Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstads kultursjef: Ønsker regionteater som bruker dagens scener

Artikkelen er over 3 år gammel

Ole-Henrik Holøs Pettersen: – Et regionteater i Østfold skal være et teater for hele fylket, i praksis vil det bety ulike varianter av et turnerende teater.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Østfold fylkeskommune har nylig lagt frem sak om veien videre for utvikling av teatervirksomheten i Østfold. Målet er å berede grunnen for et regionteater med statlig finansiering etter modell fra andre regionteatre i Norge. Flere av bykommunene har deltatt i arbeidet med utredningen, og det synes å være bred enighet om at et vesentlig suksesskriterium for å lykkes med en slik satsning er å skille teatervirksomheten ut fra den ordinære fylkeskommunale virksomheten ved å etablere et frittstående teater med eget styre og kunstnerisk ledelse.

Særlig er en slik modell blitt vektlagt for å sikre armlengdes avstand til teateret som kunstinstitusjon, samt ønsket om et mer synlig teater med en tydeligere profil. Med en slik modell kan man kanskje også lykkes bedre med å bygge publikum som føler eierskap til et teater med regional identitet.

Arbeidstittelen til teaterutredningen har så langt vært «teater i flere hus», der tanken er å utnytte scenekapasiteten i Østfold.

I dag er Fredrikstad vertskap for Scenekunst Østfold som representerer det regionale teatertilbudet. Den nye region Viken vil da ha tre teatre knyttet til bysentraene med Fredrikstad i sør, Drammen i vest og Lillestrøm i øst. Det er imidlertid grunn til å påpeke at et regionteater i Østfold skal være et teater for hele fylket, i praksis vil det bety ulike varianter av et turnerende teater på prosjektbasis, men med behov for faste lokaler for prøver, preproduksjon og utvikling.

Arbeidstittelen til teaterutredningen har så langt vært «teater i flere hus», der tanken er å utnytte scenekapasiteten i Østfold. Det virker klokt, og kanskje bør man tenke en modell som bygger på dagens turnerende teater, men med sterkere fokus på å utvikle nettverk av teateraktører regionalt og med stor grad av coproduksjoner og utvikling av prosjekter som involverer krefter utenfra i kombinasjon med lokale krefter. Slik kan man kanskje lykkes med sten for sten å bygge et regionalt scenekunstmiljø uavhengig av teaterinstitusjonen?

Østfold fylkeskommune har i sitt forslag til regionalplan for kultur som mål at Østfold skal være et ledende kulturfylke. Det forplikter, og sett med mine øyne er det viktigste nå at fylkeskommunen bruker teaterprosess og regionreform til å sette seg i førersetet med mål om et styrket kultur-Østfold. Det handler ikke bare om teater, men også om en tydeligere og mer offensiv satsning på kulturfeltet, der man i tillegg til å ivareta interessene til etablere institusjoner som Punkt Ø, Det Norske Blåseensemble, Opera Østfold, Østfold kunstsenter, Dansekunst Østfold, Studium Actoris og Scenekunst Østfold, også må vektlegge en mer ambisiøs festivalpolitikk, ha en ambisjon om mer frie tilskuddsmidler til kulturaktører av regional betydning, samt ta ansvar for at det nye Viken inntar en sterk og tydelig posisjon som regional kulturutvikler som mobiliserer og samordner kulturkrefter i regionen, så vel på utøversiden som på arrangør- og tilretteleggersiden.

Kommentarer til denne saken