Det gleder en gammel bryggeridirektør å få nyheten om at de gamle bygningene på Fredrikstad Bryggeri er kjøpt av en gjeng Bydalen- og ølentusiaster.

Det var min bestefar Carl Johan Kiønig som tok initiativet til etableringen av Frederiksstad Bryggeri. Han var da 31 år, og på stiftelsesmøtet den 21. juni 1877 møttes 13 borgere, og det ble tegnet aksjer for ca 200.000 kroner, som var nesten identisk med de totale anleggskostnader for bryggeriet, inklusive boliger, staller etc.

Til bryggerianlegget hadde man funnet en nærmest ideell plass. En stor dam som etter eierens navn ble kalt for Bingsdammen (i dag sier de fleste Bingedammen) kunne skaffe alt det vann bedriften trengte. Den kunne også skaffe is om vinteren – noe som den gang, før kjøleteknikkens innpass, var nødvendig for et bryggeris drift.

Noen hundre meter nedenfor dammen fikk så bryggeribygningen sin plass – på Nordløkken, i dag kjent som Bydalen. Det ble et ruvende bygg, slik vi fortsatt ser det, der det så å si fyller hele dalbunnen på tvers.

Før jul året etter kom ølet på markedet,  18 måneder etter stiftelsesdagen!

Samtlige norske bryggerier ble grunnlagt på 1800-tallet, og ved århundreskiftet var det over 50 bryggerier, og det var svært få byer uten bryggeri. I dag er det skrumpet inn til en håndfull hvorav Ringnes og Hansa Borg er gigantene med ca 90 prosent av volumet.

Til gjengjeld har det dukket opp utallige såkalte mikrobryggerier, med mange rare produkter, som også har skapt større interesse for øl generelt.

 

Til gjengjeld har det dukket opp utallige såkalte mikrobryggerier, med mange rare produkter, som også har skapt større interesse for øl generelt.

De første årene var det sterk konkurranse bryggeriene i mellom. Fordi øl er alkoholholdig aksepterte myndighetene at bryggeriene etablerte en kartellavtale hvor hvert bryggeri fikk eneretten til salg av øl i et nøyaktig avgrenset geografisk område.

Det er jo slik tilhengere av fri konkurranse ønsker det: Konkurranse i alle bransjer, men ikke i min egen, for den er så spesiell. Myndighetenes krav til avtalen var at de skulle bestemme prisen, og den skulle vær ens i hele landet. Avtalen virket fra 1935 til 1987.

Som sagt kom Fredrikstad på ølkartet i 1877. Byen var på offensiven, sagbruksprivilegiene var  opphevet og dyktige Østfold-politikere var medvirkende til at jernbanen var i drift få år etter stortingsvedtaket, og at hovedforbindelsen til Europa ble lagt nedenom Fredrikstad.

Det er vel få bedrifter i Fredrikstad som gjennom over 100 år har hatt en så stabil og jevn utvikling. Dette gjelder ikke minst den økonomiske situasjon til alle tider.

I 1928 kjøpte bryggeriet Fredriksstad Centralbryggeri som etter få år ble nedlagt, og som senere ble til Borgar Margarinfabrik (i dag Mills).

Fredrikstad var det største bryggeri i Østfold helt til Haldens bryggeri ble nedlagt på 60-tallet og overtatt av Sarpsborg.

Selv om det skjedde en teknologisk utvikling de første 75 år, som for eksempel  kunstig kjøling, utskifting fra ekefat til aluminiumstanker, var det først etter krigen det ble behov for ny bygningsmasse.

På slutten av 50-tallet ble det iverksatt en modernisering og utbygging, slik at et nytt tapperi, ferdigvarelager og kontorbygg sto ferdig i 1961. Senere fulgte ny prosessavdeling, og i 1978 var alt produksjonsutstyr utskiftet, og bryggeriet hadde en meget rasjonell drift. Den siste utbygging  var 2000 kvadratmeter lagerhall utsprengt i Bratthammeren (det som nå kalles Bryggerifjellet). De vanskelige grunnforholdene på eiendommen  gjorde at man så dette som den beste løsningen for utvidelse.

Allerede på 60-tallet dukket de første ideene om en sammenslåing av bryggeriene i Sarpsborg og Fredrikstad opp. Noe senere var det planer om en konstellasjon med samtlige Østfold-produsenter. Styret i Fredrikstad Bryggeri mente imidlertid med det anlegg man hadde at  man var best tjent med fortsatt selvstendig drift, noe vi også i ettertid mener var riktig.

Da ølkartellet ble avviklet i 1987, noe som ville bety konkurranse mellom bryggeriene, var det igjen fusjonsforhandlinger mellom Fredrikstad Bryggeri og det som nå het Borg Bryggerier. Fredrikstad Bryggeri hadde hatt noen meget gode år på 80-tallet, og man fikk til en fusjon som eierne hadde grunn til å være fornøyd med: En tredjedel av eierskapet i det fusjonerte selskapet tilfalt aksjonærene i Fredrikstad bryggeri.

Fredrikstad Bryggeri eide store områder og eiendeler som ikke hadde noe med bryggeridriften å gjøre. Dette ble holdt utenom fusjonen, og det ble etablert et eiendomsselskap, som også ga god avkastning til aksjonærene.

De ansatte ved bryggeriet i Fredrikstad, på det tidspunkt ca 40 personer, var naturlig nok ikke så fornøyde, og så dette som en trussel. Man ønsket en garanti om fortsatt drift i Fredrikstad på fem år, noe man ikke kunne gi, men virksomheten i Fredrikstad ble ikke helt avviklet før i år 2001, og ingen personer mistet jobben på grunn av fusjonen!

Det blir spennende å se hva guttane i Bydalen får til.

Jeg ønsker dem i hvert fall lykke til.