærmere konkurrenter til hverandre enn de er til NRK. Brukerdata indikerer at økt tidsbruk hos NRK ikke har redusert nyhetskonsumet hos kommersielle nyhetsnettsteder. Digitale betalingsløsninger synes heller ikke å ha styrket NRKs trafikk på bekostning av kommersielle aktører. De som bruker nrk.no, synes også i stor grad å konsumere nyheter på kommersielle nettsteder. Dette indikerer at aktørene heller utfyller hverandre, enn at de er nære substitutter.

Analysene har heller ikke påvist noen sammenheng mellom bruk av NRKs nyhetstilbud på nett og vilje til å betale for nyheter digitalt. Faktorer som påvirker betalingsviljen er heller generell nyhetsinteresse, tidligere betaling for papiravis og bruk av smarttelefon og nettbrett.

Tiltak for de kommersielle

Medietilsynets rapport fastslår at så vel NRK som de kommersielle aktørene er viktige for det samlede mediemangfoldet i Norge. Tilsynet understreker at den krevende situasjonen de kommersielle mediene står i, og da spesielt lokal- og regionaviser, må tas på alvor. Det er behov for nye tiltak for å trygge den samfunnsviktige journalistikken. Levedyktige, redaktørstyrte medier, som tilbyr et bredt og uavhengig nyhetstilbud og motvirker falske nyheter, er avgjørende for mediemangfold og demokratisk deltakelse.

Men analysene viser altså at NRK ikke er de kommersielle nyhetsformidlernes nærmeste konkurrent, og dermed i begrenset grad kan sies å være årsaken til de kommersielle aktørenes utfordringer. Å svekke NRK vil derfor etter Medietilsynets vurdering ikke løse utfordringene de kommersielle mediene står overfor. Snarere kan en slik strategi slå negativt ut for mediemangfoldet totalt sett.

I lys av de raske endringene i mediemarkedet, blir det viktig å følge utviklingen tett framover – både når det gjelder mediemangfold og konkurransebilde.

Les også

Lokalavisene styrker posisjonen

 

Les også

Mye på spill idet f-b.no fyller 20 år