Tungtrafikken over grensa ved Svinesund økte med 5,5 prosent i fjor. Nå kommer det nesten to tunge kjøretøy i minuttet gjennom hele døgnet inn til Norge. Nå må denne trenden snus. Det er på tide å gjøre alvor av å få mer gods over på sjø og bane.

Det har lenge vært en ambisjon å få mere gods over fra vei til sjø og bane, men lite gjøres og vi ser derfor at trenden fortsetter også i 2016. Trailere danker ut toget og skipet på import av varer til Norge.  Det er verken heldig for miljøet eller for kapasiteten på veiene. Skal vi unngå å bygge ut E6 til seks eller åtte felt gjennom Østfold om få år, så må vi gjøre noe nå.

70 prosent av all landbasert gods som kommer inn til Norge kommer inn til Østfold, 20 prosent over Ørje og 50 prosent over Svinesund. Men selv om det nå kommer inn mer gods enn noen sinne er andelen som kommer med tog synkende. Mens det kommer inn en to nye trailere i minuttet over Svinesund, så er antallet tog nede på tre i uka.

På tross av dette hadde Regjeringen ingen planer eller ambisjoner om tiltak for grensekryssende gods i Østfold da de la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017. Mens godsandelen på bane er oppe i 50-70 prosent til Bergen, Trondheim og Stavanger er den nå nede på én til to prosent over Svinesund. Dette er en varslet katastrofe og det gjøres ingenting for å rette på situasjonen.

Hva kan vi gjøre?

Jeg mener at forslaget til Nasjonal Transportplan som legges frem rett før påske må ha en egen handlingsplan for å få grensekryssende gods over fra vei til bane og sjø. Handlingsplanen må inneholde konkrete tiltak som kan virke både på kort og på lang sikt. På sikt er den eneste løsningen å få på plass et dobbeltspor mellom Göteborg og Oslo. Jeg tenker det bare er et spørsmål om tid før svenske myndigheter legger restriksjoner på tungtransport i transit.

Hvorfor skal innbyggerne i Vest-Sverige aksepterer at deres areal brukes som gjennomkjøring for 2500-3000 lastebiler i døgnet som ikke har noe i Sverige å gjøre? Slike begrensninger ser vi allerede både i Østerrike og i Tyskland, der det ikke er lov å transportere gods på trailer på søndager. Dette må norske myndigheter og norsk næringsliv ha en beredskap på.

Færre seriøse aktører

Nå er det ikke lenger sånn at det bare er billig transport fra Øst-Europa som brukes, men det billigste av det billigste.

Det er også helt avgjørende at norske transportbrukere er mer bevisst. Den store økningen i antall vogntog skyldes at det kommer flere polske og baltiske vogntog. De som bestiller transport må bli nøyere med hvem de benytter til å frakte varer. Det er bare prisen som teller på transporten som bestilles.

Nå er det ikke lenger sånn at det bare er billig transport fra Øst-Europa som brukes, men det billigste av det billigste. Det betyr at det er en stor grad av sosial dumping i næringa og at det benyttes vogntog som er dårligere for miljøet enn de norske. En konkret tiltak er å miljødifferensiere bompengene over Svinesund slik at det blir betraktelig billigere med vogntog som brukere den beste teknologien (Euro 6). 

Havner

Et tiltak som kan iverksettes med umiddelbar virkning er å gjøre det lettere å bruke skip til frakt. På tross av økte godsmengder hadde frakt av gods med skip til og fra havner i Oslofjord-området hadde bare en liten økning i fjor. Totalt var det en økning i frakt av containere på skip med fattige 0,1 prosent i fjor. Da er alle containerhavner mellom Oslo og Kristiansand og Fredrikstad tatt med.

Et tiltak som kan virke raskt er å vise godskunder hvordan de kan spare penger på å bruke sjøveien. Det kan bli opptil 30 prosent billigere allerede nå. Enda billigere kan det bli om det kommer ekstra insentiver til å bruke sjøveien.

Dobbeltsporet må på plass

Dobbeltspor mellom Göteborg og Oslo er på sikt det eneste tiltaket som virkelig kan monne for å endre situasjonen. Om få år vil E6 være full, så da vil det tvinge seg frem som en løsning. Men vi vet at jernbane tar lang tid både å planlegg å bygge, så derfor må planene begynnes å legges nå. I samarbeid med svenske transportmyndigheter må man etablere et felles prosjekt som ivaretar både bygging og finansiering. Dette fikk vi til når det gjaldt E6, så da bør vi får det til også når det gjelder tog.