I debatten rundt kommunereformen, ble spørsmålet om lokaldemokratiet ble bedre eller svekket ved storkommuner, slik regjeringen med Jan Tore Sanner i spissen hevder. Hva mener vi egentlig med lokaldemokrati? Jo, vi som folkevalgte har den besluttende myndighet, hvor kommunestyrene (bystyrene) er øverste beslutningsorgan.

Hva kan vi beslutte lokalt og hva kan fylkesmannen og fylkeskommunen overprøve? Så lenge vi har tre beslutningsnivåer, er dette realiteten vi må forholde oss til. Som kjent har Frp kjempet lenge for nedleggelse av fylkeskommunen, uten å lykkes.

Hvilke personer vil påta seg verv med store og viktige oppgaver som politikere? Hvem vil bruke sin fritid og energi for å kjempe for innbyggernes beste som folkevalgt? Kompetanse og engasjement er viktige egenskaper i denne sammenheng. Og ikke minst ha tid ved siden av familieliv og fritidsinteresser.

Med dette som bakteppe er det fort gjort å tenke at vi om ikke lenge går i retning av heltidspolitikere? Alle politiske partier sliter med å fylle listene ved kommune- og fylkestingsvalg. Om tre år tror jeg mange kommuner vil stå overfor en stor utskifting av folkevalgte, som trolig vil sette lokaldemokratiet i fare. Administrasjonen (saksbehandlere)/rådmenn) i kommunene vil trolig få større og større innflytelse over sakene, i samhandling med mange uerfarne politikere.

Hva kan gjøres, og hvilken utvikling ønsker politikerne? Argumentene til Høyre i kommunereformdebatten, var at for eksempel Hvaler ville få større innflytelse på de lokale sakene ved å sitte i bystyre i storkommunen Fredrikstad/Råde og Hvaler. Større og bedre fagmiljøer og dermed bedre kommunale tjenester var viktige argumenter. Hvaler Frp deler ikke denne oppfatningen, fordi vi scorer høyt på områder som helse og oppvekst.

Vi må slippe yngre krefter til er parolen hos mange. Det må selvsagt til et generasjonsskifte ved neste korsvei (kommunevalget i 2019). Likevel er det grunn til å spørre om også «godt voksne politikere» med erfaring og ikke minst tid til politisk virksomhet, kan gjøre god nytte for seg i lokalpolitikken. På samme måte som det har blitt mere vanlig at «oppegående personer» kan stå lenger i jobb.

En god miks er kanskje det beste? Hva kan gjøres? Det har kommet forslag om blant annet  flere møter på dagtid, barnepass for småbarnsfamilier, og økning i møtegodtgjørelsen. På Hvaler ble det vedtatt å opprette et ungdomsråd, hvor politikerne skal ha en dialog og få innspill fra kommunens ungdommer. Kanskje det også kunne bidra til å engasjere og rekruttere framtidige politikere?

Finn Åsmund Johnsbråten: Hvaler kommune – best i Østfold!

Ungdomspartiene har blitt mer og mer fraværende. Trolig i mangel på saker som de brenner for?

 

Ungdomspartiene har blitt mer og mer fraværende. Trolig i mangel på saker som de brenner for? Har vi det for godt, så vi ikke trenger å engasjere oss? Ungdommene må huske på at politiske verv ofte kan være et springbrett for videre yrkeskarriere, og en god arena for samfunnskunnskap om økonomistyring og hva som er viktig for verden rundt oss fungerer.  Innenfor områder som oppvekst (skole/barnehage), helse og omsorg, miljø og kultur vil det alltid være noe «å ta tak i.»  

Vi hører stadig fra folk som er misfornøyd med politikernes beslutninger. Disse ytringene kommer frem i alt fra leserbrev til folk vi treffer i nærmiljøet. Vår oppfordring er å få folk til å engasjere seg i ulike partilag for å ha en større beslutningspåvirkning i de demokratiske prosessene. Dette er en fin måte å kunne få gjennomslag for dine meninger, samtidig som du gir noe tilbake til samfunnet.

For ungdom er politisk arbeid en lærerik arena, hvor du lærer å argumentere, fremføre og ikke minst kan påvirke andre. Vi kjenner godt til mange ungdomspolitikere som har fått sin skolering gjennom politisk arbeid, som senere har gitt dem flotte stillinger i og utenfor politikken. Ungdom bør se på politikk som en nyttig skolering som er flott å ha på cv-en.