Å skape rom – kunst og kultur i en liten verdensby

Atle Ottesen

Atle Ottesen Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Atle Ottesen, leder av kulturutvalget, varsler nye nye regler for støtte til det lokale kulturlivet: – Kulturplanen legger opp til en dreining mot i større grad å støtte tiltak som bygger sterke kompetansemiljøer og institusjoner, der kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet vektlegges.

DEL

Kronikk

Torsdag 2. mai er en merkedag for kulturlivet i Fredrikstad. Bystyret vedtok den mye kulturplanen som har fått navnet «Å skape rom. Kunst og kultur i en liten verdensby». Kulturopplevelser gir livene våre innhold og binder oss sammen som mennesker. Kultur er avkobling og påkobling. Kultur er med på å bryte ned barrièrer og skaper nye og sterkere fellesskap mellom oss mennesker.

Kulturplanen skal gjelde for de neste tolv årene, og vil bli førende for byens fremtidige kulturpolitikk. Et godt kulturtilbud innebærer mangfold, og jeg vil påstå at kunst, kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet vårt rikere. Rikere fordi vi kan komme sammen, dele opplevelser, meninger og inntrykk.

Det er derfor svært viktig å legge til rette for mange forskjellige kulturtilbud og uttrykk – både amatører og profesjonelle skal få utfolde seg her. Dette fordi kultur omfatter oss alle, og det er vår jobb i fellesskap å skape gode premisser for at kulturlivet i Fredrikstad skal blomstre og utvikle seg. Fredrikstad har i dag et aktivt og rikt kunst- og kulturfelt, og det er positivt og viktig for byens befolkning.

En omstrukturering av kommunens støtteordninger er nødvendig, da kommunen ikke har rom for å yte støtte til alle som ønsker.

Som Østfolds største by, og med den nye Viken fylkeskommune på trappene, er det viktig at Fredrikstad posisjonerer seg som aktuell kulturby regionalt og nasjonalt. Derfor må vi våge å være ambisiøse samtidig som vi må forholde oss til de økonomiske realitetene i Fredrikstad kommune i dag, noe som gjør at vi må tenke smart på hvordan vi på best mulig måte bruker ressursene våre.

Kulturplanen legger derfor opp til en politikk der man satser mer på å bygge sterke kompetansemiljøer og institusjoner, der kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet løftes frem som drivkraften som skaper rom og muligheter for utvikling av hele feltet. Dette vil også prege hvordan vi tenker kommunale tjenester og hvordan vi fordeler tilskuddsordningene våre. For det finnes ikke rom i budsjettene til å gi til alle som ønsker.

I dag vet vi at kulturopplevelser former vår identitet, selvforståelse og uttrykksevne, noe som igjen gir styrke til å forme et selvstendig liv. Derfor kan og bør kultur brukes som et virkemiddel for å nettopp fokusere på det – identitet.

For, hvem er jeg når jeg opplever kulturelle opplevelser?

Hva gjør kultur med meg og min identitet?

Planen er delt i tre innsatsområder. Første innsatsområde dreier seg om det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, og det definerte målet: «Kunst- og kulturlivet i Fredrikstad skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske produksjonen».

Dette innsatsområdet griper inn i det som er planens hovedgrep, nemlig å legge bedre til rette for kunstnere og kreative næringers vilkår. På den måten blir Fredrikstad attraktiv for kreative krefter og private, statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser innenfor kultursektoren, som igjen bidrar til å bygge sterke fagmiljøer som drivere for utviklingen av feltet.

Sosiale tilstelninger og kulturbegivenheter samler folk, skaper stemning, gir impulser, og vekker ofte offentlig debatt. Kultur gir med det et grunnleggende bidrag til et folkelig engasjement og deltagelse i samfunnslivet. Kunst og kultur danner en viktig møteplass, som også ivaretar ytringsfriheten, og skaper en arena til å bli kjent med andre mennesker. Kultur bringer oss sammen.

Det andre innsatsområdet dreier seg om amatør- og allmennkulturen, og tar utgangspunkt i målet: «Alle i Fredrikstad skal kunne delta i, skape og oppleve kunst og kultur som inkluderer, engasjerer og gir meningsfulle liv».

Dette innsatsområdet griper inn i det som er planens andre grep; nemlig en omstrukturering av kommunens støtteordninger, og et mer samordnet og ressurseffektivt tjenestetilbud. Ved å samordne tjenestetilbud, etablere samarbeid med frivillige miljøer og legge til rette for den egenskapte kulturen, kan Fredrikstad utvikle et mangfoldig allment kulturfelt på en bærekraftig, ressurseffektiv måte.

Vi vet at et godt kulturtilbud er viktig for et steds attraktivitet og omdømme. Det er vårt utgangspunkt at kulturtilbudet i Fredrikstad må utvikles i samspill mellom det private og det offentlige. Vi har et stort engasjement fra kulturkrefter i denne byen, og kultur må anerkjennes som noe samlende – samlende som opplevelse, og samlende som en byggekloss i måten vårt samfunn er bygd opp, også lokalt.

Det tredje innsatsområdet dreier seg om hvordan kunst og kultur og god byutvikling henger sammen, og skal oppfylle målet: «Kunst og kultur skal være en driver i Fredrikstads by- og samfunnsutvikling».

Dette innsatsområdet går på tvers av de to foregående ved å foreslå hvordan byen kan tilrettelegges for både det profesjonelle kunst- og kulturfeltet og allmennkulturen. Ved å etablere unike, stemningsfulle byrom tilrettelagt for allsidig bruk, og skape løsninger som gjør gjennomføring enklere for arrangører, blir Fredrikstads fellesrom både sal, scene, kulisse og arenaer som bidrar til et pulserende, urbant byliv.

De grepene som er vedtatt i planen vil føre til endringer for kunst- og kulturfeltets forutsetninger. Der kommunens tilskuddsordninger tidligere har støttet opp under kulturaktivitet for både profesjonelle og amatører, legger den nye kulturplanen opp til en dreining mot i større grad å støtte tiltak som bygger sterke kompetansemiljøer og institusjoner, der kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet vektlegges.

En omstrukturering av kommunens støtteordninger er nødvendig, da kommunen ikke har rom for å yte støtte til alle som ønsker. Et godt kulturtilbud sikrer gode livsbetingelser og skaper arbeidsplasser. Opplevelser og deltagelse på kunst- og kulturområdet kan ikke løses av markedskrefter alene, men krever et sterkt politisk og offentlig engasjement, både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Forutsigbare og gode rammebetingelser er en forutsetning, og det skal vi være pådrivere for.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags