I Jernbaneverket vet vi at mange planprosesser kan være relativt kompliserte. Derfor bestreber vi oss på å kommunisere jevnlig om slike prosesser i ulike medier i håp om at folk flest skal forstå både hvem som er vår oppdragsgiver, men også hvordan slike planprosesser foregår i et demokratisk samfunn som vårt.

Så til utbyggingen av dobbeltspor gjennom Østfold, som Stortinget vedtok allerede på 90-tallet. I 2010 tok Jernbaneverket initiativ til en Mulighetsstudie for Vestfoldbanen og Østfoldbanen, der vi ville undersøke om vi så faglig grunnlag for å anbefale endringer.

Som en følge av dette arbeidet fikk vi i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å gjennomføre en Konseptvalgutredning (KVU) for de tre IC-strekningene. En KVU er regjeringens verktøy for å avgjøre om et prosjekt skal gjennomføres, og i så fall hvilket konsept som skal legges til grunn for planlegging etter plan- og bygningsloven.

Departementet står først som bestiller av KVU for et jernbaneprosjekt, deretter for en ekstern kvalitetssikring (KS1). Vanligvis er det regjeringen som på bakgrunn av KVU og KS1 tar beslutning om å starte videre planarbeid.

I dette tilfellet skjedde det imidlertid noe som er spesielt for slike prosesser. KVU og KS1 behandles vanligvis i regjeringsnotat, og avgjøres av regjeringen. Men fordi InterCity er et såpass stort prosjekt, bestemte regjeringen seg for å sende saken til Stortinget, og behandle den sammen med Nasjonal transportplan (NTP).

Det er derfor vi nå sier at Jernbaneverket planlegger det Stortinget har bestilt.

 

Anbefalingen fra KVU-en gikk altså dit, og det ble bestemt at det fortsatt skulle satses på prosjektet, i et konsept med dobbeltspor gjennom byene. Det er derfor vi nå sier at Jernbaneverket planlegger det Stortinget har bestilt.

Kommunene med flere får KVU på høring, mens de fra og med planprogram blir planmyndighet. I planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning skal Jernbaneverket som forslagsstille legge føringene som er gitt gjennom NTP, storting og departement til grunn.

Det er ikke slik at alle alternativer som har vært analysert i tidligere utredninger oppfyller de kravene som stilles til det nye dobbeltsporanlegget. For eksempel ble et Rolvsøy-alternativ utredet, men ble forkastet fordi det ikke svarte godt nok på oppgaven.

Så til det vi oppfatter som uakseptabel omtale fra Ståle Solberg når det gjelder vår medarbeider Elisabeth Nordli, planleggingssjef på Østfoldbanen. Jernbaneverket (JBV) har selvsagt ingen agenda der målet er å gjøre noe som er ugunstig for Østfold. Tvert imot legger InterCity-prosjektet til rette for store nytteverdier og gevinster for Østfold.

Det er uakseptabelt for JBV at våre ansatte angripes på grunn av det arbeidet de gjør. Dette er kompliserte planprosesser, og mange interessenter med sterke synspunkter. Det er selvsagt rom for ulike syn og høyt engasjement, men personangrep er verken akseptabelt eller hensiktsmessig.

Å insinuere skjulte agendaer og henvise til løsrevne setninger fra en rapport utarbeidet av et konsulentselskap (i et oppdrag Jernbaneverket for øvrig ikke var involvert i), slik det gjøres av Ståle Solberg, er ikke greit.

Vi ønsker å minne om behovet for saklighet og respekt i jernbanedebatten. Det tror vi alle parter vil være tjent med.

Om rapporten Solberg har henvist til, «Skandinaviakrysset», kan vi opplyse om at den ikke var et dokument Nordli sto for utarbeidelsen av. Men et arbeid hun utførte i et tidligere ansettelsesforhold, som en av flere rådgivere der oppgaven var å sammenfatte andres rapporter og synspunkter. Jernbaneverket var ikke involvert i dette arbeidet, og har ikke brukt rapporten i sitt utrednings- eller planarbeid.

Arbeidet med KVU gikk parallelt med Høyhastighetsutredningen, og ble avsluttet i 2012. Begge disse konkluderte med at en utbygging av intercity mellom byene i Østfold måtte på plass først. Jernbaneverket jobber også for tiden med egne utredninger for satsing på gods på landsbasis og i og gjennom Østfold. Mer gods på østre linje er en mulighet det vil bli jobbet videre med, i tillegg til at det nye dobbeltsporet dimensjoneres for blandet trafikk.

Avslutningsvis ønsker vi å minne om behovet for saklighet og respekt i jernbanedebatten. Det tror vi alle parter vil være tjent med.