Tilsvar til «Elisabeth Nordli og Siv Jacobsen må dokumentere», signert Ståle Solberg den 22.06.16

Jernbaneverket skal bruke planleggingsmidlene på alternativer som er relevante og realistiske, og som svarer til de overordnede politiske føringene. Disse handler blant annet om samordnet areal- og transportplanlegging, om at transportveksten skal tas kollektivt og med sykkel og gange og om at jernbanesatsingen skal føre til flest mulig passasjerer og høyest mulig samfunnsøkonomisk nytte. Jo mer sentral stasjonslokalisering dess bedre oppfylles disse føringene.

De største markedene langs Østfoldbanen sør for Moss er Fredrikstad og Sarpsborg. Mulighetsstudien fra januar 2011, som ligger på Jernbaneverkets nettsider, analyserte flere ulike traséforslag for moderne jernbane, med stasjoner i begge, en av eller ingen av disse byene.

Forslaget med stasjon kun i Fredrikstad, forslaget med stasjon kun i Sarpsborg og forslaget med trasé fra Råde via Rolvsøy og videre til Halden ble alle forkastet, fordi de ville svare dårligere enn anbefalt alternativ på den hovedoppgaven jernbanen skal løse for persontransporten: Å frakte mange passasjerer arealeffektivt mellom bysentra og tettsteder. Primæroppgaven er de daglige reisene mellom arbeidsplass, bolig og service- og kulturtilbud, men også tilbudet for de lengre reisene vil få et kraftig løft.     

Dersom en trasé over Rolvsøy hadde truffet markedene og løst oppgaven med å frakte flest mulig passasjerer like godt som anbefalt alternativ, ville det vært relevant å jobbe videre med hvor mange boliger og hvor mye dyrket mark som ville bli berørt i et slikt alternativ, med seilingshøyder sett i sammenheng med de strenge stigningskravene til jernbane, og om stasjonen i så fall måtte ligge mer eller mindre enn 30 meter over bakkenivå. 

Jernbaneverket har ikke kapasitet til å svare på alle spørsmålene som stilles i avisspalter og på nett, men  alle hørings- uttalelsene skal vi selvfølgelig behandle.

Jernbaneverket mener at Mulighetsstudien dokumenterer dette i tilstrekkelig grad, og at det er riktigere å bruke planleggingsressursene på løsninger som blir best mulig i anbefalt korridor.  En ny jernbane gjennom bysentraene forutsetter en god og samordnet planlegging mellom mange aktører,  for å sikre best mulig attraktivitet og tilgjengelighet, og for å redusere barriærevirkningen av den om lag 20 meter brede dobbeltsporkorridoren.

Planprogrammet, som er «oppskriften» for arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltsporstrekningen gjennom Fredrikstad og Sarpsborg, er på høring med høringsfrist  27. juni 2016. Høringsinnspill er den formelle muligheten til å komme med synspunkter til utredningsalternativer, utredningstema og -metodikk og medvirkningsopplegg.

Jernbaneverket har ikke kapasitet til å svare på alle spørsmålene som stilles i avisspalter og på nett, men  alle høringsuttalelsene skal vi selvfølgelig behandle. Som tiltakshaver skal vi ta stilling til hvordan vi mener hver enkelt av dem skal tas hensyn til. Deretter sendes endelig forslag til planprogram til planmyndighetene, det vil si Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, for fastsetting.

Vi ser frem til å gjennomgå høringsuttalelsene, og til å ha et omforent planprogram å jobbe videre etter, i samarbeid med de andre aktørene. Aller mest ser vi frem til at Østfold skal få et togtilbud som er veldig mye bedre enn dagens.

Les også

FB MENER: Den nye jernbanestasjonen skal ligge i sentrum