Gå til sidens hovedinnhold

Rolf Strand, Ap: Eiendomsskatten vil dobles dersom Hvaler velger å stå alene

Artikkelen er over 5 år gammel

Rolf Strand minner om at Hvaler kommune er kostbar i drift, og mener økonomien blir svært usikker ved å stå alene.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

20. juni skal Hvaler Arbeiderparti på bakgrunn av en lang og omfattende prosess ta stilling til om vi ønsker å være med å bygge Nye Fredrikstad kommune. Gjennom ulike rapporter, møter og forhandlinger har Hvaler kommune både sett på mulighetene for å forbli egen kommune, og å slå seg sammen med Fredrikstad til en større kommune.

I samarbeidsavtalen mellom kommunene står det blant annet om tjenestetilbudet: «Sykehjem, skoler og barnehager vil bli drevet som før, men i enkelte tilfeller vil for eksempel nærskoleprinsippet kunne føre til kortere skolevei over en tidligere kommunegrense.» (Hele avtalen med vedlegg ligger på kommunens hjemmeside.)

Hvaler kommune samarbeider allerede i dag med Fredrikstad kommune på en rekke områder. For innbyggerne betyr dette at alt stort sett vil være som før, men vi vil få reduserte kommunale avgifter. Det er naturlig å spørre hvorfor en kommunesammenslåing er et tema i det hele tatt når alt blir omtrent som før?

Temaet kommunesammenslåing vekker følelser blant mange mennesker. Dette dreier seg blant annet om tilhørighet, fellesskapsfølelse og tradisjoner. Dette er en vanskelig sak, både for de folkevalgte og partiene, og det er mange hensyn å ivareta. Det er ingen klare og entydige svar om hva som er riktig og best for kommunes innbyggere og lokalsamfunnet Hvaler.

Vi som lokalpolitikere må forholde oss til de fakta og utredningsrapporter som foreligger. Det viktigste for oss folkevalgte er tjenestetilbudet til innbyggerne. Vi har et ansvar for å sørge for at tilbudet blir best mulig til alle gjennom alle livets faser, fra barnehage og skole til livets siste fase med behov for pleie og omsorg, enten det er på sykehjem eller i hjemmet.

I tillegg må vi ivareta samfunnsutviklingen. Hvaler kommune leverer gode tjenester i dag, og vi scorer ofte høyt på de undersøkelsene og statistikkene som beskriver kommunenes tjenester. Vi mener de gode tjenestene også kan bli i varetatt i fremtiden, enten vi er en del av et større fellesskap eller en liten kommune med 4500 innbyggere.

Hvaler er den kommunen i Østfold som mest avhengig av eiendomsskatt for å levere kommunale tjenester.

Samtidig viser våre rapporter (Kostra m.m.) at Hvaler kommune driver relativt dyrt, og realiteten for alle politikere er at alt har en økonomisk side. Alle i Hvaler kommunestyre er kjent med hvilke økonomiske problemer og utfordringer vi har på kort og lang sikt. Det er store etterslep på kommunalt vedlikehold, både på eiendom og veier, og det er store underskudd i havn. Vi har mistet et statlig tilskudd til to lærerstillinger.

Sannsynligvis vil vi fortsatt ha tilflytting av både eldre og flyktninger/asylsøkere til kommunen. En liten kommune virker tiltrekkende på familier og mennesker med spesielle behov. Det ligger an til investeringer på 94 millioner i 2017 innen helse, skole og diverse poster. Hvaler kommune har høy gjeld og store pensjonsforpliktelser.

Sist, men ikke minst, ser vi utviklingen innen økonomien for landet som helhet, og en stadig større arbeidsledighet. Det er naivt å tro at dette ikke vil påvirke kommuneøkonomien. Ingen politikere tror vel at et regjeringsskifte vil føre til betydelig økte midler til en frivillig liten kommune i utkanten av det som kanskje kommer til å bli en ny region. Alle faglige rapporter er entydige i at utviklingen vil kunne bli negativ for kommunen på kort og lang sikt.

Ved en sammenslåing nå vil det bli en økonomisk «belønning» som vil forsvinne ved sammenslåing ved et senere tidspunkt. Hvis Hvaler velger å fortsette som egen kommune, vil en reduksjon i de statlige overføringene kunne medføre en økning av eiendomsskatten, da dette er den eneste inntekten man står fritt til å endre på. Hvaler er den kommunen i Østfold som mest avhengig av eiendomsskatt for å levere kommunale tjenester.

Alternativet vil være å redusere tjenestetilbudet og si opp ansatte. Erfaringer viser at det blir innen skole, helse og omsorg kuttene vil bli gjort. Ca. 85 prosent av kommunens budsjett er lønn. Det knytter seg i dag stor usikkerhet til hvordan økonomien for Hvaler vil se ut dersom vi velger å bli stående som egen kommune. Det vi kan være sikre på, er at eiendomsskatten kommer til å øke. Skal dette ha noen positiv innvirkning på kommuneøkonomien, må vi påregne minst en dobling av dagens satser/inntekter.

Kommunesammenslåingen er uansett ikke en diskusjon om mer eller mindre eiendomsskatt. Dette handler om fremtidens utvikling på Hvaler, og hvilke tjenestetilbud vi forventer å gi og få i lang tid fremover. Hvis vi ønsker å opprettholde dagens tjenestetilbud og investere i utviklingen av Hvaler, vil det medføre økte kostnader for kommunen. Jeg tror det er svært få som ønsker en kommunesammenslåing, men Stortingets politiske flertall, bestående av Ap, H, Frp, V og KrF ønsker færre og større kommuner og regioner i landet.

Undertegnede har stor respekt for alle kommunestyrets representanter, uansett partitilhørighet og meninger. Jeg har vært i kommunestyret siden1987, og hatt gleden av å være sammen med mange engasjerte og dyktige mennesker som frivillig legger ned mye arbeid for å prøve å gjøre Hvaler kommune til et godt sted å bo og vokse opp i.

Som folkevalgte har vi et selvstendig ansvar for å ivareta våre innbyggere, samtidig som vi må vurdere alle sider ved de sakene vi skal stemme over. Avhengig av erfaringer, partitilhørighet og vurderinger for og imot, ender hver av de folkevalgte på et standpunkt som vi alle skal og må respektere, uansett om vi er enig eller uenig i valget.

Det er dette som er demokrati. Hvert fjerde år velger kommunens innbyggere 21 personer med mandat til avgjøre viktige saker for innbyggerne basert grundige utredninger og vurderinger. Alle kommunens innbyggere kan delta i denne dugnaden hver fjerde år, og nå er det opp til oss som har blitt valgt å stemme over kommunesammenslåing.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.