Kommunens lange kamp for å få godkjent lokaldemokrati-modellen

En lang prosess har så langt ikke gitt avklaring på lokalsamfunnsutvalgenes rolle og hvilke tilknytning de skal ha til Fredrikstad kommune. Bildet er fra Kråkerøy der utvalget trakk seg i protest mot at dagens modell ikke er godkjent.

En lang prosess har så langt ikke gitt avklaring på lokalsamfunnsutvalgenes rolle og hvilke tilknytning de skal ha til Fredrikstad kommune. Bildet er fra Kråkerøy der utvalget trakk seg i protest mot at dagens modell ikke er godkjent. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Roger Johannessen refererer fra «prosessen i kulissene» i Fredrikstad kommunes bestrebelser på å få beholde lokalsamfunnsutvalgene – en modell Johannessen er erklært motstander av.

DEL

Leserbrev

Her er et kortfattet sammendrag av de tre første årene (2015- 2018) av en bortkastet og fåfengt kommunal prosess som fortsatt pågår:

Fredrikstad kommune (FK) har siden 2015 kjempet en desperat kamp for å få registrert de 21 lokalsamfunnsutvalgene (LSU) i Enhets- og Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene (BR) i den hensikt at de skal få et organisasjonsnummer. Et organisasjonsnummer ble viktig, fordi bankene krevde dette for å åpne konto på vegne av en forening/organisasjon. Kommunen har driftet 21 lokalsamfunnsutvalg (LSU) med omtrent ti aktive personer i hvert utvalg (styremedlemmer, vara) siden 2003 – omtrent 200 «frivillige» personer. I tillegg er minst to-tre kommunalt ansatte byråkrater beskjeftiget med disse utvalgene.

Sammendraget starter med et skriv fra de kommunale byråkratene til de 21 LSU-ene datert 06.02.2015 kalt Sentrale forutsetninger for drift av lokalsamfunnsutvalg. Her het det bl.a.: Lokalsamfunnsutvalgene er likestilt med andre lag og foreninger.......De fleste offentlige eller private tilskuddsordninger forutsetter registrering i Frivillighetsregisteret, og det er et krav at alle lokalsamfunnsutvalg skal være registrert i Frivillighetsregisteret. Alle som skal registrere seg i Frivillighetsregisteret, må også være registrert i Brønnøysunds Enhetsregister. Kråkerøy og Skjærviken LSU var de første utvalgene som søkte BR om å bli registrert for å få organisasjonsnummer. De fikk avslag. Begrunnelsene for avslag var blant annet: Kråkerøy lokalsamfunnsutvalg er ikke en forening (15.04.2015) og Skjærviken: aktiviteter organisert av det offentlige ikke er å regne som frivillig virksomhet. (09.09.2015)

Fredrikstad kommune (FK) reagerte og anmodet 26.01.2016 Kulturdepartementet (KD) om å komme med en snarlig løsning; kommunen mente regelverket måtte endres: Vi mener derfor at vi i en tid hvor vi må se på ulike muligheter/innretninger for et økt sivilsamfunnsengasjement og gode fungerende nærdemokratiordninger, må regelverket for tildeling av organisasjonsnummer også følge disse mulighetene. 15.04.2016 sendte KD mail til BR hvor de oversendte FKs henvendelse av 26.01.2016.

27.04.2016 sendte BR mail til KD hvor de bl.a. skrev at de LSUene som hadde søkt, ikke har fremstått eller dokumentert at de er selvstendige foreninger.

FK henvendte seg på nytt til KD den 13.04.2016 og ba om muligheten for å få endret regelverket: Fint om det kan komme en snarlig tilbakemelding på om det er et ønske om en endring i forhold til regelverket i Brønnøysundregistrene, og mulighet for lokalsamfunnsutvalgene til å få et organisasjonsnummer. Den 18.05.2016 forklarte KD i brev til FK at det er BR som vurderer om en enhet har registreringsrett eller ei og at kravene til å være en forening (må være) oppfylt. I et vedlegg fra BR sto det: Det vil både si at enheten må være en egen selvstendig juridisk person og at enheten må ha medlemmer.

