Høyre vil skape en mer effektiv kommune

Økt effektivitet: Kommunen skal få mer ut av pengene ved hjelp av bedre prioriteringer, ledelsesrutiner og arbeidsprosesser, ikke ved at den enkelte skal jobbe hardere skriver Truls Velgaard. Bilde fra sentralkjøkkenet på Lisleby. Arkivfoto: GEir A. Carlsson

Økt effektivitet: Kommunen skal få mer ut av pengene ved hjelp av bedre prioriteringer, ledelsesrutiner og arbeidsprosesser, ikke ved at den enkelte skal jobbe hardere skriver Truls Velgaard. Bilde fra sentralkjøkkenet på Lisleby. Arkivfoto: GEir A. Carlsson

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

En ørliten forbedring hvert år kan i det lange løp bety en vesentlig forbedring i tilbudet til innbyggerne, skriver Truls Velgaard.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Bystyret i Fredrikstad skal neste uke vedta budsjett for 2016. Fra Fredrikstad Høyres side har vi har fremmet vårt eget budsjettforslag. Vi vil styrke kommunens økonomi og skape en sunnere drift. Dette gir behov for mer effektiv styring. Nye tiltak må planlegges slik at utbygging og drift ikke blir dyrere enn forventet.

Kommunen må ha økonomisk styrke i sin rolle som samfunnsutvikler. Lavere skatteinntekter gjør det nødvendig med målrettet bruk av disponible midler og et godt vedlikehold av eiendommer og infrastruktur. De økonomiske utsiktene nasjonalt og internasjonalt krever forsiktighet, også i kommunal satsing. Det må prioriteres strengt mellom investeringer, spesielt der det er usikkerhet om fremtidige driftsutgifter.

Kommunen er til for å tjene innbyggernes interesser, og dekke deres behov best mulig. Høyre ønsker et tydeligere fokus på brukernes interesser i all kommunal virksomhet.

Et sterkt næringsliv er en forutsetning for kommunens inntekter, og således grunnlaget for de velferdstjenester som ytes til byens innbyggere. Høyre er derfor opptatt av å redusere eiendomsskatt på næringsvirksomhet. Vi ønsker også å sikre tilgang til næringstomter, spesielt i tilknytning til Øra og i det området hvor fremtidig veiforbindelse mellom Borg Havn og E6 forventes å ligge. Når forbindelsen til E6 fra Øra kommer og FV 109 mot Sarpsborg bygges med bompengefinansiering, bør Fredrikstad også utvikle en trafikksikker og god veiforbindelse via FV 110 til E6 nordover.

Det er naturlig å bygge på de målinger av produktivitet som allerede foreligger, men bygge ut og styrke disse.

Fredrikstad skal være en hyggelig by å bo i, og Høyre ønsker å ta vare på byens særpreg. Derfor er det fortsatt viktig å satse på grøntområder og på å gjøre byen vakrere gjennom kunst, blomster og vern av særpreget bebyggelse. Kulturminner og historiske minner skal vernes. Et aktivt kulturliv er viktig, og barns tilbud til opplæring gjennom korps og idrettslag må støttes.

Høyre er motstander av kommunal eiendomsskatt. Det er en usosial skatt som rammer husstander uavhengig av inntekt, og i forhold til næringsvirksomhet er den konkurransevridende på en måte som virker bremsende på lokal næringsutvikling. For å motvirke den usosiale effekten av eiendomsskatten foreslår Høyre å øke bunnfradraget for alle husstander fra 200.000 kroner i 2015 til 250.000 i 2016. Vi foreslår også å redusere promillesatsen på næringseiendommer fra 7 promille i 2015 til 6 promille i 2016. Dette eliminerer Rådmannens foreslåtte økning i eiendomsskatt, som ville gitt en økt skattebelastning på 30 millioner kroner. For handlingsplanperioden ønsker Høyre å fortsette en betydelig reduksjon i eiendomsskatten for å styrke næringslivet og lette byrdene på byens husstander.

Høyres budsjettforslag innebærer en omprioritering av cirka to prosent av kommunens økonomiske ressurser. Forslag til økt innsats på prioriterte områder finansieres via krav til effektivisering av virksomheten, outsourcing av aktivitet som ligger utenfor kommunens naturlige drift, generelle innsparinger og andre driftsforbedringer.

Rådmannens budsjettforslag er basert på en forventning om 5,2 prosent vekst i samlede inntekter, målt fra budsjett 2015 til budsjett 2016. Høyres budsjettforslag innebærer en omprioritering av cirka to prosent av kommunens ressurser. Nye tiltak skal i sin helhet finansieres ved en reduksjon av andre kostnader gjennom effektivisering og andre innsparinger. Høyre mener det er realistisk å redusere kommunens budsjetterte ressursbruk for neste år med to prosent, samtidig som det planlagte tilbudet opprettholdes. De to prosentene som spares inn ønsker Høyre å fordele på nye, prioriterte oppgaver.

En underliggende premiss er at Høyre ønsker en mer effektiv kommune. Dette er ikke et spørsmål om å få hver enkelt av våre ansatte til å jobbe hardere: Vi vet at mange allerede er hardt presset. I stedet må vi prioritere bedre, vi må forbedre ledelsesrutiner, arbeidsprosesser og utnyttelsen av kommunens maskinpark og bygninger. Kommunen må også bli mer profesjonell i sitt kjøp av varer og tjenester. Å få mer ut av våre eksisterende ressurser er helt nødvendig for å kunne løse nye oppgaver.

Høyre ønsker å skape en bedre offentlig sektor i Nedre Glomma-regionen også ved å overføre oppgaver fra stat, fylkesmann og fylkeskommune til et styrket kommunalt fellesskap. Høyre er positiv til å se på en sammenslåing av kommuner i vårt område, og vi tror dette kan være avgjørende for å styrke både kvalitet og kvantitet i det tilbudet som kommunen yter til innbyggerne.

Som en del av sitt forbedringsarbeid bør kommunen innføre langsiktige mål for produktivitetsvekst, enten innenfor enkeltområder eller generelle mål for kommunens samlede virksomhet. Det er naturlig å bygge på de målinger av produktivitet som allerede foreligger, men bygge ut og styrke disse.

I sin handlingsplan for perioden 2015 til 2018 hadde Rådmannen fastsatt et årlig effektiviseringsmål som for 2016 skulle utgjøre 20 millioner kroner. I budsjettforslaget for 2016 er denne målsettingen skjøvet frem i tid. Det er Høyres oppfatning at en ansvarlig ressursforvaltning bør bygge på en systematisk forbedring av ressursutnyttelsen. Vårt budsjett innebærer et krav om en effektivitetsforbedring på litt under to prosent for 2016, som utgjør 68,25 millioner kroner. Dette tallet økes til 190 millioner kroner i løpet av handlingsplanperioden frem til og med 2019.

Norske kommuner er en hjørnesten i vårt velferdssamfunn. Som politikere er vårt kanskje fremste ansvar å sikre at kommunens ressurser blir riktig prioritert, og benyttes så effektivt som mulig. Det gjøres veldig mye bra i Fredrikstad kommune. Likevel må vi alltid spørre oss om ikke ting kan gjøres enda bedre. En ørliten forbedring hvert år kan i det lange løp bety en vesentlig forbedring i tilbudet til innbyggerne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags