Ledere i oppvekstsektoren må ofte innse at en vanlig arbeidsdag ikke strekker til for å løse alle oppgavene en er satt til å løse. Lederne må strekke både arbeidsdag og arbeidsuke for å rekke alt. «Klarer du den, så klarer du vel denne også», synes å være skolemyndighetenes holdning.

Oppvekstledernes oppgaver har blitt så sammensatte og kompetansekrevende, at det ikke lenger er mulig for én leder, eller en liten ledergruppe med en ensrettet yrkesbakgrunn å ivareta dem alle. Kravene om rapportering, ulike kontrolltiltak og dokumentasjon har økt eksplosivt de siste årene. Samtidig har kravene om å «levere» kvalitet innen alle disse områdene ikke blitt fulgt opp med tilstrekkelige ressurser for å løse oppgavene.

Pedagogikk først – ikke sist

Ledere er ansvarlig for barn og unges læringsresultater, og lederens evne til å lede læringsprosesser er avgjørende. Lederne er ansvarlig for at skolens brede samfunnsoppdrag blir utført. Lederne må kjenne til, og følge lov- og regelverk, samt sørge for god intern administrasjon, styring og kontroll.

Ledere er ansvarlig for at skole og barnehage fungerer godt som organisasjon. I tillegg til disse tradisjonelle lederoppgavene, har rektorer og styrere det overordnede ansvaret for utvikling og endring og ikke minst den viktigste oppgaven - å være pedagogisk leder.

Øk handlingsrommet

Vi mener at lederne bør gis et bedre handlingsrom for sitt samlede ledelsesansvar, og må avlastes når det gjelder de administrative driftsoppgaver. For å utføre flere av disse oppgavene er det ikke nødvendig å ha pedagogisk bakgrunn, men heller en økonomisk og administrativ utdanning. Skolelederforbundet skjønner at det ikke alltid vil være mulig å tilsette en eller flere slike ressurspersoner på den enkelte enhet.

Etter vår vurdering er det likevel mulig å skape dette økte handlingsrommet til støtte for rektor og styrer. Det kan skje ved å organisere den nødvendige kompetanse og kapasitet som allerede finnes på skoleeiernivå i nettverk – slik at disse personene kan støtte flere. På den måte vil en eller to ressurspersoner i en sentral posisjon kunne skape et økt handlingsrom for mange ledere.

Lytt til oss, skoleeiere – dette konkrete grepet er en fruktbar investering som vil føre til en mer effektiv og velfungerende skole til det beste for elevene.