Ordfører Nygård skrev 21.11.2016 et brev og henvendte seg både til Nærings- og- fiskeridepartementet (NFD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med kopi til Kommunenes Sentralforbund (KS). Han ba om at alle lokalsamfunn gis mulighet til å få et eget organisasjonsnummer og alle lokalsamfunnsutvalg gis en mulighet til å registrere seg i Frivillighetsregisteret. Han opplyste også om: Brønnøysundregistrene hevder at lokalsamfunnsutvalgene ikke er å regne som selvstendige juridiske enheter, og at enheten ikke er selvstendige med medlemmer. Deretter påsto han: Lokalsamfunnsutvalgene er selvstendige, frivillige organisasjoner, og har vært det i lang tid. Han avsluttet brevet med: Vi imøteser en snarlig løsning på denne uholdbare situasjonen. Det kan ikke være slik at de statlige institusjonene bremser den dynamiske demokratiske utviklingen i sivilsamfunnet og er til hinder for likebehandling.

Den 07.02.2017 forklarte NFD i et brev til ordføreren hvorfor utvalgene ikke kan registreres og henviste til Enhetsregisterets uttalelser: Enhetsregisteret skriver at slike utvalg ikke kan registreres som en forening før det ev. stiftes en selvstendig forening, og at det fastsettes vedtekter i samsvar med ulovfestet foreningsrett.

Den 28.06.17 sendte ordføreren mail til minister Jan-Tore Sanner (KMD) og ba om muligheten for å få til en forskriftsendring: Håper du kan ta forslaget om en ny forskrift som gir lokalutvalg i kommuner mulighet til å registrere seg og få organisasjonsnummer videre. Også i denne henvendelsen påsto ordføreren: Lokalsamfunnsutvalgene er selvstendige enheter (foreninger) ...

Den15.09.2017 skrev NFD til KMD at de viste til brev de hadde sendt FK 07.02.17 og at de hadde forklart vilkårene for registreringsrett der, og at vedtektene som var sendt inn ikke var i overensstemmelse med ulovfestet foreningsrett. Til slutt skrev de: Vi anser det ikke som aktuelt å foreslå egne forskrifter for den typen enheter det her er snakk om.

Den 20.12.2017 var det møte mellom KMD, NFD og Fredrikstad kommune m/ordfører, der representanter fra kommunen presenterte den såkalte «Fredrikstadmodellen»: Nærdemokrati i Fredrikstad, Lokalsamfunnsmodellen. I denne presentasjonen ble det nok en gang hevdet: Lokalsamfunnsutvalgene er selvstendige, frivillige foreninger, ...

Deretter ble det sendt en mail fra FK 18.01.18 til en statssekretær i KMD. Henvendelsen bes videreformidlet til NFD. Henvendelsen gjaldt anmodning om veiledning av vedlagte mønstervedtekter – forslag til vedtekter for lokalsamfunnsutvalgene: da jeg trenger veiledning på om disse mønstervedtektene tilfredsstiller formkravene for en frivillig organisasjon. Den 01.02.2018 sendte en rådgiver i Registeravdelingen i BR en mail til NFD vedr. de såkalte mønstervedtektene fra Fredrikstad kommune: Om en melding vedlagt disse vedtektene ville blitt godkjent er vanskelig å si, siden vedtektene er uklare på medlemskap.

Den 22.02.2018 sendte NFD brev til KMD vedr. Innspill til veiledning på forslag til vedtekter (mønstervedtekter): Fredrikstad kommune ser for seg at alle som bor i et bestemt geografisk område automatisk skal være medlemmer av lokalsamfunnsutvalget. For ordens skyld nevnes at det anses som et grunnleggende prinsipp at enhver står fritt i å kunne velge hvilke foreninger man ønsker å slutte seg til, og tilsvarende hvilke foreninger man velger å stå utenfor. En sammenslutning som omfatter alle som bor innenfor et geografisk område er etter vår vurdering ikke i overensstemmende med ulovfestet foreningsrett. Den 06.03.18 skrev KMD til FK og gjentok det NFD informerte KMD om i brev av 22.02.18. Videre: Da problemstillingen dere tar opp knyttet til lokalsamfunnsutvalgene ligger under Nærings- og fiskeridepartementets ansvarsområde, ber vi om at videre henvendelser i saken rettes til dem.

Halvannet år senere er det snart kommunevalg og ingenting er avgjort om LSU-enes fremtid. Det er kanskje best å vente med å legge frem de videre planene for lokaldemokratiutvikling i Fredrikstad kommune til år 2020 eller deromkring? Kanskje vi glemmer?

Roger Johannessen

Frivillig

Hauge, Rolvsøy

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags