Verden har blitt mindre forutsigbar. Klimaendringer og geo- og handelspolitikk kan på sikt føre til endrede forutsetninger når det gjelder matsikkerhet.

Matjord er en begrenset ressurs. Under tre prosent av Norges totalareal er dyrket jord og kun 1,3 prosent er egnet for dyrking av matkorn. Norge har en svært lav selvforsyningsgrad. Høyre vil derfor utvise tilbakeholdenhet med å omdisponere dyrkbar jord til annet formål.

-Beredskap er å ta høyde for det uforutsette. Det er derfor viktig å tenke langsiktig. Selv om tiltak for å styrke matsikkerheten ikke er påkrevet i dag, er det viktig at vi ikke stiller oss slik at vi gjør situasjonen vanskeligere enn nødvendig hvis forutsetningene en gang i fremtiden endrer seg, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i en redegjørelse. For matberedskapens del dreier dette seg om å kjenne til hvilke muligheter vi har med de ressursene vi rår over, og være forutseende med hensyn til å sikre oss for fremtidige kriser.