Jernbaneverket har for tiden stor aktivitet i planleggingsarbeidet for Østfoldbanen. Andre uka i desember skal planprogrammet for nytt dobbeltspor på strekningen Fredrikstad – Sarpsborg behandles i de respektive bystyrer.

Ved denne milepælen kan det være formålstjenlig å løfte blikket for å sette parsellen inn i en større sammenheng. Her følger derfor en orientering om bakgrunnen for at vi er der vi er nå.

Høy hastighet

Jernbaneverket planlegger alle IC-strekningene etter samme prinsipp, og med ønske om sentral stasjonsplassering i alle byene som har jernbane i dag. Jernbaneverket planlegger både for å oppnå kort reisetid mellom byene i Østfold, og inn til Oslo. Dette gir selvsagt også store gevinster for trafikken på fjernstrekningene, i Østfolds tilfelle mot Gøteborg.

Med dobbeltspor fra Oslo til Fredrikstad vil reisetiden reduseres med 20 minutter i forhold til i dag.

 

Jernbaneverket legger videre til rette for både gods- og persontrafikk. Det er absolutt en målsetning å øke godstrafikken sørover mot Sverige betydelig. Vi legger også til rette for hastigheter opp mot 250 km/t, som er i tråd med Stortingets vedtak. Men vi legger vekt på å ha stasjoner i byene – for å treffe de reisende der de er!

Ingen løsninger er perfekte for alle involverte, men vi søker å finne de beste løsningene ut fra en total vurdering. For Østfolds del innebærer det at dobbeltsporet vil gå via både Fredrikstad og Sarpsborg, som begge er folkerike byer med stort passasjergrunnlag. Ekstra kjøretid for denne traseen er på mellom fem og ti minutter sammenlignet med hva det er for en såkalt rett linje. Det er en «pris» vi er villig til å betale, og det er en ulempe godsnæringen kan leve med.

Follobanen

Byggingen av den nye Follobanen fra Oslo til Ski er godt i gang. Når banen åpner i 2021, vil det gi betydelig kapasitetsøkning og halvere reisetiden mellom de to byene. Dette kommer også passasjerer mellom Østfold og Oslo til gode.

Reguleringsplan vedtatt i Moss

Lengst framme i dette feltet som gjelder planlegging av dobbeltspor på Østfoldbanen er imidlertid reguleringsplanen for Sandbukta-Moss-Såstad. Høstens vedtak i bystyret i Moss innebærer at trasévalget for dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad er fastsatt, og at vi nå vet hvor stasjonen skal ligge. 25 år med tautrekking og politisk tvekamp er dermed over. Strekningen skal være ferdigbygd innen 2024.

Videre gjennom Rygge og Råde

Dobbeltsporet videre gjennom Rygge ble ferdigstilt på 1990-tallet fram til gården Haug i Råde. For Haug – Seut foreligger det nå et planprogram som ble sendt på høring i november.  Strekningen skal være ferdigbygd innen 2024. Da vil det være sammenhengende dobbeltspor på hele strekningen fra Oslo til Seut i Fredrikstad.

Fredrikstad – Sarpsborg - Halden

Når det gjelder strekningen Fredrikstad – Sarpsborg lå forslaget ute på høring før sommeren, og det kom inn 82 høringsuttalelser. Det er bystyrene i begge kommunene, Fredrikstad og Sarpsborg, som skal behandle det endelige planprogrammet tidlig i desember.

Vårt oppdrag er deretter å bygge dobbeltspor videre til Sarpsborg innen 2026, og planlegge slik at det er mulig å bygge til Halden innen 2030. 

Med dobbeltspor fra Oslo til Fredrikstad vil reisetiden reduseres med 20 minutter i forhold til i dag, og reisetiden fra Oslo til Halden reduseres tilsvarende med 37 minutter. I tillegg vil togene gå oftere. Alt i alt er dette en formidabel forbedring av togtilbudet i Østfold.

Kommende generasjoner

Vi håper det blir oppslutning om vårt planforslag, slik at vi kan fortsette arbeidet for å utvikle Østfoldbanen, til glede for kommende generasjoner.