Helga Aakre, produksjonsleder i Fredrikstad, etterlyser en felles fagdag om kulturlivet i Fredrikstad. Aakre fokuserer på viktige temaer som økonomi og rammebetingelser for kulturlivet. Vi vil nok dessverre alltid være der at penger som fordeles ikke alltid gjør at alle får det de ønsker seg. Vi er opptatt av at pengene skal fordeles etter beste evne. Jeg er stolt av kulturlivet i Fredrikstad, stolt av alle aktørene som tør og tar sjanser for å gjennomføre de prosjektene de brenner for selv med stramme offentlige tilskuddsmidler.

Kulturopplevelser gir livene våre innhold og binder oss sammen som mennesker. Kultur er avkobling og påkobling. Kulturen er med på å bryte ned barrièrer og den skaper nye og sterkere fellesskap mellom oss mennesker.

Alle skal sikres tilgang til kunst- og kulturopplevelser og gis muligheten til å uttrykke seg gjennom kunst og kultur. Vi skal oppdatere Blå Grotte til et regionalt kulturhus. Vi skal realisere Arena Fredrikstad, vi skal følge opp kunstgressplanen og vi skal følge opptrappingsplanen for kulturskolen.

Det er viktig at et godt kulturtilbud innebærer mangfold. Det er derfor viktig at det legges til rette for mange ulike kulturuttrykk. Jeg mener kultur, idrett, kunst og frivillighet er med på å gjøre livene våre rikere.

Det er derfor viktig at både amatører og profesjonelle har gode rammevilkår slik at kulturlivet kan blomstre og utvikle seg videre. Et godt kulturtilbud er viktig for en bys attraktivitet og omdømme, slik det nylig ble påpekt også på Østfold kulturkonferanse.

Jeg mener det er viktig å ha et godt samarbeid med alle som bedriver kulturaktivitet i Fredrikstad. Vi har, og skal fortsatt ha, en målrettet satsing på kultur som hever kulturens status som samfunns- og politikkområde. Vi vil bidra til å gjøre kunst og kultur tilgjengelig for stadig flere.

Jeg ønsker Helga Aakre sitt initiativ velkommen, og vil sammen med kulturadministrasjonen og øvrig kulturliv, ta initiativ til at det gjennomføres en fagdag/konferanse innenfor kultur i Fredrikstad slik at vi kan diskutere utfordringer og hvordan vi kan finne gode løsninger på disse. Jeg minner også om at kommunens kulturplan før sommeren vil bli lagt ut på høring og at alle da har anledning til å komme med innspill til den.

Vi trenger alle noe å leve av, det er det ingen tvil om. Men det er enda viktigere at vi har noe å leve for.