Dersom befolkningsprognosene slår til, vil Fredrikstad vokse til 100.000 innbyggere innen 2040! Dette skal byen dimensjoneres for, med gode barnehagetilbud, skoler, sykehjem og øvrig infrastruktur, men byen skal også fylles med mening.

Byen må tilrettelegges med rom, aktiviteter og gode tilbud der mennesker ferdes, deltar, opplever og gjør erfaringer. Det er hva byen fylles med av innhold som sikrer dens attraktivitet for fremtiden, som skaper gode oppvekstvilkår for barn og unge, og sikrer en god hjemby for befolkningen for øvrig.

Mange faktorer må virke sammen for å skape en god hjemby, men i alle tilfeller synes et rikholdig kulturliv og oppfattelsen av en god hjemby svært ofte å henge sammen. Trolig ligger forklaringen i kulturens iboende evne til å definere, utfordre og redefinere de verdier og referanserammer vi har innenfor et lokalt fellesskap, og på den måten hjelper oss til å forstå hvem vi er som mennesker og driver oss fremover som samfunn.

Dessuten handler kulturaktivitet om prosesser som er personlig utviklende og som former oss som mennesker og samfunnsborgere. Deltakelse i kulturaktivitet er dermed viktig for at alle mennesker skal oppleve å ha en skapende og deltakende tilnærming til sitt eget samfunn. Deltakelse i kulturaktivitet bidrar i så måte til en styrking av demokratiet og sikrer fellesskap, mangfold og ytringsfrihet.

Fredrikstad står nå foran en 20-årsperiode med stor befolkningsvekst, og vi ser at byen stadig blir et mer spennende og kulturkomplekst samfunn. Hvilken rolle ønsker vi at idrett, kunst og kultur skal spille i møte med de muligheter og utfordringer som ligger i dette?

Med sin unike evne til å øke gjensidig kulturell forståelse, fremme interkulturell dialog, toleranse og respekt for andre mennesker og andre kulturer, mener jeg kulturen i samspill med andre sektorer kan spille en sentral rolle i arbeidet med å bygge en god hjemby.

Kulturlivet er gitt en mulighet til å være et bærende element i arbeidet med å bygge byen.

 

I Fredrikstads kommuneplan har bystyret pekt på kultur som en av driverne i samfunnsutviklingen. Det betyr at kulturlivet er gitt en mulighet til å være et bærende element i arbeidet med å bygge byen. Dette er utgangspunktet når vi ved nyttårsskiftet starter arbeidet med kulturplanen for Fredrikstad.

Gjennom bred medvirkning fra kulturlivet er målet at planen skal sette kulturen inn i en større sammenheng og samtidig stake ut kursen for kommunenes arbeid med kulturfeltet de neste tyve årene. Her må kulturlivet melde seg på, medvirke og benytte anledningen til å synliggjøre sine ønsker og behov som sikrer kulturlivet gode vilkår for vekst og utvikling.

Sentrale spørsmål vi som offentlig aktør må stille oss i planprosessen, er om alle grener av lokalt kulturliv føler eierskap til og tilstrekkelig medvirkning i kulturutviklingen? Har byen en infrastruktur som tjener breddens behov og som stimulerer til utvikling for både etablerte og nye kulturuttrykk? Har profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere gode rammevilkår og arenaer for det viktige samspillet mellom profesjonelle og amatører?

Har vi et sterkt kommunalt basistilbud med gode offentlige kulturscener og hvor lovpålagte tilbud som folkebibliotek og kulturskole spiller drivende og sentrale roller i utviklingen av lokalt kulturliv?

Erfaringsmessig har det vært noe krevende å få fatt på det frie kulturlivets samlende røst i Fredrikstad. Trolig skyldes dette at vår kulturby kjennetegnes av et kulturlandskap med mange aktører med ulike interesser.

Likevel tror jeg kulturfeltet nå hadde vært tjent med i større grad å gå sammen om noen felles ønsker og prioriteringer når kulturplanen skal utformes. En kulturplan kan imidlertid ikke ville alt, da ender den fort opp med å ikke ville noen ting. Kanskje byen trenger et kulturråd etter modell fra idretten som kan sortere og prioritere breddekulturens ønsker?

I alle tilfeller håper jeg kulturlivet inntar en fremoverlent posisjon når vi på nyåret inviterer til medvirkning, innspill og meningsutveksling i arbeidet med kulturplanen, og at vi sammen kan benytte jubileumsåret til å sikre at kulturplanen for Fredrikstad blir en plan for fremtiden!