Debatten om ny InterCity-trasé gjennom Østfold viser ingen tegn til å stilne, verken i avisene, radio eller sosiale medier. Argumenter og påstander flyr i alle retninger.

Men ikke alle argumenter og påstander holder vann. Ved flere anledninger har meningsmotstandere av Aksjon Rett Linje spredd villedende informasjon, godt hjulpet av en til tider svært ukritisk presse. Dette er alvorlig, og det undergraver en viktig debatt omkring vår tids største samferdselsutbygging. Vi forsøker her å avlive noen av feiloppfatningene som dette har ført til.

Myte 1: «Beslutningen er tatt» eller «det er for sent.» I et demokrati kan ethvert vedtak gjøres om, når endrede samfunnsforhold og nye opplysninger tilsier at dette er klokt.

Myte 2: «Rett linje gir Oslo-pendlerne lengre reisevei.» Dette stemmer ikke, siden rett linje gjør at hver by i praksis får to stasjoner i stedet for én. Her har Jernbaneverket selv foreslått at det fra begge stasjonene kan tilbys InterCity-tog direkte til Oslo, uten noen ekstra kollektivbytter. De som bor nærmest sentrum, reiser derfra, mens de som bor nærmest Rolvsøy-stasjonen, reiser derfra. Ingen får lengre reisevei, mens svært mange får kortere.

Myte 3: «Aksjon Rett Linje vil ha nytt bysentrum på Rolvsøy.» Langt i fra. Aksjon Rett Linje ønsker positiv utvikling og fortetting i bykjernene, som beholder sine viktige knutepunkter som motorer for attraktivitet og næringsutvikling. Og en vesentlig gevinst er at vi får en kraftig reduksjon av ødeleggende inngrep i boligområder og bymiljøer.

Myte 4: «Rolvsøy-stasjonen må ligge minst 30 meter over bakken, og Fredrikstadmarka vil bli rasert.» Hvis sporet skulle gå «minst 30 meter over bakken» ved godsterminalen på Rolvsøy, så tilsvarer det mer enn 50 meter over Glomma.

Her har Jernbaneverket bevisst presentert et altfor stort tall, med eneste formål å skremme befolkningen og vekke mistro til rett linje-alternativets gjennomførbarhet. Og når det gjelder marka, så har Jernbaneverket i tidligere sammenhenger selv ment at sporet skal legges i tunnel under marka.

Vi gjentar vår tidligere oppfordring til Jernbaneverket om å enten presentere sine beregninger, eller å bekjentgjøre offentlig at påstandene er uriktige. Samtidig ber vi om at anklagen mot Aksjon Rett Linje om å ikke kommunisere disse såkalte fakta, trekkes tilbake.

Myte 5: «Bare 37 mennesker har gangavstand til en stasjon på Rolvsøy.» Er Rolvsøy et nærmest ubefolket område? Slett ikke. Godt over 10.000 mennesker bor innenfor 10 minutters gang- og sykkelavstand. Enda flere titusener i Sarpsborg og Fredrikstad – på begge sider av Glomma – vil ha denne stasjonen som sin lettest tilgjengelige InterCity-stasjon.

Myte 6: «InterCity-dobbeltspor med stasjoner i sentrum er mest miljøvennlig.» Umulig, fordi rett linje og samtidig fortsatt stasjoner i byene, vil gi større reduksjon i veitrafikken totalt sett, bedre utnyttelse av veikapasiteten inn og ut av byene, mindre støy, mindre svevestøv og lavere totalt energiforbruk.

Hvis i tillegg ledig kapasitet på den gamle jernbanetraseen brukes til lokaltrafikk, blir bildet enda tydeligere. Tar vi også med økt konkurransefortrinn overfor flyreiser og gods på E6, så fremstår rett linje som det overlegent beste valget for miljø og klima.

Myte 7: «Aksjon Rett Linje underkommuniserer viktige fakta.» Dreier det seg da om fakta som skulle gjøre rett linje mindre fordelaktig? Hvilke såkalte viktige fakta dreier det seg da om? Til dags dato har ingen presentert noe som kan belyse dette.

Dette var sju myter, og vi stopper der.

Når det gjelder å kommunisere fakta, så er denne saken for viktig og vår tid for knapp til å holde tilbake sentral informasjon. En rekke av våre meningsmotstandere ser derimot ut til å mene at korrekt informasjon er uviktig, og at saken helst ikke bør debatteres overhodet.

Hva ligger til grunn for en slik holdning? Hvorfor velger enkelte å bruke krefter kun på å hindre debatt og trekke motpartens troverdighet i tvil, fremfor å argumentere for sine egne standpunkter? Vi har all grunn til å sette spørsmålstegn ved både motiver og agenda.

Aksjon Rett Linje påstås å være en håndfull kunnskapsløse aktivister, som kjemper for en løsning som angivelig ingen ønsker. Det blir også sagt at vi baserer vår argumentasjon på sviktende faktagrunnlag, og at vi har tapt saken på forhånd. I lys av dette er det underlig at våre meningsmotstandere i gjentatte sammenhenger opptrer som om vi var en stor og farlig trussel.

Vi tillater oss å spørre: trussel mot hva?