Fredrikstad kommune ved Etat bygg og eiendom har stor forståelse for at det stilles spørsmål til prosess og fremdrift i arbeidene med å rehabilitere Lykkebergbadet. Spørsmålene til Tormod Beck er betimelige, og det er viktig for oss som har ansvaret for kommunens bygningsmasse å formidle at langdryge prosesser som denne oppleves krevende og frustrerende med tanke på kommunens innbyggere som savner dette tilbudet sårt.

Sakens bakgrunn:

Lykkebergbadet er opprinnelig fra tidlig i 1970-årene og det ble lagt duk over flisene i bassengbunnen en god stund etter dette (vi har dessverre ikke dokumentasjon på nøyaktig tidspunkt, men antar det ble gjort i 1980-årene). Duken hadde en opprinnelig levetid på ca. 20 år og det holdt en god stund over estimert levetid.

I 2016 oppsto det imidlertid problemer med lekkasjer fra bassenget og ned i teknisk rom. Det ble den gang konkludert med at det var lekkasje gjennom eksisterende gammel bassengduk, og kommunen valgte å bytte bassengduk grunnet dette.

 

Arbeidene viser seg å være for kostbare til å kunne finansieres over etatens samlebevilgninger av investeringsmidler.

 

I 2017 ble det etter en anbudskonkurranse utført utskiftning av duken. Dessverre viste det seg i ettertid at det fortsatt var lekkasje i bassenget, og entreprenør ble da tilkalt for inspeksjon/feilsøking på sitt arbeid etter anmodning fra kommunen. Dette ble en krevende oppgave da det var vanskelig å fastsette hvor lekkasjen kom fra.

Vi satte da i gang undersøkelser basert på en elimineringsmetode for å finne ut av dette, og bassenget ble fylt opp og tappet ned igjen i flere omganger. Dette er tidkrevende da det dreier seg om mange liter vann og omfattende arbeid. Her sjekkes både skjøter, sluk, gjennomføringer, dyser, trykkprøving av rør etc. i flere høyder.

De omfattende undersøkelsene og feilsøkningene konkluderte ikke entydig med at det var mangler ved entreprenørens arbeid. Problemene er mest sannsynlig i gamle rørgjennomføringer og disse ble ikke utbedret den gang. Konklusjonen ble dermed at det er andre årsaker til lekkasjene, og vi valgte da å gå videre med dette og avsluttet videre samarbeid med entreprenør.

Veien videre ble etter dette å kjøre en full rehabilitering av bassenget ved å koble fra alle avløpsrør/renner og legge alt nytt. Det blir også nye fliser i gangarealene i svømmehall og full rehabilitering av teknisk rom. Alt dette for å få et mer driftssikkert, stabilt, effektivt, og innbydende anlegg for våre brukere.

Hva gjøres nå:

Rett før sommerferien i år startet arbeidet med valg av entrepriseform og valget falt på en totalentreprise, da det er flere fag som blir berørt. Det ble jobbet videre med konkurransegrunnlaget og kravspesifikasjon for arbeidet som skulle utføres, og dette skulle lyses ut rett etter sommerferien. All denne saksgangen innebærer tidkrevende prosesser.

Fredrikstad kommune er underlagt offentlig anskaffelser og arbeidets omfang påløper seg over terskelverdi på 1,3 millioner kroner, hvilket innebærer at konkurransen må legges ut på Doffin (database for offentlige innkjøp), og det ble gjort rett etter sommerferien. Andre uken i september ble det holdt en felles tilbudsbefaring i badet med interessenter. Tilbudsfrist var satt til 1. oktober og det møtte opp seks-sju interessenter.

 

 

Det viste seg først at tre entreprenører kunne levere en totalentreprise, men det var til slutt kun én tilbyder som leverte. Tilbudet var ufullstendig og høyt priset grunnet lite konkurranse i markedet. På bakgrunn av dette har vi valgt å avlyse konkurransen.

Arbeidene viser seg å være for kostbare til å kunne finansieres over etatens samlebevilgninger av investeringsmidler (midler bevilget av Bystyret til mindre rehabiliterings-/investeringsprosjekter på kommunens formålsbygg). Prosjektet må derfor løftes opp og vurderes som et eget investeringsbehov.

Dersom det blir bevilget midler til gjennomføring av prosjektet med rehabilitering av Lykkebergbadet, er vi avhengig av ledig prosjektlederkapasitet i kommunens profesjonelle byggherreorganisasjon, virksomhet Prosjektutvikling.

Vi er ellers selvsagt enig i at tapte inntekter for kommunen er problematisk, men det er mangelen på tilbud til innbyggere med behov for varmtvannstrening som bekymrer mest.